INFORMACIJA ASMENIMS, PAGEIDAUJANTIEMS IŠSINUOMOTI SOCIALINĮ BŪSTĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu (2014 m. spalio 9 d. Nr. XII-1215, nauja redakcija 2019 m. vasario 12 d. Nr. XIII-1959) socialinis būstas asmenims (šeimoms) nuomojamas laikantis eiliškumo, įrašytiems į sąrašą Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą.

Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus nurodytus reikalavimus:

1) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šio įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;

2) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.

Teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba jeigu jie turi teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą pagal šio įstatymo 15 straipsnyje nustatytus socialinio būsto naudingojo ploto normatyvus, arba jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas.

Asmenys ir šeimos, su kuriais socialinio būsto nuomos sutartis nutraukta jiems pažeidus socialinio būsto nuomos sutarties sąlygas, teisę į socialinio būsto nuomą įgyja po 5 metų nuo socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo dienos, jeigu savivaldybės taryba nenustato trumpesnio termino.

Teisę į paramą būstui išsinuomoti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:

1) asmens be šeimos grynosios metinės pajamos  – 40 VRP dydžių (4 880 €) ir turtas – 56 VRP dydžių (6 832 €);

2) dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 80 VRP dydžių (9 760 €) ir turtas – 112 VRP dydžių (13 664 €);

3) keturių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 23 VRP dydžių (2 806 €) ir turtas vienam asmeniui – 56 VRP dydžių (6 832 €).

Asmenys ir šeimos, atitinkantys įstatyme nustatytus reikalavimus, norėdami gauti paramą būstui išsinuomoti, kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka asmens (šeimos atveju – vieno iš šeimos narių pasirinktinai) deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu asmuo deklaruotos gyvenamosios vietos neturi, – į savivaldybės, kurioje yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, pateikdami socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti.

Prašymai įrašyti į sąrašą Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, nagrinėjami vadovaujantis Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašu (patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195 (nauja redakcija 2019 m.  rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. A1-551)): 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1440f860dfbe11e4840fd0ad0e2e216c/asr

Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai arba per įgaliotą atstovą tiesiogiai savivaldybės administracijai, paštu, elektroniniu būdu, jei valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokia elektroninė paslauga. Asmenys, pateikdami prašymus elektroniniu būdu, prašymų formas gali pildyti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS).

Jei prašymas teikiamas tiesiogiai savivaldybės administracijai, asmuo kartu su prašymu savivaldybės administracijai pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą teikia įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, jis pateikia atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą). Įsitikinus asmens tapatybe, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui. Prašymą priėmęs savivaldybės administracijos atsakingas asmuo padaro atstovavimo teisę patvirtinančio dokumento kopiją, ją patvirtina, o originalą grąžina jį pateikusiam asmeniui. Prašymus teikiant paštu, kartu teikiama notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (jeigu prašymą teikia įgaliotas atstovas, – ir atstovavimo teisę patvirtinančio dokumento) kopija.

Asmenys, pateikdami prašymus elektroniniu būdu, savo tapatybę patvirtina elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Asmenys savivaldybės administracijai kartu su prašymu pateikia dokumentus, reikalingus teisei į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nustatyti (toliau – papildomi dokumentai):

1) valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą;

2) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją;

3) dokumentus, patvirtinančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus);

4) įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;

5) atstovavimą patvirtinantį dokumentą;

6) rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, taip pat rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, pritaikant jį neįgaliųjų poreikiams, – projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas (turėtas) būstas yra (buvo) netinkamas gyventi arba nepritaikytas neįgaliųjų poreikiams;

7) mokymo įstaigos pažymą apie į šeimos sudėtį įskaitomus asmenis, kurie yra  nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų ir (ar) pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba ir kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklas ar profesinio mokymo įstaigas baigę pilnamečiai vaikai ir (ar) pilnamečiai vaikai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, nuo bendrojo ugdymo mokyklų ar profesinio mokymo įstaigų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;

8) kitus dokumentus, įrodančius asmenų teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti.

Jei papildomi dokumentai arba dalis jų nepateikiami kartu su prašymu, asmenys turi juos pateikti per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. Jeigu dokumentus ir (ar) duomenis, kurių reikia nustatant teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.


Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-04 13:12:50