KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PARAMAI GAUTI PAGAL PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“
2019-07-09

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia 2019 metų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinimo Ukmergės rajono savivaldybėje projektų atrankos konkursą.

Paraiškų pateikimo terminas – nuo 2019 m. liepos 4 d. iki 2019 m. rugpjūčio 5 d.  16 45 val.

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Paraiškas gali teikti seniūnijų teritorijose esančios registruotos ir veikiančios:

 • bendruomeninės organizacijos,
 • kitos nevyriausybinės organizacijos,
 • religinės bendruomenės ir bendrijos.

Prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos – (Savivaldybės tvarkos aprašo 11 punkto 11.1 – 11.6 papunkčiai):

 • socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams;
 • vaikų ir jaunų žmonių laisvalaikio užimtumas;
 • kultūrinė ir švietėjiška veikla;
 • sporto ir sveikatinimo veikla;
 • bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;
 • bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Tinkamomis finansuoti laikomos konkrečios rajono seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos čia

Išplėstinės seniūnaičių sueigos taip pat vertins paraiškas, priims sprendimus dėl rekomendacijų projektų finansavimo bei vykdys projektų įgyvendinimo stebėseną.               

Paraiškos rengiamos vadovaujantis:

 • Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Ukmergės rajono savivaldybėje Aprašu;
 • Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-13 įsakymu Nr. 13-845, kuriame numatyta didžiausia ir mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma.

 

KONKURSO SĄLYGOS IR DOKUMENTAI

Aprašą rasite čia

Paraiškos formą rasite čia 

Direktoriaus įsakymą rasite čia

Deklaraciją (projektų pareiškėjams) rasite čia

Vertinimo anketą rasite čia

Paraiškų teikimas. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba pagal paraiškos formą (Aprašo 1 priedas). Paraiškos priimamos ir registruojamos savivaldybės administracijos priimamajame (Kęstučio a. 3, Ukmergė, 1 kab.) iki 2019 m. rugpjūčio 5  d.  1645  val.

Paraiška turi būti pateikta asmeniškai organizacijos ar jos įgalioto asmens arba paštu registruotu laišku, ar įteikta pašto kurjerio. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip šiame skelbime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data.

Teikiamas vienas paraiškos su priedais egzempliorius. Visi dokumentai turi būti susegti į aplanką.

Konkursui teikiami dokumentai (po 1 egzempliorių):

 • Paraiška, užpildyta ir pasirašyta organizacijos vadovo ar įgalioto asmens bei patvirtinta antspaudu, jei organizacija antspaudą privalo turėti.
 • Pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos kopija, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui.
 • Pareiškėjo arba asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (Aprašo 3 priedas)
 • Įgaliojimas, jeigu paraišką ar jos priedus pasirašo įgaliotas asmuo.
 • Išlaidas pagrindžiančius dokumentus.
 • Jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai,-laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti savanorių, dalyvavusių įgyvendinant projekto veiklas skaičių, nurodant savanoriavimo laikotarpį ir įgyvendintas veiklas;
 • Bendradarbiavimo sutarties/susitarimo, pagrindžiančio bendradarbiavimą, kopija, jei projektas bus vykdomas su partneriu.
 • Jeigu projektas numatytas vykdyti valstybinės žemės viešosios paskirties sklypuose, - dokumento, patvirtinančio veiklų suderinimą su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Ukmergės skyriumi (Vilniaus g. 87, Ukmergė).
 • Kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

DĖMESIO

Paryškintu šriftu nurodytus dokumentus (ar jų kopijas) pateikti PRIVALOMA.

Kitus, nurodytus pateikti dokumentus, privaloma pateikti, jeigu projektas atitinka nustatytas sąlygas.

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistė Reda Liubomirskienė, tel.  (8 340 41798) mob. +370 618 03671 , el. p.  r.liubomirskiene@ukmerge.lt    

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra