Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Būsto pritaikymas – būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems nepritaikytas erdves.

Būstas gali būti pritaikomas asmenims, kuriems nustatytas:

 • specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis;
 • kitų techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynių, ramentų ir pan.;
 • specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios.

Būsto pritaikymo terminas

Suaugęs sėdi neįgaliojo vėžimėlyje

Suaugusiam neįgaliajam būstas gali būti pakartotinai pritaikomas ne ankščiau kaip po 10 metų nuo paskutinio sprendimo pritaikyti neįgaliojo būstą priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai asmeniui dėl pasikeitusios sveikatos būklės ar ugdymosi poreikių reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai. Pakartotinai gali būti pritaikomas tik tas pats būstas, kuris asmeniui jau buvo pritaikytas. Sprendimą dėl pakartotinio būsto pritaikymo priima Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija (toliau Komisija).

Laiptų kopiklis

Neįgaliajam, kuriam buvo skirtas laiptų kopiklis, būstas gali būti pritaikomas nepraėjus 10 metų nuo paskutinio sprendimo pritaikyti neįgaliojo būstą priėmimo dienos. Tokiu atveju sprendimą dėl būsto pritaikymo tikslingumo priima Komisija.

Maža mergaitė sėdi neįgaliojo vėžimėlyje

Neįgaliajam, kurio amžius Prašymo nagrinėjimo Komisijos posėdyje dieną buvo nuo 7 iki 24 metų, būstas gali būti pritaikomas nepraėjus 10 metų nuo paskutinio sprendimo pritaikyti neįgaliojo būstą priėmimo dienos. Tokiu atveju sprendimą dėl būsto pritaikymo tikslingumo priima Komisija.

Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti neįgalusis ar jo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos seniūnijos socialinis darbuotojas (toliau – pareiškėjas). Prašyme taip pat pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti savivaldybės administracijai naudoti neįgaliojo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu.

Prašymas gali būti teikiamas ir elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu pareiškėjo elektroniniu parašu arba pareiškėjo asmens tapatybė turi būti patvirtinta kitais saugiais būdais (pvz. per elektroninę bankininkystę).

Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

 • neįgaliojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei Prašymą pateikia pats neįgalusis) arba šio dokumento kopiją (pateikiama tuo atveju, jei dokumentus teikia neįgaliojo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos seniūnijos socialinis darbuotojas);
 • išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas /siuntimas“) ar jo kopiją, jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;
 • laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jei neįgaliojo specialiesiems poreikiams prašoma pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų neįgaliojo specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją;
 • kitą pareiškėjui svarbią informaciją. 

 Sudaromos dvi būsto pritaikymo eilės:

 • pirmoji būsto pritaikymo eilė – asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, asmenys, kuriems nustatytas bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis, ir asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios;
 • antroji būsto pritaikymo eilė – asmenys, kuriems nustatytas kitų judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) poreikis. 

Sudarant kiekvieną eilę, prioritetai teikiami:

 • neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir jiems paskirtos dializės procedūros;
 • neįgaliesiems, besimokantiems pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programas ar formaliojo profesinio ugdymo programas, ar studijų programas;
 • dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartis.

 Reikalavimai pritaikomam būstui:

 • būstas turi būti neįgaliojo, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta, išskyrus, kai būstas nėra baigtas statyti ar įrengtas;
 • būstas turi priklausyti nuosavybės teise neįgaliajam ar kitam fiziniam asmeniui, ar savivaldybei (socialinis arba iš savivaldybės nuomojamas būstas);
 • būsto savininkui neturi būti  apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką. Ši nuostata nėra taikoma, jei neįgaliajam perkami mobilūs keltuvai (įskaitant laiptų kopiklius) arba mobilūs techninės pagalbos įrenginiai (mobilios vonios ir mobilūs tualetai);
 • būsto savininkas arba butų ir kitų patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai būtų pritaikyti, arba savivaldybės vykdomoji institucija yra priėmusi sprendimą pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus neįgaliojo specialiesiems poreikiams, jei toks pritaikymas finansuojamas ne iš bendrojo naudojimo objektų savininkų lėšų, jei butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas nepritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų neįgaliojo specialiesiems poreikiams;
 • dėl daiktinės teisės į būstą, šių teisių suvaržymo nėra iškelta byla (pavyzdžiui, dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.);
 • būstas baigtas statyti ir pripažintas tinkamu naudoti;
 • naujos statybos būstas, kurio baigtumas ne mažesnis kaip 80 procentų ir kuris nuosavybės teise priklauso pačiam neįgaliajam, jo tėvams, įtėviams arba globėjams (rūpintojams), jei neįgalusis yra nepilnametis arba teismo pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje. Tokiu atveju būsto pritaikymo darbus pareiškėjas privalo organizuoti savarankiškai ir šie darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Sutarties dėl savarankiško būsto pritaikymo neįgaliajam darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo pasirašymo dienos;
 • būstas turi būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
 • būstas neturi būti nuomojamas (išskyrus socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą).

Būsto pritaikymo poreikį nustato Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija.

Dėl būsto pritaikymo prašome kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę Liną Sabaliauskienę, adresu Kęstučio a. 3, Ukmergė, 9 kab., tel. 8 340 60332, el.p. l.sabaliauskiene@ukmerge.lt arba pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į seniūnijos socialinį darbuotoją.

Darbo laikas:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais: nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Penktadieniais: nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val.

Būsto pritaikymas neįgaliesiems organizuojamas vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103.