Planuojamos rajono švietimo įstaigų reorganizacijos ir vidaus struktūros pertvarkos
2020-01-15

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 7-98 sudaryta Ukmergės rajono savivaldybės švietimo tinklo pertvarkos darbo grupė svarstė klausimus dėl švietimo įstaigų perspektyvos, ugdymo prieinamumo, finansinių galimybių ir pasiūlė nuo 2020 m. rugsėjo 1 d vykdyti šiuos švietimo įstaigų struktūrų pertvarkymus, reorganizacijas:

1. Ukmergės rajono Balelių universalaus daugiafunkcio centro (toliau – UDC) reorganizavimas prijungiant prie Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos. Tikslas – didinti biudžetinių įstaigų veiklos ir valdymo efektyvumą optimizuojant administravimą, racionaliai naudoti turimus materialinius, finansinius išteklius pavestoms funkcijoms vykdyti.

Balelių UDC ugdomi 10 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų (planuojama, kad 2020-2021 m. m. bus 8 vaikai, iš jų 1 – priešmokyklinio amžiaus). 23 vaikai lanko du NVŠ būrelius, teikiamos socialinės paslaugos (skalbimo, kopijavimo, patalpų nuomos, veikia maisto bankas), yra biblioteka, sveikatos punktas, vyksta vietos bendruomenės sportinė, kultūrinė veikla, įgyvendinama projektinė veikla, yra 2 meno saviveiklos kolektyvai. Visos išvardintos veiklos po reorganizacijos būtų tęsiamos. Numatomi reorganizacijos privalumai: viena įstaiga teritorijoje (seniūnijoje), glaudesnis bendradarbiavimas, lėšų valdymui ir administravimui taupymas (apie 30 000 Eur per metus) ir veiklų tęstinumas.

2. Ukmergės rajono Rečionių universalaus daugiafunkcio centro (toliau – UDC) reorganizavimas prijungiant prie Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“. Tikslas – didinti biudžetinių įstaigų veiklos ir valdymo efektyvumą optimizuojant administravimą, racionaliai naudoti turimus materialinius, finansinius išteklius ir pastatus pavestoms funkcijoms vykdyti.

Rečionių UDC ugdomi 4 ikimokyklinio amžiaus ir 3 priešmokyklinio amžiaus vaikai (planuojama, kad 2020-2021 m. m. bus ugdomi - 7 vaikai, iš kurių 2 – priešmokyklinio amžiaus). 11 vaikų lanko NVŠ būrelį, veikia biblioteka, vyksta vietos bendruomenės kultūrinė, sportinė veikla, įgyvendinami projektai, yra 1 meno saviveiklos kolektyvas, organizuojamos stovyklos (yra 30 nakvynės vietų, valgykla). Visos išvardintos veiklos po reorganizacijos būtų tęsiamos. Numatomi reorganizacijos privalumai: naujos iniciatyvos, naujos galimybės edukacinėms veikloms Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ ugdytiniams, glaudesnis bendradarbiavimas organizuojant ikimokyklinį ugdymą, lėšų valdymui ir administravimui taupymas (apie 28 000 Eur per metus) ir veiklų tęstinumas.

Yra pasiūlymas abu UDC sujungti į vieną Ukmergės rajono daugiafunkcį centrą.

3. Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Šilelis“ reorganizavimas prijungiant prie Ukmergės Pašilės progimnazijos. Tikslas – didinti biudžetinių įstaigų veiklos ir valdymo efektyvumą optimizuojant administravimą, racionaliai naudoti turimus materialinius, finansinius išteklius pavestoms funkcijoms vykdyti.

Ukmergės vaikų lopšelyje-darželyje „Šilelis“ ugdomi 83 vaikai, iš kurių: 68 – ikimokyklinio, 15 – priešmokyklinio ugdymo. Įstaigoje veikia 2 savaitinės grupės, jose –22 vaikai. Vykdomi projektai: „Mažųjų judėjimo džiaugsmas“, „Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus elgesio reguliavimui“.

Visos išvardintos veiklos po reorganizacijos būtų tęsiamos. Numatomi reorganizacijos privalumai: viena įstaiga teritorijoje, glaudesnis bendradarbiavimas, daugiau vaikų tęstų ugdymąsi Pašilės progimnazijoje, lėšų valdymui ir administravimui taupymas (21 000 – 26 000 Eur per metus) ir kitų veiklų tęstinumas.

4. Ukmergės r. Pabaisko pagrindinės mokyklos reorganizavimas prijungiant prie Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos. Tikslas – didinti biudžetinių įstaigų veiklos ir valdymo efektyvumą optimizuojant administravimą, sudaryti visiems mokiniams vienodas kokybiško ugdymo(si) sąlygas maksimaliai išnaudojant ugdymo plano galimybes ir užtikrinant racionalų ugdymui skirtų lėšų bei mokyklų patalpų panaudojimą.

Ukmergės r. Pabaisko pagrindinė mokykla vykdo ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ugdymą. Mokyklos struktūroje yra ikimokyklinio ugdymo grupė (Antakalnio 3 k.), kurioje ugdomi 6 ikimokyklinio ir 1 priešmokyklinio amžiaus vaikas (planuojama, kad 2020-2021 m. m. bus ugdomi 6 vaikai, iš kurių 1 – priešmokyklinio amžiaus).

Ukmergės r. Pabaisko pagrindinėje mokykloje mokosi 60 mokinių: 22 pradinio ir 38 pagrindinio ugdymo klasėse. 2020-2021 m. m. planuojama ugdyti 55 mokinius: 19 pradinio ir 36 pagrindinio ugdymo klasėse.

Mokykloje dirba 22 pedagogai ir 12 – nepedagoginių darbuotojų. Yra patvirtinti 4 Geltonojo autobuso maršrutai. Autobusu pavežami 44 mokiniai, jis per dieną nuvažiuoja 134 km. Mokykloje veikia dienos centras, vykdomas projektas "Pradinių klasių mokinių rašymo pasiekimų gerinimas stiprinant pedagogų IKT ir kolegialaus grįžtamojo ryšio (KGR) taikymo kompetencijas".

Atlikta renovacija (panaudotos Valstybės lėšos (finansavimas iš LAAIF) - 381762,45 Eur, savivaldybės lėšos – 34932,74 Eur).

Visos veiklos po reorganizacijos būtų tęsiamos. Privalumai: lėšų valdymui ir administravimui taupymas (apie 25 000 Eur per metus), veiklų tęstinumas, bendradarbiavimas, galimybė gauti naują mokyklinį autobusą.

5. Ukmergės r. Veprių pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarka –pagrindinės mokyklos tipo pakeitimas į mokyklos-daugiafunkcio centro (papildoma veikla – stovyklų organizavimas). Stovyklų organizavimo veiklą perkelti iš Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos į Veprių mokyklą-daugiafunkcį centrą. Tikslas – racionalus savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų aplinkai, panaudojimas įstaigų veiklas nukreipiant į jų pagrindinių tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba įgyvendina vaikų vasaros užimtumo programas, vykdo neformalųjį švietimą, edukacines programas, teikia stovyklavietės ir stovyklos patalpų nuomos paslaugas.

Veprių stovykloje yra 150 vietų valgykla, 70 vietų konferencijų salė, užimtumo-žaidimų kambarys, kompiuterių klasė, miegamasis korpusas 70 asmenų. Yra galimybė stovyklauti palapinėse. Stovyklavietė pritaikyta neįgaliesiems.

Veprių pagrindinėje mokykloje mokosi 69 mokiniai: 27 – pradinėse, 42 – 5-8 klasėse (planuojama, kad 2020-2021 m. m. mokysis 67 mokiniai: 28 – pradinėse, 39 – 5-8 klasėse). Mokyklos struktūroje yra Sližių ir Veprių ikimokyklinio ugdymo skyriai, kuriuose ugdomas 31 vaikas (iš jų 10 – priešmokyklinio amžiaus). Mokykla turi 19 vietų mokyklinį autobusą, kuriuo per dieną pavežami 33 mokiniai, nuvažiuojama 128 km.

Privalumai: Viena įstaiga teritorijoje (seniūnijoje), stovyklautojams būtų sudaryta galimybė naudotis mokyklos sporto sale, aikštynu, kompiuterių klase, biblioteka. Numatoma galimybė ateityje plėsti gyvenamąsias stovyklos patalpas. Veprių pagrindinė mokykla išlaikytų juridinio asmens statusą. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba vykdytų tiesioginę savo veiklą, t. y. teiktų pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai, tėvams.

Su pastabomis ir pasiūlymais galite kreiptis:

Savivaldybės mero pavaduotoja, Ukmergės rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupės pirmininkė Agnė Balčiūnienė, tel.: 869830600, el. paštas : a.balciuniene@ukmerge.lt;

Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas, tel.:868735154, el. paštas: v.kalinas@ukmerge.lt;

Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Irena Lukoševičienė, 8(340)63615, el. paštas: i.lukoseviciene@ukmerge.lt

 

L.Balandžio nuotrauka

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra