Investicijos į mokyklų veiklos tobulinimą
2017-12-22


 

 

Šią savaitę startuoja 2 projektai, skirti bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimui. 2017 m. liepos 31 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracija pateikė Švietimo ir sporto skyriaus ir mokyklų vadovų parengtas dvi konkursines paraiškas ESFA pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ . Iš 100 fondui pateiktų paraiškų sutartys buvo sudarytos su 51 organizacija.

Projektą „Veiksmingas gamtamokslinis ugdymas „be sienų“ (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0044) rengė Ukmergės r. Siesikų, Želvos, Taujėnų gimnazijų, „Šilo“, Senamiesčio, Užupio pagrindinių mokyklų direktoriai, vadovaujami Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Dalės Steponavičienė ir vyriausiosios specialistės Ingridos Krikštaponienės.

Pagrindinė projekto „Veiksmingas gamtamokslinis ugdymas „be sienų" idėja – sudominti 5-8 klasių moksleivius gamtos mokslais, padėti jiems pasiekti aukštesnių mokymosi rezultatų. Remiantis nacionalinių ir tarptautinių tyrimų duomenimis, mokiniai nepakankamai domisi gamtos mokslais, nes šių dalykų ugdymo turinys per mažai siejamas su praktiniu žinių pritaikymu. Siekiant tikslo, mokyklose, projekto partnerėse, bus diegiami nauji ugdymo proceso organizavimo metodai, vykdomos inovatyvios formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklos. Šiuo metu dominuojantis tradicinis gamtos mokslų mokymas "iš vadovėlių" bus papildytas praktine, tiriamąja, eksperimentine švietimo veikla. Bus siekiama, kad kontekstu grindžiamas mokymas(is) derėtų su Geros mokyklos koncepcija, Bendraisiais ugdymo planais, pasaulio mokslininkų (Minner ir kitų) įžvalgomis. Ne mažiau kaip 35 proc. pamokų bus skiriama eksperimentinei, praktinei veiklai, edukacinėms išvykoms į Ukmergės rajono pramonės įmonių, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro laboratorijas, šalies muziejus ir kt. Mokyklas aplankys LMNŠC mobilios laboratorijos, UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics "Mobilioji klasė". Gamtamokslinio pobūdžio būreliuose mokiniai įgyvendins aplinkosaugos projektus, „žaliosios klasės“ idėjas, atliks mokslinius tyrimus, savo veiklose naudos robotikos elementus. Itin motyvuoti mokiniai dalyvaus „Jaunųjų tyrėjų klubo" veikloje. Įvairių poreikių mokiniai bus konsultuojami individualiai, grupėse, taikant e- konsultavimą ir kt.

Mokytojai, tobulindami kvalifikaciją, susipažins su MARCH tinklo, STEM ir kt. naujausiomis gamtamokslinio ugdymo rekomendacijomis, bendradarbiaus tarpusavyje, dalinsis gerąją patirtimi. Visos projekto veiklos orientuotos į rezultatą – geresnius mokinių gamtos mokslų dalykų pasiekimus. Projekto pabaigoje bus parengtas veiksmingo gamtamokslinio ugdymo Ukmergės rajone sėkmės istorijų dienoraštis.

Projekto „Veiksmingas gamtamokslinis ugdymas „be sienų" vertė – 113 152,32 eur.

Projektą „Pradinių klasių mokinių rašymo pasiekimų gerinimas stiprinant pedagogų IKT ir kolegialaus grįžtamojo ryšio (KGR) taikymo kompetencijos“ (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0061) rengė Ukmergės Užupio, Dukstynos, Pabaisko, Vidiškių pagrindinių mokyklų ir Pašilės progimnazijos direktoriai, vadovaujami direktorės Daivos Liumparienės.

Projekto tikslas – pagerinti pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos (rašymo) pasiekimus stiprinant pedagogų IKT taikymo, grįžtamojo ryšio (GR) ir kolegialaus grįžtamojo ryšio (KGR) teikimo kompetencijas atnaujintose virtualiose aplinkose.

Projekto uždaviniai. Penkiose Ukmergės rajono mokyklose atnaujinti IKT bazę ir įdiegti virtualiąją ugdymo(si) aplinką „Eduka klasė“. Pakelti pedagogų kvalifikaciją ir paskatinti motyvaciją dirbti virtualioje ugdymo(si) aplinkoje. Planingai ir tikslingai taikyti virtualią aplinką "Eduka klasė" pradinio ugdymo programos klasėse.

Laukiami projekto rezultatai. Projekto metu penkios projekto mokyklos bus aprūpintos kokybiškais kompiuterizuotų mokymosi vietų komplektais, o, įdiegiant virtualią ugdymo(si) aplinką, 30 pedagogų dalyvaus specialiuosiuose darbo „Eduka klasėje" ir bendrųjų įgūdžių tobulinimo mokymuose ir patobulins IKT taikymo, skaitmeninio raštingumo, lyderystės mokymuisi ir profesinės komunikacijos virtualioje aplinkoje kompetencijas. Taikydami virtualiąją aplinką „Eduka klasė“ ugdymo procese, visų projekto mokyklų pradinių klasių mokytojai bus individualiai ir reguliariai konsultuojami kolegialaus grįžtamojo ryšio (KGR) taikymo ir IKT taikymo mokant(is) srityse, virtualiose ugdymo(si) aplinkose planingai taikys aktyvaus mokymo(-si) ir vertinimo metodus, kurie leis sutrumpinti ir pagerinti pradinių klasių mokinių suasmeninto išmokymo ir (įsi)vertinimo procesus klasėje, ir tai darys teigiamą poveikį ugdytinių pažangai ir pasiekimams mokantis lietuvių kalbos.

Projekto „Pradinių klasių mokinių rašymo pasiekimų gerinimas stiprinant pedagogų IKT ir kolegialaus grįžtamojo ryšio (KGR) taikymo kompetencijos“ vertė – 94 057,90 eur.

Nuoširdžiai dėkojame komandoms, rengusioms projektus, ir tikimės, kad projektų veiklos turės didelę įtaką Ukmergės bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės gerinimui, prisidės prie bendros ugdymo pažangos.

Dalė Steponavičienė,

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra