INFORMACIJA APIE PARENGTUS UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIUS IR PAPILDOMAS VIEŠINIMO PROCEDŪRAS
2017-10-02

 

INFORMACIJA APIE PARENGTUS UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIUS IR PAPILDOMAS VIEŠINIMO PROCEDŪRAS

 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija informuoja apie parengtus Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (toliau – Bendrasis planas) keitimo sprendinius ir papildomas viešinimo procedūras. Papildomai susipažinti su Bendrojo plano keitimo sprendiniais galima nuo 2017 m. spalio 2 d. iki spalio 5 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, 26 kab. (Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė), planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, Ukmergės rajono seniūnijų buveinėse (Ukmergės miesto seniūnijos buveinėje -Vytauto g. 88, Ukmergė, LT-20177; Deltuvos seniūnijos buveinėje - Vytauto g. 30, Deltuva, Ukmergės r., LT-20306; Vidiškių seniūnijos buveinėje - Ukmergės g. 23, Vidiškiai, Ukmergės r., LT-20306; Siesikų seniūnijos buveinėje - Draugystės g. 2, Siesikai, Ukmergės r., LT-20306; Pivonijos seniūnijos buveinėje - Vytauto g. 39, Ukmergė, LT-20113; Taujėnų seniūnijos buveinėje - Užugirio g. 1, Taujėnai, Ukmergės r., LT-20348; Želvos seniūnijos buveinėje - J. Vaišučio g. 5, Želva, Ukmergės r., LT-20208; Pabaisko seniūnijos buveinėje - Pergalės g. 1, Pabaiskas, Ukmergės r., LT-20249; Veprių seniūnijos buveinėje - Pergalės g. 1, Vepriai, Ukmergės r., LT-20283; Šešuolių seniūnijos buveinėje - Liepų g. 7, Liaušių k., Šešuolių sen., Ukmergės r. LT-20220; Lyduokių seniūnijos buveinėje - Taikos g. 2, Lyduokiai, Ukmergės r., LT-20387; Žemaitkiemio seniūnijos buveinėje - Dariaus ir Girėno g. 15, Žemaitkiemis, Ukmergės r., LT-20387).

 

Papildomi bendrojo plano keitimo sprendinių vieši svarstymai su visuomene įvyks šiuo grafiku:

 

2017 m. spalio 4 d.:

Spalio 4 d. (trečiadienis)

Želvos, Pivonijos ir Šešuolių seniūnijų gyventojams

9.30 – Želvos seniūnijos buveinėje - J. Vaišučio g. 5, Želva, Ukmergės r., LT-20208

Lyduokių ir Žemaitkiemio seniūnijos gyventojams

12. 00 - Žemaitkiemio seniūnijos buveinėje - Dariaus ir Girėno g. 15, Žemaitkiemis, Ukmergės r., LT-20387

Taujėnų ir Vidiškių seniūnijos gyventojams

14.00 – Taujėnų seniūnijos buveinėje - Užugirio g. 1, Taujėnai, Ukmergės r., LT-20348

Spalio 5 d. (ketvirtadienis)

Siesikų seniūnijos gyventojams

9.30– Siesikų seniūnijos buveinėje - Draugystės g. 2, Siesikai, Ukmergės r., LT-20306

Deltuvos ir Pivonijos seniūnijų gyventojams

12.00 – Deltuvos seniūnijos buveinėje - Vytauto g. 30, Deltuva, Ukmergės r., LT-20306;

Veprių ir Pabaisko seniūnijų gyventojams

15.00 –Veprių seniūnijos buveinėje - Pergalės g. 1, Vepriai, Ukmergės r., LT-20283

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

1. Planavimo tikslai:

1.1. Sudaryti sąlygas darniai Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;

1.2. Patikslinti Ukmergės rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo bei įgyvendinimo gaires, patikslinti esamas ir nustatyti naujas plėtrai reikalingas teritorijas;

1.3. Sudaryti sąlygas racionaliam Ukmergės rajono savivaldybės gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;

1.4. Numatyti Ukmergės rajono savivaldybės gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;

1.5. Kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;

1.6. Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;

1.7. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje sąlygų;

1.8. Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui;

1.9. Reglamentuoti galimybę keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį , nerengiant teritorijų planavimo bei žemėtvarkos planavimo dokumentų;

1.10. Išnagrinėti sodininkų bendrijų teritorijas, numatant jų konversiją į gyvenamąsias teritorijas;

1.11. peržiūrėti ir įvertinti sprendinių įgyvendinimo prioritetus.

2. Planavimo uždaviniai:

2.1. Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;

2.2. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;

2.3. Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;

2.4. Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;

2.5. Pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano funkcinio zonavimo pavadinimus ir turinį pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 patvirtintas Teritorijų planavimo normas;

2.6. Detalizuoti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą bei numatyti prioritetinį jų vystymą;

2.7. Detalizuoti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;

2.8. Numatyti ypatingų inžinerinių statinių išdėstymą, pažymint visus esamus, rengiamus bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus 30 m ir aukštesnius ypatingus inžinerinius statinius, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha žemės plotas, kuriam Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 6 dalies 2 punkte numatytu atveju neformuojamas atskirus žemės sklypus;

2.9. Tobulinti ir vystyti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, architektūrinę erdvinę kompoziciją išryškinant Ukmergės miesto ir rajono miestelių savitumą, išsaugant vertingus architektūrinius statinius (kompleksus), naujai siūlomomis statybomis respektuojant miestų ir miestelių urbanistines struktūras, sukurti galimų miesto ir miestelių dominančių sistemą, formuojant miesto ir miestelių identitetą; numatyti priemones, stabdančias neigiamus urbanistinio chaoso, neproporcingumo reiškinius ir užtikrinančias darnų vystymąsi;

2.10. Pasiūlyti turistinių trasų, rekreacinių zonų išdėstymą;

2.11. Detalizuoti mažmeninės prekybos objektų išdėstymą, nurodant didžiausią galimą vieno mažmeninės prekybos objekto plotą atskirose planuojamos teritorijos dalyse;

2.12. Patikslinti Ukmergės miesto ir rajono miestelių želdynų sistemos struktūrinių dalių ribas ir konkretizuoti jų naudojimo reglamentą atsižvelgiant į Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialiojo plano sprendinius;

2.13. Identifikuoti ekologiškai jautrių Šventosios slėnio teritorijų ribas, numatyti bendrąjį teritorijų apsaugos reglamentą, identifikuoti vietoves, kuriose nauja statyba negalima;

2.14. Identifikuoti teritorijas, kuriose būtina atkurti ir stiprinti pažeisto gamtinio karkaso ekologines funkcijas ir atkurti viešą prieigą prie vandens telkinių;

2.15. Formuluojant estetinio potencialo apsaugos reikalavimus, akcentuoti Ukmergės rajono kraštovaizdžio charakterį pabrėžiančias ir formuojančias vietoves (tame tarpe, teritorijas, kuriose yra sukurta arba bus kuriama rekreacinė ir turistinė infrastruktūra: gamtos ir kultūros paveldo vertybių teritorijas; turizmo trasas, rekreacines teritorijas, turistų aptarnavimo objektų teritorijas; teritorijas, kuriose stebėtojui geriausiai atsiskleidžia Ukmergės rajono gamtos ir kultūros paveldas (poilsio ir apžvalgos aikštelės, bokštai), Ukmergės miesto prieigas nuo svarbiausių įvažiavimų ir kt.);

2.16. Nustatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus;

2.17. Suformuoti naujas Ukmergės miesto ribas;

2.18. Identifikuoti preliminarias vietas, kuriose turi būti statomi informaciniai stendai ar kita informacinė sistema su specifine miesto ir rajono kraštovaizdį reprezentuojančia informacija;

2.19. Identifikuoti teritorijas, kuriose negali būti statomi didieji lauko vizualinės reklamos stendai;

2.20. Atlikti Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimą, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967;

2.21. Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo plano keitimo procesą turi sudaryti parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimas, sprendinių pasekmių vertinimas, baigiamasis etapas;

2.22. Sprendiniai turės galioti 10 metų.

Planavimo organizatorius:

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, tel.: 8340 60302, faks.: (8340) 63370, el.p.: savivaldybe@ukmerge.lt. Informaciją teikia: Ukmergės r. sav. administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Tijūnėlienė, tel.: 8340 60322, el.p.: a.tijuneliene@ukmerge.lt.

Plano rengėjas:

VšĮ KTUArchitektūros ir statybos institutas, Tunelio g. 60, Lt-44405 Kaunas,

mob. tel. 8698 47908, el. paštas krastotvarka@ktu.lt. Projekto vadovas Evaldas Ramanauskas,

el. paštas evaldas.ramanauskas@ktu.lt.

Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie Bendrojo plano keitimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais).

Pasiūlymo teikimo tvarka: pasiūlymus dėl Bendrojo plano keitimo sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki papildomo viešo Bendrojo plano keitimo sprendinių svarstymo pabaigos (2017 m. spalio 5 d.), o viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

 

MEDŽIAGA ATSISIUNTIMUI:

Pagrindinis brėžinys

Inžinerinė infrastruktūra

Susisiekimo infrastruktūra

Kultūros paveldas, turizmo vystymas

Miškų išdėstymas

Gatvių SP fragmentas

Aiškinamasis raštas

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra