Dienos socialinė globa institucijoje

Paslaugos aprašymas

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA INSTITUCIJOJE – asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba institucijoje (dienos centre). Paslaugą gali gauti asmenys, kuriems nustatytas dienos socialinės globos poreikis.

Paslaugos teikimo trukmė

Nuo 3 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę institucijoje

Paslaugos kaina

Asmens mokėjimo dydis priklauso nuo asmens pajamų ir jam suteiktų paslaugų dienų skaičiaus (maksimali paslaugos dienos kaina 51 Eur).

Paslaugos gavėjas

Vaikai su negalia;

suaugę asmenys su negalia;

senyvo amžiaus asmenys.

Paslaugas teikianti įstaiga

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos institucijoje skyrius, Vilniaus g. 87, Ukmergė, tel. 8 634 47921, el. paštas info@ukmergesnspc.lt.

Prašymo forma (-os)

SP-8 (forma) (.docx) ↓

Aprašymas klientui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
 3. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, jei nėra duomenų valstybės informacinėse sistemose);
 4. pažymą apie 3 paskutinių mėnesių iki kreipimosi dėl laikino atokvėpio paslaugų gautas pajamas (tik tuo atveju, jei nėra duomenų valstybės informacinėse sistemose).
 1. Teismo nutartis dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa ar rūpyba);

PASTABA. Jei socialiniams darbuotojams reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu, jie gali prašyti iš asmens (šeimos narių) papildomų dokumentų.

Reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X-493;
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“;
 4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-06-14 įsakymas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 5. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021-03-25 d. sprendimas Nr. 7-39 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 6. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimas Nr. 7-12 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 7-81 ,,Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
 7. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-19 sprendimas Nr. 13-640 ,,Dėl Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.