Naujiena

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Deltuvos seniūnijos socialinio darbuotojo (A2 lygio) pareigas
2020 m. lapkričio 10 d.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Deltuvos seniūnijos socialinio darbuotojo (A2 lygio) pareigas

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) – 6,5.

Pareigybė (darbų pobūdis):

Seniūnijos socialinis darbuotojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Darbų pobūdis – analizuoti bendruomenės narių socialinę padėtį, vertinti vienų gyvenančių asmenų ar šeimų gyvenimo sąlygas, užtikrinti socialinių paslaugų teikimą įvairioms asmenų grupėms, spręsti specifinių poreikių gyventojų problemas (pareigybės aprašymas pridedamas). 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą: socialinio darbo arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgytą kitą kvalifikacinį laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigtą socialinio darbo studijų programą;

2. gebėti organizuoti socialinių paslaugų teikimą;

3. gerai išmanyti socialinę apsaugą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, žinoti socialinių darbuotojų etikos kodeksą;

4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti surinktą informaciją, daryti išvadas;

5. sugebėti savarankiškai ir operatyviai planuoti savo veiklą, organizuoti socialinių paslaugų teikimą, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, mokėti analizuoti situaciją;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Outlook, Internet Explorer programomis, teisės aktų paieškos sistemomis;

7. gebėti bendrauti su įvairių socialinių grupių asmenimis;

8. turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.

Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (forma pridedama);

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

4. užpildytą pretendento anketą (forma pridedama).

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį; www.vtd.lt).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos (iki 2020 m. lapkričio 24 d. imtinai).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus bei neigiamai atsakė į pretendento anketos 4-10 klausimus, per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčiamas pranešimas apie pretendentų atrankos datą, laiką ir vietą.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. (8 340) 60304, el. p. zina.kurmeliene@ukmerge.lt

Administracijos direktorius Darius Varnas

Visus darbo skelbimus rasita ČIA