Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Kęstučio a. 3, 20130 Ukmergė
Tel.: (8 340 )60317, 8 686 39709
El. paštas: kontrole@ukmerge.lt

 

Darbo laikas:

Pirmadienį -  ketvirtadienį  nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Penktadienį  nuo 8.00 val. iki 15.45 val. (pietų pertrauka  12.00 - 12.45)

  

Savivaldybės kontrolierė gyventojus jiems rūpimais klausimais priima:

pirmadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45)

 

............................................................................
Onutė Mikelienė
, savivaldybės kontrolierė

Kab. 54
Tel. (8 340) 60317
El.paštas: o.mikeliene@ukmerge.lt
............................................................................

Diana Mackonienėsavivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja
Kab. 55
Tel. (8 340) 60318
El.paštas: 
d.mackoniene@ukmerge.lt
............................................................................

Kontrolės ir audito tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos įsteigtas 1997 m. spalio 6 d.

Kontrolės ir audito tarnybos pagrindiniai veiklos tikslai yra:

  ∙ prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

  ∙ vertinti audituojamų subjektų administracinės veiklos kokybę bei efektyvumą, taip pat vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemos patikimumą ir įstatymų nustatyta tvarka teikti rekomendacijas jai gerinti.

Kontrolės ir audito tarnyba, siekdama šių tikslų įgyvendinimo, atlieka finansinį ir veiklos auditą, Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose, bei Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Savivaldybės  kontrolieriaus  atliekamų auditų išorinę peržiūrą atlieka Valstybės kontrolė.

Kontrolės ir audito tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.

Kontrolės ir audito tarnyba savo veikloje vadovaujasi LR Vietos savivaldos įstatymu, LR Viešojo administravimo įstatymu, LR Valstybės tarnybos įstatymu, Valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis audito metodikomis ir kitais teisės aktais.

Kontrolės ir audito tarnyba savo veiklą organizuoja pagal savivaldybės kontrolieriaus patvirtintą kasmetinį veiklos planą. Savivaldybės kontrolierius kasmet teikia savivaldybės tarybai Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą.

 

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATAI

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS ETIKOS TAISYKLĖS 

ASMENŲ APTARNAVIMO UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOJE TAISYKLĖS

 

TARNYBOS VEIKLA

VEIKLOS PLANAI
VEIKLOS ATASKAITOS
AUDITO ATASKAITOS IR IŠVADOS
FINANSINĖS ATASKAITOS

 


Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-27 10:12:11