Savivaldybės biudžetas

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2017 m. vasario 23 d. patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės 2017 m. biudžetą - 30 408,3 tūkst. Eur pajamų ir 30 407,5 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti, t. y. buvo patvirtintas subalansuotas savivaldybės biudžetas. Tikslinėms programoms finansuoti, trumpalaikiams įsipareigojimams padengti bei kitoms savivaldybės biudžeto išlaidoms finansuoti iš nepanaudotos praėjusių metų savivaldybės biudžeto pajamų dalies paskirstyta 1535,3 tūkst. Eur.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo priimtu 2017 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Ukmergės rajono savivaldybei patvirtintos prognozuojamos gauti pajamos yra 15 313 tūkst. Eur. Didžiausią šių pajamų dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis – 13 970 tūkst. Eur. Finansinių rodiklių įstatyme nustatyta, kad 2017 m. savivaldybių biudžetams tenka 78,17 procento nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybės biudžetus, t. y. lyginant su praėjusiais metais didėja 2,68 procento.

Nuo šių metų keičiasi gyventojų pajamų mokesčio pervedimo savivaldybėms tvarka. Pasikeitus Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymui, visas gyventojų pajamų mokestis nuo šių metų bus gaunamas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos pagal Finansinių rodiklių įstatyme patvirtintą gyventojų pajamų mokesčio dalį. Ukmergės rajono savivaldybei 2017 m. patvirtinta šio mokesčio dalis - 1,149 proc. nuo faktiškai gauto gyventojų pajamų mokesčio.

2017 m. iš Valstybės biudžeto Ukmergės rajono savivaldybei numatyta skirti 11 622 tūkst. Eur specialios tikslinės dotacijos, didžiausia dotacija numatyta mokinio krepšeliui finansuoti – 7091,3 tūkst. Eur. 2582,2 tūkst. Eur bus skirta valstybinėms (perduotoms savivaldybėms funkcijoms) finansuoti, 817 tūkst. Eur – patikimam centralizuotam šilumos tiekimo organizavimui užtikrinti, 538 tūkst. Eur - iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti.

Valstybės investicijų programoje numatyta skirti 443 tūkst. Eur kultūros srities objektų rekonstrukcijai finansuoti: Ukmergės kraštotyros muziejaus pastato rekonstrukcijai – 323 tūkst. Eur ir Kultūros centro pastato rekonstrukcijai – 120 tūkst. Eur. Taip pat skirta 150 tūkst. Eur VšĮ Ukmergės ligoninės operacinio bloko ir reanimacijos skyriaus patalpų rekonstravimui. Investiciniams projektams finansuoti savivaldybė planuoja pasiskolinti 1413 tūkst. Eur.

Atsižvelgus į rajono savivaldybei Įstatymu nustatytas prognozuojamas pajamas bei į faktinį pajamų surinkimą, 2017 m. planuojama gauti:

žemės mokesčio - 470 tūkst. Eur;

nekilnojamojo turto mokesčio – 532 tūkst. Eur;

pajamų už valstybinės žemės nuomą - 300 tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžetinių įstaigų veikla finansuojama ne tik iš savivaldybės biudžeto, bet ir iš šių įstaigų uždirbamų pajamų. 2017 m. planuojama gauti 718 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamų iš šių įstaigų vykdomos veiklos: patalpų nuomos, vaikų išlaikymo švietimo įstaigose, kitos jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose numatytos veiklos. Šios lėšos bus skiriamos įstaigų vykdomoms veiklos programoms finansuoti.

2017 m. ypatingas dėmesys bus skiriamas socialinei sričiai. Šių metų biudžete patvirtinta Socialinės gerovės programą, kuri apjungs anksčiau per keletą priemonių išskaidytas savivaldybės biudžeto lėšas ir tai leis padidinti lėšų panaudojimo efektyvumą. Šioje programoje numatytos lėšos globėjams, kurie yra priglaudę tėvų globos netekusius Ukmergės rajono vaikus, įgyvendinimui. Savivaldybės biudžete taip pat numatytos lėšos kitam gyvenamajam būstui, į kurį bus perkeliami Vaikų globos namų auklėtiniai, įsigyti, tęsiama Globėjų ir įtėvių rengimo programa.

Planuojant 2017 m. biudžeto pajamas, numatyta gauti 200 tūkst. Eur pajamų iš pastatų ir statinių pardavimo ir šias lėšas skirti Gyvenamosios aplinkos infrastruktūros įrengimui ir gerinimui – t. y. daugiabučių namų kiemų, šaligatvių tvarkymui. Tai bus ta priemonė, kuri pagerins miesto bendruomenės gyvenimo sąlygas.

Savivaldybės biudžete numatyti asignavimai naujai parengtai ir Savivaldybės tarybos patvirtintai Ukmergės rajono kūno kultūros ir sporto programai finansuoti, bus tęsiamas Saugaus miesto priemonių įrengimo programos II etapas, finansuojama Smurto prevencijos artimoje aplinkoje programa, remiami Ukmergės rajono policijos komisariato, Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir Priešgaisrinės tarnybos, VšĮ Ukmergės PSPC ir Ukmergės ligoninės, nevyriausybinių organizacijų vykdomi projektai.

Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės 2017 m. biudžetas


Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-05 14:36:55