Būsto pritaikymas vaikams su sunkia negalia

Būstas pritaikomas neįgaliam vaikui, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

Būsto pritaikymas – būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant vaikams su sunkia negalia, turintiems judėjimo ir  (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, nepritaikytas erdves, ir paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu susijusius statybos darbus.

Techninės pagalbos priemonės – esant vaiko sensorinės sistemos, judėjimo, regos ar klausos sutrikimų, gali būti perkamos Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos apraše, patvirtintame  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 birželio 27 d. įsakymu (toliau – Tvarkos aprašas) nurodytos techninės pagalbos priemonės (techninės pagalbos priemonių sąrašas (.docx) jei jos nenurodytos Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba jei šių priemonių nesuteikia Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – TPNC).  

  DėlionėVaikas žaidžia su šviesos staluBatutasHamakasAutomobilinė kėdutė

Šių priemonių įsigijimą organizuoja pats pareiškėjas, o jų įsigijimo išlaidos padengiamos savivaldybės administracijai pateikus jų įsigijimą patvirtinančius dokumentus.

Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą ar įsigyti techninės pagalbos priemones gali pateikti vaikui su sunkia negalia atstovaujantis asmuo – vienas iš tėvų, globėjas (rūpintojas), atstovas pagal įstatymą (toliau – Pareiškėjas). Prašyme pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę, vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamąjį adresą ir prašomo pritaikyti būsto adresą. Pareiškėjas taip pat turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito Prašymo dėl to paties vaiko su sunkia negalia.

Prašymas gali būti teikiamas ir elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu pareiškėjo elektroniniu parašu arba pareiškėjo asmens tapatybė turi būti patvirtinta kitais saugiais būdais (pvz. per elektroninę bankininkystę).

Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

 • Vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo lygį;
 • Vaiko su sunkia negalia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą (netaikoma, kai įsigyjamos tik Techninės pagalbos priemonės), kuriame nurodomas būsto savininko vardas ir pavardė bei būsto, kurį leidžiama pritaikyti, adresas, leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą (sutikime nurodomi minėtų patalpų savininkų vardai ir pavardės), jei prašoma vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus (jeigu teikiant Prašymą toks sutikimas jau yra). Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją;
 • Išrašą iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“), jei vaikui su sunkia negalia reikalingos Techninės pagalbos priemonės arba kreipiamasi dėl pakartotinio būsto pritaikymo, nepraėjus 5 metams nuo paskutinio sprendimo pritaikyti būstą priėmimo dienos, pasikeitus vaiko su sunkia negalia sveikatos būklei, ir būtini papildomi būsto pritaikymo darbai.

Pareiškėjų eilė sudaroma pagal prašymo gavimo savivaldybės administracijoje datą ir registracijos numerį.

Sudarant eilę prioritetas teikiamas vaikams su sunkia negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikio lygis

Būsto pritaikymo terminas:

Berniukas su supermeno kostiumuVaikui su sunkia negalia būstas gali būti pakartotinai pritaikomas ne ankščiau kaip po 5 metų nuo paskutinio sprendimo pritaikyti būstą, išskyrus atvejus, kai dėl pasikeitusios vaiko su sunkia negalia sveikatos būklės reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai. Pakartotinai gali būti pritaikytas tik tas būstas, kuris vaikui su sunkia negalia jau buvo pritaikytas.

Reikalavimai pritaikomam būstui:

 • būstas turi būti vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta, išskyrus kai būstas nėra baigtas statyti ar įrengtas;
 • būstas turi priklausyti nuosavybės teise vaikui su sunkia negalia ar jo artimiesiems giminaičiams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, arba savivaldybei (socialinis arba iš savivaldybės nuomojamas būstas);
 • būsto savininkui neturi būti apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką. Ši nuostata netaikoma, jei vaikui su sunkia negalia perkami mobilūs keltuvai (įskaitant laiptų kopiklius) arba techninės pagalbos priemonės;
 • būsto savininkas arba butų ir kitų patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai būtų pritaikyti, arba savivaldybės administracijos nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktorius ar savivaldybės vykdomoji institucija yra priėmusi sprendimą pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus neįgaliojo specialiesiems poreikiams, jei toks pritaikymas finansuojamas ne iš bendrojo naudojimo objektų savininkų lėšų, jei butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas nepritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų neįgaliojo specialiesiems poreikiams;
 • dėl daiktinės teisės į būstą, šių teisių suvaržymo nėra iškelta byla (pavyzdžiui, dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.);
 • būstas baigtas statyti ir pripažintas tinkamu naudoti;
 • būstas naujos statybos, jo baigtumas ne mažesnis kaip 80 procentų ir jis nuosavybės teise priklauso vaikui su sunkia negalia ar jo artimiesiems giminaičiams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. Tokiu atveju būsto pritaikymo darbus pareiškėjas privalo organizuoti savarankiškai ir jie turi būti atlikti po Sutarties dėl savarankiško būsto pritaikymo vaikui su sunkia negalia darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo pasirašymo dienos iki einamųjų metų pabaigos, jei pritaikomas būstas yra įtrauktas į einamaisiais metais pritaikomų būstų sąrašą, arba ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Sutarties dėl savarankiško būsto pritaikymo pasirašymo dienos.
 • būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
 • būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą).

 Nurodyti reikalavimai pritaikomam būstui netaikomi kai įsigyjamos tik techninės pagalbos priemonės, nurodytos techninės pagalbos priemonių sąraše.

Jei būste vaikas su sunkia negalia faktiškai negyvena dėl to, kad būstas nėra pritaikytas jo poreikiams, sprendimą dėl būsto pritaikymo (arba nepritaikymo) priima Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija, sudaryta Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Būsto pritaikymo poreikį nustato Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija.

Dėl būsto pritaikymo vaikui su sunkia negalia prašome kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę Viktoriją Vaidotaitę, adresu Kęstučio a. 3, Ukmergė, 4 kab., tel. 8 340 60341, el. p. v.vaidotaite@ukmerge.lt arba pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į seniūnijos socialinį darbuotoją.

Darbo laikas:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais: nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Penktadieniais: nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val.

Būsto pritaikymas vaikams su negalia organizuojamas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-06-27 įsakymas ,,Dėl šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr.  A1-365.