Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa vaikams su negalia

Paslaugos aprašymas

ILGALAIKĖ (TRUMPALAIKĖ) SOCIALINĖ GLOBA VAIKAMS SU NEGALIA tai visuma paslaugų, kuriomis vaikui su negalia teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Socialinės globos namuose apgyvendinami vaikai su negalia, kuriems nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos poreikis.

Paslaugos teikimo trukmė

Trumpalaikė socialinė globa

 • ne mažiau kaip 8 val. per parą, iki 1 mėn. asmens namuose;
 • ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje;
 • Ilgalaikė socialinė globa iki vaikui sukaks 18 metų.

Paslaugos kaina

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą vaikui su negalia dydis neturi viršyti 80 procentų jo pajamų per mėnesį. Tais atvejais, kai vaikas su negalia pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą padengti.

Paslaugos gavėjas

Vaikai su negalia

Paslaugas teikianti įstaiga

Socialinės globos įstaigos, kurias ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugoms teikti pasirenka pats socialinės paslaugos gavėjas (globėjas, rūpintojas, kiti teisėti asmens atstovai).

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Viktorija Vaidotaitė, Kęstučio a. 3, Ukmergė, 4 kab., tel. 8 340 60341, el. paštas [email protected].

Prašymo forma (-os)

SP-8 (forma) (.doc) 

Prašymas dėl apgyvendinimo globos įstaigoje (.doc) 

Aprašymas klientui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 2. motyvuotas laisvos formos asmens (jo atstovų) prašymas dėl jo apgyvendinimo globos įstaigoje (pridedama);
 3. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
 1. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 2. dokumentai apie asmeniui nustatytus specialiuosius poreikius, neįgalumo, darbingumo ar specialiųjų poreikių lygius bei rekomendacijas dėl pagalbos poreikio.

PASTABOS:

Jei socialiniams darbuotojams reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymu, jie gali prašyti iš asmens (šeimos narių) papildomų dokumentų.

Tuo atveju, kai priimamas sprendimas asmeniui skirti ilgalaikės socialinės globos paslaugas, tačiau socialinėms paslaugoms teikti socialinių paslaugų įstaigos neturi vietų ar galimybių, asmuo įrašomas į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.

Reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493;
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“;
 4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-09-09 įsakymas Nr. A1-255 ,,Dėl Socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodikos patvirtinimo“;
 5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 6. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 kovo 25 d. sprendimas Nr. 7-39 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 7. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 sausio 30 d. sprendimas Nr. 7-12 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 7-81 ,,Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.