Informacija apie savivaldybės biudžeto vykdymą

Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto pajamų planas – 32655,3 tūkst. Eur. Įvertinus savivaldybės biudžeto pajamų plano koregavimą metų eigoje (įskaitant į savivaldybės biudžeto vykdymo apskaitą įtrauktas į savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų sąskaitas tiesiogiai gautas lėšas iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamiems projektams vykdyti - 232,6 tūkst. Eur), patikslintas Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas – 38363,2 tūkst. Eur. 

2018 m. visi į savivaldybės biudžetą gauti mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai (įskaitant į savivaldybės biudžeto vykdymo apskaitą įtrauktas į savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų sąskaitas tiesiogiai gautas lėšas iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamiems projektams vykdyti – 216,3 tūkst. Eur), sudarė 38698,6 tūkst. Eur arba 100,9 proc. planuotų patikslintų pajamų. Neįskaitant dotacijų ir ES finansinės paramos lėšų, į savivaldybės biudžetą buvo gauta 22272,1 tūkst. Eur pajamų.

Ukmergės rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane patvirtintų investicijų projektų įgyvendinimui į savivaldybės biudžetą gauta 2970,9 tūkst. Eur iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (tame skaičiuje 91,1 tūkst. Eur valstybės biudžeto dalis) bei 103,0 tūkst. Eur dotacijų iš valstybės biudžeto pagal pasirašytas sutartis su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra.

Patikslintas 2018 m. savivaldybės biudžeto mokesčių surinkimo planas – 18778,0 tūkst. Eur, gauta 19231,1 tūkst. Eur, t. y. patikslintas pajamų planas įvykdytas 102,4 proc. Didžiausią surinktų mokesčių dalį savivaldybės biudžete sudaro gyventojų pajamų mokestis – 17936,8 tūkst. Eur. Šio mokesčio gauta 185,8 tūkst. Eur daugiau negu planuota.

Turto mokesčių gauta 1249,3 tūkst. Eur. Šioje pajamų grupėje geriausiai buvo renkamas nekilnojamojo turto mokestis – į biudžetą gauta 620,2 tūkst. Eur (39,4 tūkst. Eur daugiau nei 2017 m.), žemės mokesčio gauta 615,3 tūkst. Eur (56,0 tūkst. Eur daugiau nei 2017 m.).

2018 m. savivaldybės biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją (įskaitant į savivaldybės biudžeto vykdymo apskaitą įtrauktas ir projektų vykdymo išlaidoms finansuoti panaudotas į savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų sąskaitas tiesiogiai gautas lėšas iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos – 216,3 tūkst. Eur) sudarė 38056,1 tūkst. Eur. Daugiausia savivaldybės biudžeto lėšų buvo panaudota švietimui finansuoti – 16262,6 tūkst. Eur arba 42,7 proc. visų išlaidų. Socialinei apsaugai finansuoti panaudota 6135,1 tūkst. Eur arba 16,1 proc. visų išlaidų, ekonomikos funkcijai – 4248,7 tūkst. Eur, poilsiui ir kultūrai – 3207,4 tūkst. Eur, bendroms valstybės paslaugoms - 2666,3 tūkst. Eur, aplinkos apsaugai – 2100,0 tūkst. Eur, būsto ir komunalinio ūkio išlaidoms – 1896,3 tūkst. Eur, sveikatos apsaugai – 802,6 tūkst. Eur, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 713,3 tūkst. Eur, gynybai – 23,8 tūkst. Eur. Įskaitant finansinių įsipareigojimų vykdymui (paskolų grąžinimui) skirtus 1428,0 tūkst. Eur bei finansinio turto įsigijimo išlaidoms skirtus 33,7 tūkst. Eur, iš viso savivaldybės biudžeto išlaidos 2018 m. sudarė 39517,8 tūkst. Eur.

 

 

Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitas rasite:

2012-12-31;

2013-03-31; 2013-06-30; 2013-09-30; 2013-12-31;

2014-03-31; 2014-06-30; 2014-09-30; 2014-12-31;

2015-03-31; 2015-06-30; 2015-09-30; 2015-12-31;

2016-03-31; 2016-06-30; 2016-09-302016-12-31;

2017-03-312017-06-30; 2017-09-302017-12-31

2018-03-31; 2018-06-30; 2018-09-30: 2018-12-31

2019-03-31 2019-06-302019-09-30


Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-21 11:09:42