Pirmiausia turite prisijungti:

  

Vaikų priėmimas į Ukmergės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 7-256 patvirtintu

VAIKŲ PRIĖMIMO Į UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES TVARKOS APRAŠU

bei 2016 m. sausio 28 d. Nr. 7-16 sprendimu patvirtintais aprašo pakeitimais

Tėvams aktualu

Tėvai (globėjai) nustatytos formos prašymą priimti vaiką (-us) į mokyklą pildo elektroniniu būdu, prisijungę prie informacinės sistemos (toliau-IS). Neturintys internetinės prieigos, prašymą pateikia mokyklos darbuotojui, atsakingam už prašymų į grupes priėmimą. Mokyklos darbuotojas prašymą užregistruoja. Prašymus dėl vaikų priėmimo, galima pateikti nuolat, į kelias mokyklas.

Įregistravus elektroninį prašymą, informacinė sistema automatiškai praneša apie sėkmingą užregistravimą. Vaikui suteikiamas unikalus kodas bei eilės numeris, pagal kurį galima patikrinti informaciją apie vaiko priėmimą.

Grupės komplektuojamos pagal vaikų amžių ir poreikius bei teisės aktų nustatyta tvarka kasmet iki kovo 1 d. ( tikslinamos iki rugsėjo 1 d.), tačiau vaikų, priimamų į mokyklas sąrašus, direktorius sudaro iki einamųjų metų kovo 1 dienos. Jei ugdymo įstaigoje yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti pildomi nuolat.

Vaikų, planuojamų priimti į mokyklas nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., sąrašai skelbiami IS „Vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes“ iki einamųjų metų vasario 28 d.

Ugdyti (s) pagal ikimokyklinio ugdymo programas priimami vaikai nuo gimimo (jei įstaigoje yra pritaikytos patalpos) iki 6 metų amžiaus.

Ugdyti (s) pagal priešmokyklinio ugdymo programas priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sukanka 6 metai arba 5 metų vaikai, tėvams (globėjams) pateikus prašymą ir Pedagoginės psichologinės tarnybos vaiko brandą liudijantį dokumentą.

Vaikas(-ai) priimamas(-i) į ugdymo įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes pagal informacinėje sistemoje užregistruoto prašymo datą ir pirmumo teisę suteikiančias priežastis.

Pirmumo teisę suteikiančios priežastys:

1. šeimos faktinė gyvenamoji vieta Ukmergės rajono savivaldybės mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, aptarnaujamoje teritorijoje (2 priedas);

2. privalomas priešmokyklinis ugdymas, savivaldybės nustatyta tvarka vaikui skiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

3. teisės aktų nustatyta tvarka vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba, skiriamas sveikatą tausojantis režimas.

4. mokyklą jau lanko kiti tos pačios šeimos vaikai.


Vaikai, kurių tėvai deklaravę gyvenamąją vietą kitose savivaldybėse, priimami tuo atveju, jei mokyklose yra laisvų vietų.

Informacija apie vaiko priėmimą į mokyklą skelbiama IS sistemoje, tėvus (globėjus) IS informuoja trumpąja SMS žinute arba nurodytu elektroninio pašto adresu.

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie vaiko priėmimą į mokyklą, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas rašytiniu būdu pranešti mokyklos direktoriui, ar jų vaikas lankys mokyklą. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų tėvai (globėjai) privalo atvykti į mokyklą pasirašyti IS išspausdinamą prašymą bei pateikti vaiko priėmimui reikalingus dokumentus (jų kopijas).

Priimant vaiką kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

  1. Pažyma apie šeimos deklaruotą gyvenamąją vietą;

  2. Gimimo liudijimo kopija;

3. Nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimas (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas iki grupės lankymo pradžios);

4. Specialiųjų ugdymo (si) poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo (si) skyrimo pažymas ir/ar asmens sveikatos būklės įvertinimo pažymą iš šiuos dokumentus išduodančių institucijų (pagal poreikį);

5. Dokumentus (jų kopijas), patvirtinančius pirmumo teisę (pagal poreikį);

6. Dokumentus (ar jų kopijas), patvirtinančius šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį, kitus faktus, kuriais remiantis gali būti teikiama mokesčio už paslaugas lengvata;

7. Dokumentus (ar jų kopijas), patvirtinančius faktinę gyvenamąją vietą, jei ji nesutampa su deklaruojama gyvenamąja vieta (sutartis su komunalinių paslaugų teikėjais, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dokumentai ar kt.);

Atvykus iš kitos mokyklos būtina pateikti pažymą apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą lankytoje mokykloje.

Priėmus vaiką į atitinkamą mokyklą, vaikas informacinėje sistemoje įrašytas į eiles ugdytis kitose mokyklose, automatiškai išbraukiamas iš sąrašų.


(pilną dokumento versiją rasite čia)    priedas teritorijos Priėmimo tvarkos aktuali redakcijaUkmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigos vykdančios ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo programas

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Adresas

Direktorius

Telefono numeris

Bendras grupių skaičius

Pagrindinė veiklos kryptis

1.

Lopšelis - darželis ,,Eglutė“

Antakalnio g. 49A, Ukmergė

Meilė Jesevičienė

8 (340) 64295

12

Sveika gyvensena, meninė veikla

2.

Lopšelis – darželis ,,Nykštukas“

P. Cvirkos g. 21, Ukmergė

Angelė Liausienė

8 (340) 53634

9

Sveika gyvensena, sportinė veikla, ekologija

3.

Lopšelis – darželis ,,Saulutė“

Veterinarijos g. 4, Ukmergė

Gvida Rinkevičienė

8 (340) 65226

9

Meninis ugdymas, sveika gyvensena, tautiškumo puoselėjimas

4.

Lopšelis – darželis ,,Žiogelis“

Bažnyčios g. 5, Ukmergė

Birutė Jucevičienė

8 (340) 51885

8

Meninė, muzikinė veikla

5.

Lopšelis – darželis ,,Buratinas“

Linų g. 3, Ukmergė

Rita Jakštienė

8 (340) 64159

6

Sveika gyvensena, kalbos ugdymas per vaidybinę raišką

6.

Lopšelis – darželis ,,Šilelis“

Pivonijos g. 7, Ukmergė

Rasa Kazlauskienė

8 (340) 66420

5

Etnokultūros pagrindai

7.

Mokykla- darželis ,,Varpelis“

Stoties g. 8, Ukmergė

Jolita Čepelionienė

8 (340) 52793

7

Loginio mąstymo ir matematinių įgūdžių formavimas

8.

Balelių universalus daugiafunkcis centras

Ukmergės r. sav. Balelių k. Mokyklos g. 2

Ramutė Liubomirskienė

8 (340) 44425

1


9.

Rečionių universalus daugiafunkcis centras

Viktoro Bergo g. 8, Rečionių k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

Gražina Buteikienė

8 (340) 48518

1


10.

Siesikų gimnazija


Laisvės g. 66, Siesikų mstl., Ukmergės r. sav

Vaidotas Kalinas

8 (340) 46540

1


Petronių pradinio ugdymo skyrius


Mokyklos g. 4, Petronių k., Siesikų sen., LT-20324 Ukmergės r. sav.1


11.

Taujėnų gimnazija

Ukmergės r. sav. Taujėnų mstl. Ukmergės g. 5

Darius Kaplūnas

8 (340) 45125

2


12.

Želvos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius

Darželio g. 2, Želvos mstl., Ukmergės r. sav.

Vidas Tavoras

8 (340) 42145

3


Žemaitkiemio pradinio ugdymo skyrius

Mokyklos g. 2, Žemaitkiemio mstl., Ukmergės r. sav.1


13.

Veprių vidurinė mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius

Ukmergės g. 3, Veprių mstl., LT-20282 Ukmergės r. sav.

Rima Ramanauskienė

8 (340) 41102

2


Sližių ikimokyklinio ugdymo skyrius

Samantonių k., Veprių sen., Ukmergės r. sav.1


14.

,,Šilo“ pagrindinė mokyklos Antakalnio pradinio ugdymo skyrius

Antakalnio III k., Pivonijos sen., 20101 Ukmergės r. sav.

Leonas Žuklys

8 (340) 60004

1


Šešuolių pradinio ugdymo skyrius

Šešuolių mstl., Ukmergės r. sav.1


15.

Pabaisko pagrindinė mokykla

Pergalės g. 6, Pabaisko mstl., Ukmergės r. sav.

Janina Jastčembskienė

8 (340) 41468

1


16.

Senamiesčio pagrindinė mokykla

Laičių pradinio ugdymo skyrius

Laičių k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav.

Audra Uselienė

8 (340) 63569

2


17.

Vidiškių pagrindinė mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius


A. Vienuolio g. 4, Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

Laimutė Strelčiūnienė

8 (340) 46148

2


18.

Deltuvos pagrindinė mokykla


Vytauto g. 36, Deltuvos mstl., Ukmergės r. sav.

Dalia Žuklienė

8 (340) 47113

2


19.

Dainavos pagrindinė mokykla


Dainavos k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav.

Arūnas Kerza

8 (340) 40171

1


20.

,,Ryto“ specialioji mokykla


Veterinarijos g. 5, Ukmergė

Elena Šemetienė

8 (340) 52793

8 (340) 63431

2


21.

Vaikų globos namai


Vygantas Kaselis

8 (340) 64377

1
Kilus klausimams dėl vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes galite kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Ramunę Bakučionienę el. paštu r.bakucioniene@ukmerge.lt arba telefonu nr. 8 (340) 63987