Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa likusiems be tėvų globos vaikams

Paslaugos aprašymas

ILGALAIKĖ (TRUMPALAIKĖ) SOCIALINĖ GLOBA LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS – tai visuma paslaugų, kuriomis likusiam be tėvų globos vaikui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Paslaugos teikimo trukmė

Vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 18 mėn.;

be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa.

Paslaugos kaina

1635 Eur/mėn.

Paslaugos gavėjas

Vaikai, laikinai likę be tėvų globos;

Be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa.

Paslaugas teikianti įstaiga

Ukmergės globos centras

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Aistė Naruševičiūtė, Kęstučio a. 3, Ukmergė, 4 kab., tel. (8-340) 60 341, el. paštas a.naruseviciute@ukmerge.lt.

Prašymo forma (-os)

-

Aprašymas klientui

Kai likusiam be tėvų globos vaikui nustatoma laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos skiriamos Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu be prašymo, socialinės globos poreikis nevertinamas.

Reglamentuojantys teisės aktai

  1.  Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X-493;
  2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
  3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-12-20 įsakymas Nr. A1-790 ,,Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“;
  4. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-06-27 d. įsakymas Nr.A1-179 ,,Dėl Socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“;
  5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“;
  6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-06-14 įsakymas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  7. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021-03-25 d. sprendimas Nr. 7-39 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  8. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimas Nr. 7-12 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 7-81 ,,Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.