DĖL KVAPŲ VALDYMO GYVENAMOJOJE APLINKOJE
2019-08-02

Nr. (10-24 1.11 E)2-37603

Pagal Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC) vykdo kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose.

Kvapų šaltiniai

Kvapai gali susidaryti fizinių, cheminių, biologinių ir mikrobiologinių procesų metu: pramonės bei energetikos veikloje (maisto pramonės, chemijos pramonės, kuro gamybos ir. kt.), komunaliniuose įrenginiuose (nuotekų valyklos, sąvartynai), žemės ūkyje (gyvulininkystė, žemdirbystė), kitoje ūkinėje komercinėje veikloje (kavinės, cheminės valyklos, žuvies parduotuvės ir kt.).

Kvapų kontrolė

Kvapų kontrolė atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“. Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklės nustato kvapų kontrolės atlikimo pagrindus ir tvarką.

Kvapų kontrolė vykdoma tais atvejais, kai gaunamas asmens (asmenų) prašymas ar skundas (toliau – skundas) dėl ūkinėje komercinėje veikloje naudojamų stacionarių taršos šaltinių skleidžiamų kvapų gyvenamosios aplinkos ore.

Skundą teikiantis asmuo turi nurodyti, iš kur, kuriuo metu ir kaip dažnai sklinda jį trikdantys kvapai: t. y. nurodyti kvapo pobūdį, kada jaučiamas kvapas, kada jis intensyviausias ir laiką, kada pareiškėjas siūlo atlikti kvapo kontrolę. Taip pat turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta bei kontaktiniai duomenys.

Kvapo kontrolė vykdoma keturiais etapais:

I etapas – kvapų kontrolės komisijos sudarymas ir galimo kvapo vietoje patikrinimas:

Skundą nagrinėjantis NVSC teritorinis padalinys (Departamentas, Departamento skyrius) sudaro Komisiją iš ne mažiau kaip 3 asmenų, į kurią įtraukia savo, leidimą (licenciją) atitinkamai ūkinei komercinei veiklai išdavusios institucijos ir savivaldybės, kurios teritorijoje yra ūkinės komercinės veiklos vykdytojas, administracijos atstovus. Kvapų kontrolės komisijos uždavinys – patikrinti, ar yra jaučiamas kvapas skunde nurodytoje gyvenamojoje aplinkoje ir ar jis siejamas su nurodyto ūkinio subjekto veikla.

II-ame kvapų kontrolės etape įvertinama ar vykdomoje ūkinėje komercinėje veikloje nėra pažeidimų.

Pirmiausia tikrinama ar įmonės statiniai atitinka nustatytus statinio saugos ir paskirties reikalavimus, ar nėra technologinio proceso pažeidimų, ar ūkinė komercinė veikla nepažeidžia leidime (licencijoje) nustatytų ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų. Jeigu komisija įmonės veikloje nustato pažeidimus, įmonės vadovai įpareigojami šalinti pažeidimus. Jeigu procesai įmonėje vyksta tvarkingai, tuomet atliekamas

III-asis kvapų kontrolės etapas: cheminių medžiagų (teršalų) identifikavimas ir jų koncentracijos ore nustatymas.

Nustačius pažeidimų II-ame ar III-ame kvapo kontrolės etapuose, kvapo tyrimas nutraukiamas, o surinkta medžiaga perduodama už atitinkamų reikalavimų laikymąsi atsakingai institucijai.

IV etape atliekamas kvapo koncentracijos vertinimas, jei neįmanoma identifikuoti ir nustatyti cheminių medžiagų (teršalų), galinčių skleisti kvapą arba nenustačius ribinių užterštumo verčių pažeidimų. Kvapo koncentracija ore matuojama europiniais kvapo vienetais.

Komisijos sprendimų priėmimas

Komisija, gavusi kvapo koncentracijos gyvenamosios aplinkos ore matavimo ar skaičiavimo modeliavimo būdu rezultatus, priima atitinkamą sprendimą: skundą laikyti nepagrįstu, jei kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos ore neviršija 8 europinių kvapo vienetų (8 OUE/m3); skundą laikyti pagrįstu, jei kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos ore viršija 8 europinius kvapo vienetus (8 OUE/m3).

Skundo NVSC nenagrinėja kai skundžiamasi ne dėl ūkinės veiklos skleidžiamų kvapų, pvz. iš kaimynų buto, kiemo, lauko tualeto sklindančio kvapo. Skundo NVSC nenagrinėja ir tada, jei nustatoma, kad vykdant veiklą buvo atliktas ūkinės komercinės veiklos sukeliamo kvapo koncentracijos modeliavimas, kuriuo apskaičiuota kvapo koncentracija neviršijo didžiausios leidžiamos kvapo koncentracijos ribinės vertės ir ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygos po kvapo koncentracijos modeliavimo nepakito.

NVSC Vilniaus departamento Ukmergės skyriaus vyriausioji specialistė

Meilutė Šalčiūnienė

Tel. (8 340) 53074, el. p. meilute.salciuniene@nvsc.lt

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra