Apgyvendinimas nakvynės namuose

Paslaugos aprašymas

APGYVENDINIMAS NAKVYNĖS NAMUOSE – tai laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę. Į apgyvendinimą nakvynės namuose nukreipiami asmenys, kuriems nustatytas apgyvendinimo nakvynės namuose poreikis.

Paslaugos teikimo trukmė

Apgyvendinimo paslauga skiriama iki 6 mėnesių ar ilgiau, atsižvelgiant į asmens socialinę situaciją.

Paslaugos kaina

Asmuo už pirmą mėnesį teikiamą apgyvendinimo paslaugą nemoka. Už paskesnius mėnesius (antrą, trečią, ketvirtą, penktą ir šeštą) moka po 20 Eur per mėnesį.

Paslaugos gavėjas

 • Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
 • senyvo amžiaus asmenys;
 • kiti socialinę riziką patiriantys asmenys.

Paslaugas teikianti įstaiga

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras

https://www.ukmergesnspc.lt/apgyvendinimas-nakvynes-namuose-ir-laikinas-apnakvindinimas/

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centro Nakvynės namai, Vytauto g. 109, Ukmergė, tel. 8 6223 4005, el. paštas info@ukmergesnspc.lt

Prašymo forma (-os)

SP-8 (forma) (.docx) ↓

Aprašymas klientui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
 3. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, jei nėra duomenų valstybės informacinėse sistemose);
 4. pažymą apie asmens paleidimą iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos, socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės.

PASTABA. Jei socialiniams darbuotojams reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu, jie gali prašyti iš asmens (šeimos narių) papildomų dokumentų.

Reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X-493;
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“;
 4. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021-03-25 d. sprendimas Nr. 7-39 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 5. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017-12-22 sprendimas Nr. 7-289 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugų teikimo ir apmokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.