Paslauga 253

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

28.253

2.

Administracinės paslaugos versija

Pirma (patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 spalio 12 d. įsakymu Nr. 13-1580).

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Melioracijos statinių techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Interesantas, pateikęs užpildytą prašymą ir pateikęs reikalingus dokumentus, per 20 darbo dienų gauna techninių dokumentų kopijas ir informaciją apie jo žemėje esančius melioracijos statinius.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877).

Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m. vasario 21 d.:

Nr. IX-2009, 2004-02-05, Žin., 2004, Nr. 28-877
2. Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-228 (Žin., 2004, Nr. 77-2684). Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2015-07-11) Nr. 3D-564, 2015-07-10, paskelbta TAR 2015-07-10

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

prašymas;
žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimas (kopija);
žemės sklypo planas (kopija).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

prašymas;
žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimas (kopija);
žemės sklypo planas (kopija).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Asmenys, teikdami prašymą tiesiogiai raštu kreipiasi į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrių,

Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė Raimondas Puodžiūnas, vyr. specialistas, kab. 51, tel. (8 340) 60265, El. paštas: raimondas.puodziunas@ukmerge.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Salvijus Stimburys kab. 51, tel. (8 340) 60320, El. paštas: salvijus.stimburys@ukmerge.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Melioracijos statinių techniniai dokumentai išduodami per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Asmens prašymas dėl melioracijos statinių techninių dokumentų pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams, kuriame nurodomi vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefonas, el. paštas (jei turi).

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Savivaldybės interneto svetainėje / asmeniui suteikiama galimybė gauti prašymo formą. Prisijungus prie sistemos per interneto svetainę www.spis.lt suteikiama galimybė užpildyti ir pateikti prašymo formą.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 Asmeniui atvykus į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrių skyrių, įgaliotas darbuotojas  įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti skiltyje  „Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo“.

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 


  ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS – MELIORACIJOS STATINIŲ TECHNINIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS MELIORUOTOS ŽEMĖS SAVININKAMS IR KITIEMS NAUDOTOJAMSVEIKSMŲ SEKOS SCHEMA


Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-22 09:52:34