Naujiena

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto (A2 lygio) pareigas
2021 m. vasario 23 d.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto (A2 lygio) pareigas

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) – 8,0.

Pareigybė (darbų pobūdis):

Apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga savivaldybės administracijos seniūnijų apskaitai tvarkyti, užtikrinti ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka ir tinkamą apskaitos dokumentų įforminimą apskaitos programoje, kad apskaitos informacija būtų teisinga, objektyvi, palyginama ir pateikiama laiku (pareigybės aprašymas pridedamas).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu socialinių mokslo studijų srities vadybos arba verslo administravimo krypties (buhalterio arba finansininko profesinė kvalifikacija) arba ekonomikos mokslo studijų krypties (ekonomisto profesinė kvalifikacija);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, finansinių ūkinių operacijų teisėtumą, taip pat rajono Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, susijusiais su pavestų funkcijų atlikimu, valstybės, savivaldybės, Europos Sąjungos ir kitų fondų asignavimais bei šiuo pareigybės aprašymu;

4. gerai išmanyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir biudžetinių įstaigų įstatymą bei kitus su apskaita ir finansų valdymu, susijusius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiniame darbe;

5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu (Word, Excel, Outlook Express) arba lygiavertėmis programomis, interneto naršyklėmis bei finansų valdymo ir apskaitos informacinėmis sistemomis;

6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, raštus, sugebėti dirbti savarankiškai, planuoti ir organizuoti savo veiklą, kelti kvalifikaciją;

7. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, žinoti teisės aktų rengimo tvarką, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (forma pridedama);

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

4. užpildytą pretendento anketą (forma pridedama)

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį; www.vtd.lt).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos (iki 2021 m. kovo 8 d. imtinai).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus bei neigiamai atsakė į pretendento anketos 4-10 klausimus, per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčiamas pranešimas apie pretendentų atrankos datą, laiką ir vietą.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. (8 340) 60304, el. p. zina.kurmeliene@ukmerge.lt.

Administracijos direktorius Darius Varnas