Pareiškimo dėl asmens pripažinimo neveiksniu ir ar ribotai veiksniu tam tikrose srityse, globos nustatymo ir globėjo jam paskyrimo

Paslaugos aprašymas

PAREIŠKIMO DĖL ASMENS PRIPAŽINIMO NEVEIKSNIU IR/AR RIBOTAI VEIKSNIU TAM TIKROSE SRITYSE, GLOBOS NUSTATYMO IR GLOBĖJO JAM PASKYRIMO TEIKIMAS – fizinis asmuo, kuris dėl psichinės ligos arba silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu  toje srityje. Neveiksniam asmeniui yra nustatoma globa ir paskiriamas globėjas. Prašymą (pareiškimą) pripažinti asmenį neveiksniu ir/ar ribotai veiksniu tam tikrose srityse teismui turi teisę pateikti to asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai. Jei tokių asmenų nėra, paslaugą teikia globos (rūpybos) institucija (Ukmergės rajono savivaldybės administracija). Prašymas teikiamas asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikrose srityse, gyvenamosios vietos apylinkės teismui.

PASTABA: prašyme pareiškėjas nurodo išsamią informaciją dėl kurios prašoma Ukmergės rajono savivaldybės administracijos kreiptis į teismą. Taip pat nurodoma galima globėjo/rūpintojo, turto administratoriaus (jei reikalinga) kandidatūra, nurodomos sritys kuriose prašoma pripažinti asmenį neveiksniu ar ribotai veiksniu.

Paslaugos teikimo trukmė

Socialinės paramos skyrius per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos paveda socialiniam darbuotojui įvertinti asmens gebėjimą pasirūpinti savimi. Socialinis darbuotojas, ne vėliau kaip per 60 dienų nuo pavedimo dienos, atlieka vertinimą ir parengia išvadą bei ją pateikia Socialinės paramos skyriui.

Paslaugos kaina

Paslauga nemokama

Paslaugos gavėjas

Fizinis asmuo, kuris dėl psichinės ligos negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti tam tikroje srityje.

Paslaugą teikianti įstaiga

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Viktorija Vaidotaitė, Kęstučio a. 3, Ukmergė, 4 kab., tel. (8-340) 60 341, el. paštas v.vaidotaite@ukmerge.lt;

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir teisės skyriaus vyr. specialistė Justina Markevičiūtė, Kęstučio a. 3, Ukmergė, 8 kab., tel. (8-340) 60 269, justina.markeviciute@ukmerge.lt.

Prašymo forma (-os)

Prašymas dėl kreipimosi į teismą (.docx)

Aprašymas klientui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas dėl kreipimosi į teismą;
 1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
 1. asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje neįgaliojo pažymėjimą, specialiojo nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopijas SPS-1, SPS-2;
 2. pareiškėjo tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams));
 3. medicininė pažyma apie asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje sveikatos būklę;
 4. dokumentai įrodantys giminystės ryšį ar santykį su globotiniu (gali būti šie: gimimo liudijimas, santuokos liudijimas);
 5. būsimo globėjo/rūpintojo pažyma apie gaunamas pajamas ( iš darbovietės gaunamo atlyginimo pažyma, darbo biržos pažyma, Sodros pažyma);
 6. būsimo globėjo/rūpintojo medicininę pažymą apie jo sveikatos būklę (F-046a);
 7. būsimo globėjo/rūpintojo rašytinis sutikimas būti paskirtam globėju;
 8. giminių (brolių, seserų ir kt.) sutikimai dėl rūpintojo (globėjo) paskyrimo.

Reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (I ir XVII skyriai), 2000-07-18 Nr. VIII-1864;
 2. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, 2002-02-28 Nr. IX-743;
 3.  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-12-10 d. įsakymas Nr. A1-742 „Dėl Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.