Savivaldybės biudžetas

 

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2018 m. vasario 22 d. patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžetą – 32655,3 tūkst. Eur pajamų ir 32655,3 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti. Tikslinėms programoms finansuoti, trumpalaikiams įsipareigojimams padengti bei kitoms savivaldybės biudžeto išlaidoms finansuoti iš nepanaudotos praėjusių metų savivaldybės biudžeto pajamų dalies paskirstyta 2143,5 tūkst. Eur.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo priimtu 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Ukmergės rajono savivaldybei patvirtintos prognozuojamos gauti pajamos yra 19075 tūkst. Eur. Didžiausią šių pajamų dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis – 17751 tūkst. Eur. Finansinių rodiklių įstatyme nustatyta, kad 2018 m. savivaldybių biudžetams tenka 82,82 procento nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybės biudžetus, t. y. lyginant su praėjusiais metais didėja 4,67 procento.

2018 m. iš Valstybės biudžeto Ukmergės rajono savivaldybei numatyta skirti 10688,8 tūkst. Eur specialios tikslinės dotacijos, didžiausia dotacija numatyta mokinio krepšeliui finansuoti – 7097,1 tūkst. Eur. 2821,6 tūkst. Eur bus skirta valstybinėms (perduotoms savivaldybėms funkcijoms) finansuoti, 570,1 tūkst. Eur - iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti.

Valstybės investicijų programoje numatyta skirti 200 tūkst. Eur VšĮ Ukmergės ligoninės operacinio bloko ir reanimacijos skyriaus patalpų rekonstravimui. Įsibėgėja iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų projektų įgyvendinimas. Prisidėjimui prie šių projektų įgyvendinimo 2018 m. savivaldybės biudžete numatyta 1628 tūkst. Eur. Dar apie 8 mln. Eur projektų vykdymui planuojama gauti ES paramos.

Atsižvelgus į rajono savivaldybei Įstatymu nustatytas prognozuojamas pajamas, 2018 m. planuojama gauti:

· žemės mokesčio - 430 tūkst. Eur;· nekilnojamojo turto mokesčio – 550 tūkst. Eur;· pajamų už valstybinės žemės nuomą - 300 tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžetinių įstaigų veikla finansuojama ne tik iš savivaldybės biudžeto, bet ir iš šių įstaigų uždirbamų pajamų. 2018 m. planuojama gauti 863,3 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamų iš šių įstaigų vykdomos veiklos: patalpų nuomos, vaikų išlaikymo švietimo įstaigose, kitos jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose numatytos veiklos. Šios lėšos bus skiriamos įstaigų vykdomoms veiklos programoms finansuoti.

Atsižvelgiant į savivaldybės tarybos jau priimtus sprendimus bei iškeltus tikslus švietimo ir socialinės paramos srityse, didžiausias lėšų augimas 2018 m., lyginant su 2017 m., numatomas Žinių visuomenės plėtros ir Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programų įgyvendinimui. Žinių visuomenės plėtros programai numatyta 15143,6 tūkst. Eur arba 902,0 tūkst. Eur daugiau nei 2017 m., o Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programai – 6224,7 tūkst. Eur arba 1056,8 tūkst. Eur daugiau nei 2017 m.

Didelis dėmesys 2018 m. savivaldybės biudžete skirtas vietinių kelių priežiūrai. Kaimo seniūnijoms kelių priežiūrai skirta 115 tūkst. Eur. Kelių priežiūros ir plėtros programos vykdymui iš savivaldybės biudžeto numatyta 200 tūkst. Eur. Šios lėšos bus paskirstytos keliams kartu su lėšomis, gautomis iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos. Biudžete taip pat numatytos lėšos – 256,5 tūkst. Eur miesto gatvių priežiūrai bei 150 tūkst. Eur gyvenamosios aplinkos infrastuktūros įrengimui ir tvarkymui

Siekiant įgyvendinti švietimo įstaigų tinklo optimizavimo programą bei užtikrinti ikimokyklinio ugdymo organizavimą, 2018 m. savivaldybės biudžete numatytos lėšos patalpų remontui bei įrangai įsigyti šioms įstaigoms: mokyklai-darželiui ,,Varpelis“ – 150,0 tūkst. Eur, Senamiesčio pagrindinei mokyklai – 80,0 tūkst. Eur, Dainavos pagrindinei mokyklai – 100,0 tūkst. Eur.

Didėja dėmesys socialinės apsaugos sričiai - 2017 m. pabaigoje įsteigti nakvynės namai, daugiau lėšų numatoma skirti Socialinės gerovės bei Neįgaliųjų socialinės integracijos programoms, pamažu didėja socialinių darbuotojų darbo užmokestis, numatytos lėšos automobiliams, kurie bus skirti socialiniams darbuotojams jų funkcijoms vykdyti, įsigyti.

Siekiant užtikrinti gyventojų saugumą, tęsiamas Saugaus miesto priemonių įrengimo programos finansavimas, skirtos lėšos finansuoti Policijos komisariato parengtą programą ,,Prevencija“, Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos programą ,,Priešgaisrinė sauga“, Priešgaisrinės tarnybos projektą ,,Tapk savanoriu ugniagesiu – padėk artimui savo“, nevyriausybinių organizacijų projektų kofinansavimui.

Pažymint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, savivaldybės biudžete numatyta 57 tūkst. Eur Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programai – paminklo Antanui Smetonai statybai, paminklų memorialo pirmosios Lietuvos Respublikos ministrams atminti pastatymui, leidinio ,,Ukmergė tarpukario spaudoje“ leidybos išlaidoms bei kitoms priemonėms finansuoti.

Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžetas       Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės 2017 m. biudžetas


Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-27 11:55:36