Socialinis būstas

Jūratė Kaselienė, vyr. specialistė
Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Turto valdymo ir apskaitos skyrius

Turto ir įmonių valdymo poskyris
Kęstučio a. 3, Ukmergė
Kab.: 11
Tel.: 8-340-60323
El. paštas: jurate.kaseliene@ukmerge.lt


DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO IR ASMENŲ ĮTRAUKIMO Į GYVENAMOSIOS VIETOS NEDEKLARAVUSIŲ ASMENŲ APSKAITĄ 

     *******************************************

Informuojame, kad vadovaujantis 2014 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu Nr. XII-1215, asmenys ir šeimos, įrašyti į sąrašus asmenų, pageidaujančių nuomotis socialinį būstą, ir socialinio būsto nuomininkai privalo pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas).

 

Asmenys ir šeimos, Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka nedeklaravusios turto (įskaitant gautas pajamas), bus išbraukiamos iš sąrašų asmenų (šeimų), turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, o socialinio būsto nuomininkų  nuomos sutartys bus nutraukiamos.


******************************************************************

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašas

 

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarka


Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašas 


Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašas 


Sąrašas asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą


********************************************************************

     

Informuojame, kad vadovaujantis 2014 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu ir Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašu, asmenys ir šeimos, įrašyti į sąrašus asmenų, pageidaujančių nuomotis socialinį būstą, turi galimybę pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, kurios dydis 2018 m. yra 10,88 eurų per metus(vienam asmeniui ar šeimos nariui).

Norėdami pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo dienos asmenys ir šeimos turi pateikti:

* prašymą įrašyti į asmenų ir šeimų, gaunančių kompensaciją, sąrašą;

* būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, sudarytą ne trumpiau kaip vieniems metams pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ir įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;

* asmens dokumentą ir sąskaitos numerį;

* būsto savininko rašytinį patvirtinimą, kad nėra įsiskolinimų už būsto nuomą ar išperkamąją būsto nuomą.

Apie savo apsisprendimą pasinaudoti/nepasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, privalote per 30 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo išsiuntimo dienos raštu informuoti Ukmergės rajono savivaldybės Turto ir įmonių valdymo poskyrį (Kęstučio a. 3, Ukmergė; 11 kab.). Informuojame, kad asmenys ir šeimos, gaunantys kompensaciją, neišbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų.

 


Asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, sąrašas
Asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, sąrašas (šiuo metu tokių šeimų nėra)


 

***************************************************************

      

Informuojame, kad vadovaujantis 2014 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, parama būstui įsigyti teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasirašė sutartis su 2018-2020 metais valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus teikiančiomis kredito įstaigomis: AB SEB bankas, Luminor Bank AB, „Swedbank" AB, Akademine kredito unija, Anykščių kredito unija, Aukštaitijos kredito unija, Centro kredito unija, Grigiškių kredito unija, Kredito unija „Tikroji viltis", Kretingos kredito unija, Panevėžio kredito unija, Sedos kredito unija, Šilutės kredito unija.

Asmenys ir šeimos, pageidaujantys  gauti valstybės iš dalies kompensuojamus  būsto kreditus, nustatyta tvarka  gali kreiptis į minėtas kredito įstaigas. Dėl pažymos, patvirtinančios teisę į paramą būstui įsigyti, išdavimo prašome kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Turto ir įmonių valdymo poskyrį, 11 kabinetą.


 

Informacija asmenims, pageidaujantiems gauti valstybės remiamą būsto kreditą

Prašymas dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo

**************************************************************************** 

Informacija asmenims, pageidaujantiems nuomotis socialinį būstą

Prašymas įrašyti į sąrašus asmenų (šeimų) turinčių teisę į socialinį būstą

Reikalingų dokumentų sąrašas

Informacija socialinio būsto nuomininkams

Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto nuoma 2012 metais

Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto nuoma 2013 metais

Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto nuoma 2014 metais

Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto nuoma 2015 metais

Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto nuoma 2016 metais

Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto nuoma 2017 metais 

Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto nuoma 2018 metais


******************************************************************************

Teisės aktai:

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas

Įsakymas dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo pakeitimo

Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika

Nutarimas dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kredių teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreiditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo ir bankų ar kitų kredito įstaigų atrankos valstybės iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams ir teikti tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsakymas del prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

*******************************************************************

Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymas

Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 1,2,3 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

********************************************************************


Ukmergės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sąlygų ir tvarkos aprašas


Ukmergės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mekesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas

 

 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-13 10:02:48