Laikino atokvėpio paslauga

Paslaugos aprašymas

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGA trumpalaikės specialiosios socialinės paslaugos (socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos), teikiamos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims, kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji, laikinai dėl tam tikrų priežasčių negalintys jais pasirūpinti. Laikino atokvėpio paslauga, atsižvelgiant į poreikį, gali būti organizuojama kaip socialinė priežiūra ir (arba) socialinė globa ir teikiama asmens namuose ir (arba) įstaigoje.

Paslaugos teikimo trukmė

Teikiant pagalbą į namus, paslauga teikiama nuo 1 iki 10 valandų per savaitę, paslaugos teikimo periodiškumas – iki 2 kartų per savaitę. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojamos teikiant pagalbą į namus, teikimo trukmė – iki 208 valandų per metus;

teikiant dienos socialinę globą institucijoje, teikiama ne mažiau kaip 3 val. per dieną ir ne daugiau kaip 5 dienas per savaitę, išskyrus poilsio dienas, ne anksčiau kaip nuo 8:00 val. ir ne vėliau kaip iki 17:00 val;

teikiant dienos socialinę globą asmens namuose, teikiama nuo 2 iki 10 valandų per parą. Paslaugos teikimo periodiškumas – iki 2 kartų per savaitę. Asmens namuose paslaugos teikimas organizuojamas ne anksčiau kaip nuo 6:00 val. ir ne vėliau kaip iki 22:00 val., esant pagrįstam poreikiui ir iš anksto suderinus su įstaiga, paslaugos teikimo laikas gali būti keičiamas. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant dienos socialinę globą teikimo trukmė – iki 288 valandų per metus;

teikiant trumpalaikę socialinę globą institucijoje, teikiama nuo 12 iki 24 valandų per parą. Nepertraukiamo paslaugos teikimo trukmė – iki 14 parų per metus. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, teikimo trukmė – iki 336 valandų per metus.

Bendra laikino atokvėpio paslaugos teikimo trukmė – iki 720 valandų per metus.

Paslaugos kaina

Asmens mokėjimo dydis už pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugas priklauso nuo asmens pajamų ir jam suteiktų paslaugų valandų skaičiaus.

Jei asmeniui teikiama trumpalaikė socialinė globa ir jį prižiūrintiems šeimos nariams suteikiamas laikinas atokvėpis, asmens mokėjimo už teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 50 proc. asmens pajamų.

Paslaugos gavėjas

 • Vaikai su negalia;
 • suaugę asmenys su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys.

Paslaugas teikianti įstaiga

Laikino atokvėpio paslaugą, organizuojamą teikiant pagalbą į namus, dienos socialinę globą asmens namuose  ar institucijoje teikia Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras;

Laikino atokvėpio paslaugą, organizuojamą teikiant trumpalaikę socialinę globą, socialinės globos įstaigos, kurias trumpalaikės socialinės globos paslaugoms teikti pasirenka pats socialinės paslaugos gavėjas (globėjas, rūpintojas, kiti teisėti asmens atstovai).

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Vaida Kačkutė, Kęstučio a. 3, Ukmergė, 9 kab., tel. (8-340) 60 332, el. paštas v.kackute@ukmerge.lt.

Prašymo forma (-os)

SP-8 (forma) (.docx) ↓

Aprašymas klientui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
 2. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, jei nėra duomenų valstybės informacinėse sistemose);
 3. pažyma apie 3 paskutinių mėnesių iki kreipimosi dėl paslaugų gautas pajamas (tik tuo atveju, jei nėra duomenų valstybės informacinėse sistemose);
 1. įprastinę laisvos formos asmens dienotvarkę;
 2. kiti dokumentai, kuriais galima pagrįsti prioritetų nustatymą ar turintys reikšmės vertinant laikino atokvėpio paslaugos poreikį.

PASTABOS: Tuo atveju, kai priimamas sprendimas asmeniui skirti laikino atokvėpio paslaugą, tačiau socialinėms paslaugoms teikti socialinių paslaugų įstaigos neturi vietų ar galimybių, asmuo įrašomas į asmenų eilę laikino atokvėpio paslaugai gauti.

Reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X-493;
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“;
 4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-06-14 įsakymas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 5. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021-03-25 d. sprendimas Nr. 7-39 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 6. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimas Nr. 7-12 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 7-81 ,,Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
 7. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-05-25 įsakymas Nr. A1-444 ,,Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 8. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-19 įsakymas Nr. 13-640 ,,Dėl Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.