Įstaigos teikiančios akredituotą socialinę priežiūrą

Akredituotų socialinės priežiūros paslaugų, teikiamų Ukmergės rajone, sąrašas:

Eil. Nr.

Socialinės priežiūros paslauga/paslaugos aprašymas

Socialinės priežiūros paslaugą teikianti įstaiga

Paslaugos gavėjų tikslinė grupė, teikimo vieta, numatytas (planinis) vietų skaičius įstaigoje

1.

Pagalba į namus – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

 

Ukmergės socialinių paslaugų centras

Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė, tel. +370 340 63561, el. p. [email protected]

Paslaugos teikiamos:

-        suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;

-        senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms;

-        socialinę riziką patiriančioms šeimoms;

-        vaikams su negalia ir jų šeimoms;

-        kitiems asmenims ir jų šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims).

Paslaugos teikiamos asmens namuose.

Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga

Vasario 16- osios g. 15, 20131 Ukmergė, tel. +370 340 63715, el. p. [email protected]

Paslaugos teikiamos:

-        suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;

-        senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms;

-        kitiems asmenims ir jų šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims).

Paslaugos teikiamos asmens namuose.

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija

Klaipėdos g. 24, 20129 Ukmergė, tel. +370 340 63059, el. p. [email protected]

Paslaugos teikiamos:

-        suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;

-        senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms.

Paslaugos teikiamos asmens namuose.

2.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas – paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą.

Ukmergės socialinių paslaugų centras

Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė, tel. +370 340 63561, el. p. [email protected]

Paslaugos teikiamos:

-        socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms;

-        socialinę riziką patiriančioms šeimoms;

-        iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėnesių.

Paslaugos teikiamos adresu: Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė ir asmens namuose.

Dingusių žmonių šeimų paramos centras

I. Kanto al. 23-34, 06202 Vilnius, tel. +370 5 2483373, +370 652 98187, el. p. [email protected]

Paslaugos teikiamos:

-        socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms;

-        suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;

-        socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms;

-        socialinę riziką patiriančioms šeimoms;

-        iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėnesių;

-        kitiems asmenims ir jų šeimoms.

Paslaugos teikiamos adresu: Žaliųjų ežerų g. 85, 08403 Vilnius.

3.

Laikinas apnakvindinimas – nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, smurtautojai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ar gyvybei.

Ukmergės socialinių paslaugų centras

Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė, tel. +370 340 63561, el. p. [email protected]

Paslaugos teikiamos:

-        socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims;

-        senyvo amžiaus asmenims;

-        smurtautojams;

-        iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėnesių.

Paslaugos teikiamos adresu: Vytauto g. 109, 20184 Ukmergė.

Numatytas (planinis) vietų skaičius įstaigoje: 5.

4.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba – socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta.

Ukmergės globos centras

Vilniaus g. 87, 20170 Ukmergė, tel. +370 663 13637, el. p. [email protected]

Paslaugos teikiamos:

-        vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kitiems tos šeimos vaikams kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą.

Paslaugos teikiamos adresu: Vilniaus g. 87, 20170 Ukmergė.

Numatytas (planinis) vietų skaičius įstaigoje: 9.

5.

Psichosocialinė pagalba – pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprių emocinių išgyvenimų (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems.

VšĮ ,,Lyderių karta“

S. Daukanto g. 73-4, 20179 Ukmergė, tel. +370 699 06652, el. p.[email protected]

Paslaugos teikiamos:

-        vaikams su negalia ir jų šeimoms;

-        krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančioms šeimoms ir jų nariams;

-        kitiems asmenims ir jų šeimoms.

Paslaugos teikiamos adresu: Miškų g. 29, 20179.

6.

Apgyvendinimas nakvynės namuose – laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Ukmergės socialinių paslaugų centras

Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė, tel. +370 340 63561, el. p. [email protected]

Paslaugos teikiamos:

-        socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims;

-        senyvo amžiaus asmenims;

-        smurtautojams;

-        iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėnesių.

Paslaugos teikiamos adresu: Vytauto g. 109, 20184 Ukmergė.

Numatytas (planinis) vietų skaičius įstaigoje: 20.

7.

Laikinas atokvėpis – socialinės priežiūros paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo  priežiūros ir (ar) slaugos.

Ukmergės socialinių paslaugų centras

Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė, tel. +370 340 63561, el. p. [email protected]

Paslaugos teikiamos asmens namuose.

8.

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti – atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus.

Ukmergės globos centras

Vilniaus g. 87, 20170 Ukmergė, tel. +370 663 13637, el. p. [email protected]

Paslaugos teikiamos:

-        vaikus globojantiems (rūpinantiems), prižiūrintiems ar įvaikinusiems asmenims;

-        asmenims, besirengiantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviais.

Paslaugos teikiamos adresu: Vilniaus g. 87, 20170 Ukmergė.

9.

Vaikų dienos socialinė priežiūra – dienos socialinės priežiūros paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius.

Ukmergės socialinių paslaugų centras

Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė, tel. +370 340 63561, el. p. [email protected]

Paslaugos teikiamos:

-        socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms;

-        vaikams su negalia ir jų šeimoms;

-        kitiems vaikams (pvz., likusiems be tėvų globos vaikams) ir jų šeimoms.

Paslaugos teikiamos adresu: Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė.

Numatytas (planinis) vietų skaičius įstaigoje: 16.

 

VšĮ ,,Gelbėkit vaikus“ Ukmergės vaikų dienos centras

Miškų g. 29, 20159 Ukmergė, tel. +370 670 62212, el. p. [email protected]

Paslaugos teikiamos:

-        socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms;

-        vaikams su negalia ir jų šeimoms;

-        kitiems vaikams (pvz., likusiems be tėvų globos vaikams) ir jų šeimoms.

Paslaugos teikiamos adresu: Miškų g. 29, 20159 Ukmergė.

Numatytas (planinis) vietų skaičius įstaigoje: 20.

 

Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenė

Vytauto g. 32, 20306 Deltuva, Deltuvos sen., Ukmergės r., tel. +370 673 74140, el. p. [email protected]

Paslaugos teikiamos:

-        socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms;

-        vaikams su negalia ir jų šeimoms;

-        kitiems vaikams (pvz., likusiems be tėvų globos vaikams) ir jų šeimoms.

Paslaugos teikiamos adresu: Vytauto g. 32, 20306 Deltuva, Deltuvos sen., Ukmergės r.

Numatytas (planinis) vietų skaičius įstaigoje: 20.

 

Ukmergės rajono Varinės bendruomenė

Pašilės g. 47, 20192 Varinė, Pabaisko sen., Ukmergės r., tel. +370 687 48016, el. p. [email protected]

Paslaugos teikiamos:

-        socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms;

-        vaikams su negalia ir jų šeimoms;

-        kitiems vaikams (pvz., likusiems be tėvų globos vaikams) ir jų šeimoms.

Paslaugos teikiamos adresais: Miškų g. 45, 20145 Ukmergė ir  Pašilės g. 19, 20191 Ukmergė.

Numatytas (planinis) vietų skaičius įstaigoje: 18 ir 19.

 

Ukmergės rajono Pabaisko kaimo bendruomenė

Pabaiskas, Pabaisko sen., Ukmergės r., tel. +370 606 36790, el. p. [email protected]

Paslaugos teikiamos:

-        socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms;

-        vaikams su negalia ir jų šeimoms;

-        kitiems vaikams (pvz., likusiems be tėvų globos vaikams) ir jų šeimoms.

Paslaugos teikiamos adresu: Pergalės g. 6-1, 20249 Pabaiskas, Pabaisko sen., Ukmergės r.

Numatytas (planinis) vietų skaičius įstaigoje: 22.

 

Ukmergės rajono Tulpiakiemio kaimo bendruomenė

Liepų g. 20-4, 20311 Tulpiakiemio k., Siesikų sen., Ukmergės r., tel. +370 678 21054, el. p. [email protected]

Paslaugos teikiamos:

-        socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms;

-        kitiems vaikams (pvz., likusiems be tėvų globos vaikams) ir jų šeimoms.

Paslaugos teikiamos adresu: Kaštonų g. 1, 20311 Tulpiakiemio k., Siesikų sen., Ukmergės r.

Numatytas (planinis) vietų skaičius įstaigoje: 30.

10.

Palydėjimo paslauga jaunuoliams – visuma tarpusavyje susijusių paslaugų ir (ar) priemonių, kurios teikiamos, siekiant padėti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjams prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, t. y. palengvinti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjų socialinę integraciją bendruomenėje.

Ukmergės globos centras

Vilniaus g. 87, 20170 Ukmergė, tel. +370 663 13637, el. p. [email protected]

Paslaugos teikiamos:

-        sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 metų), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) institucijoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančioje šeimoje.

Paslaugos teikiamos adresais: Bugenių g. 39 B, 20137 Ukmergė ir Vaižganto g. 39, 20109 Ukmergė.