Administracijos direktoriaus pavaduotoja

1. Koordinuoja ir kontroliuoja šias savivaldybės administracijos veiklos sritis: švietimo, socialinės paramos, sveikatos, kultūros, jaunimo, turizmo, civilinės metrikacijos, viešųjų pirkimų, investicijų, ryšių su užsieniu, viešųjų ryšių; disponavimo savivaldybės turtu klausimus.
2. Koordinuoja savivaldybės administracijos bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kaimo bendruomenėmis.
3. Koordinuoja savivaldybės strateginio plano rengimą.
4. Kontroliuoja Kontrolės ir audito tarnybos, Centralizuoto vidaus audito skyriaus rekomendacijų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus administracijos direktoriui dėl šių rekomendacijų įgyvendinimo.
5. Kontroliuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą savivaldybės administracijoje pagal kontroliuojamas veiklos sritis.
6. Direktoriui pavedus, atstovauja administracijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
7. Dalyvauja Savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir administracijos direktoriaus sudaromų nuolatinių ir laikinųjų komisijų ir darbo grupių darbe.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus priskirtos veiklos srities klausimais.
9. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pasiūlymus.
10. Vykdo visas administracijos direktoriaus funkcijas jo atostogų, komandiruočių, nedarbingumo laikotarpiu.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.