Socialinės paslaugos


Būsto pritaikymo neįgaliesiems organizavimas

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam nustatytas:
- specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

- specialusis techninės pagalbos priemonių – bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio – poreikis;

- specialusis techninės pagalbos priemonių – kitų judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) – poreikis;

- specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios (Tarptautinės ligų klasifikacijos 10 versijos Australijos modifikacijos sistemos F kodas).

Pritaikomas būstas turi atitikti jam keliamus reikalavimus. Laisvos formos prašymas pritaikyti būstą teikiamas raštu asmeniui, turinčiam judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ar jam atstovaujančiam asmeniui – tėvui, vaikui, globėjui (rūpintojui), sutuoktiniui ar socialiniam darbuotojui atvykus į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrius) 9 kab., Kęstučio a. 3, Ukmergė, elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu l.sabaliauskiene@ukmerge.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu suradus atitinkamą administracinę paslaugą elektroninės valdžios vartų sąraše (e-paslaugos), naudojantis Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), https://www.spis.lt.

Visi iki einamų metų kovo 1 d. gauti prašymai užregistruojami, o pareiškėjai įrašomi į būsto pritaikymo eilę.

Prašymus pritaikyti būstą svarsto Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija (toliau – Komisija), kuri vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais reikalavimais, nustato būsto pritaikymo poreikį arba prašymą atmeta. Patvirtina einamaisiais metais numatomų finansuoti būstų sąrašą (atsižvelgdama į šiam tikslui skirtas valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšas) ir organizuoja būstų pritaikymo neįgaliesiems darbus.

Išvadų dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus teikimas

Organizavimas asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikrose srityse, globos nustatymo ir globėjo paskyrimo tam tikroje srityje bei teikimas socialinio darbuotojo išvados dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus.

Paslauga teikiama fiziniam asmeniui, kuris dėl psichinės ligos arba silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti tam tikroje srityje. Asmuo teismo tvarka gali būti pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, nustatyta globa ir paskirtas globėjas tam tikroje srityje. Pareiškimą dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje teismui gali pateikti asmens sutuoktinis, vaikai, tėvai.
Jei tokių asmenų nėra tuomet paslaugą teikia Ukmergės  rajono savivaldybės administracijos Teisės skyrius.

Fizinis asmuo, norintis gauti šią paslaugą, kreipiasi į Ukmergės  rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrius) ir pateikia prašymą šiai paslaugai gauti bei gauti socialinio darbuotojo išvadą dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus.

Asmeniui suteikiama išsami informacija apie būtinus pateikti dokumentus. Asmuo supažindinamas su galima atsakomybe, jam pateikus netikslius duomenis, nuslėpus informaciją ar įrodžius kliento piktnaudžiavimą valstybės atžvilgiu.

Transporto paslaugų skyrimas

Transporto paslaugos skiriamos: asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių globėjas) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti transporto paslaugas Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centre (toliau – Centras), Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė, užpildo prašymą – paraišką gauti socialines paslaugas (SP-8 forma, patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 birželio 27 d. ministro įsakymu Nr. A1 -183, „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (žiūrėti aktualią redakciją)), taip pat pateikia asmens (šeimos) pajamas už paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi mėnesio pirmos dienos, bei kitus dokumentus.

Centro socialinis darbuotojas su asmeniu, kuriam bus teikiamos transporto paslaugos, sudaro sutartį, pasirašomas sutikimas dėl apmokėjimo ir po suteiktų transporto paslaugų - priėmimo - perdavimo aktas už suteiktas paslaugas.

Paslaugos aprašymasNeįgaliųjų aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis, šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijų skyrimas

Teisės aktų nustatyta tvarka techninės pagalbos priemonėmis aprūpinami Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ir gyvenantys Ukmergės rajono savivaldybėje.

Prašymas teikiamas asmeniui, jo sutuoktiniui, jo pilnamečiams vaikams, globėjui (rūpintojui) arba jo įgaliotam atstovui arba asmeniui atstovaujančiam gyvenamosios vietos savivaldybės socialiniam darbuotojui atvykus į Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) 109 kab., Deltuvos g. 19, Ukmergė, elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu m.raugaliene@ukmerge.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu suradus  atitinkamą administracinę paslaugą elektroninės valdžios vartų sąraše (e-paslaugos), naudojantis Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), https://www.spis.lt.

Asmuo prašymą dėl techninės pagalbos priemonių įsigijimo  gali tiesiogiai pateikti Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui (toliau – TNPC).

Asmenims judėjimo techninės pagalbos priemonių skyrimo tikslingumą nustato ir išrašą iš medicininių dokumentų (formą Nr. 027/a) išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmenį gydantys gydytojai ar kiti atitinkamos srities gydytojai specialistai.

Socialinių paslaugų skyrimas

Socialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Socialinių paslaugų rūšys:
1. bendrosios;
2. specialiosios:
2.1. socialinė priežiūra,
2.2. socialinė globa.

Gauti socialines paslaugas turi teisę:

1. Lietuvos Respublikos piliečiai;
2. užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. kiti asmenys, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

Dėl socialinių paslaugų gavimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas) gali kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrius), Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrą, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos seniūnijas.

Asmuo dėl atitinkamos socialinės paslaugos gali kreiptis elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga. Tokiu atveju asmuo patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais būdais.

Prašymą dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys,  nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats. 

Asmuo, kurį ruošiamasi paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, dėl socialinės priežiūros ar socialinės globos gavimo kreipiasi į minėtų įstaigų socialinius darbuotojus, kurie asmens prašymą ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki asmens paleidimo iš šių įstaigų pateikia savivaldybei, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš patekdamas į šias įstaigas arba kurios teritorijoje gyvena asmens šeima.

Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo kopija per 5 darbo dienų nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui.Paramos maisto produktais ir higienos prekėmis, finansuojamos Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis, teikimas

Teisę į šią paramą turi asmenys, kurių pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 1,5 VRP;
Šeimos (vieno gyvenančio asmens) sudėtis nustatoma ir pajamos per mėnesį apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu.
Prašymas teikiamas raštu atsakingam asmeniui ar jo atstovui, atvykus į Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrą Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė ar, kreipiantis į seniūniją, atitinkamos seniūnijos adresu.

Pateikusiems prašymus asmenims, kurie turi teisę į šią paramą, išduodami maisto produktai 6 kartus per metus ir higienos prekės 2 kartus per metus.

Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį

Institucijoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybėje gyvenantį asmenį.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrius) Kęstučio a. 3, 4 kab., Ukmergė, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu aiste.naruseviciute@ukmerge.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.

Socialinės paramos skyrius, gavęs 6 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos jų kopijas persiunčia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui (toliau – Tarnybos teritorinis skyrius), kad jis atliktų fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis įvertinimą. Fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis tikrinimas atliekamas ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ir dokumentų gavimo dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, Tarnybos teritoriniame skyriuje.

Tarnybos teritorinis skyrius toliau bendradarbiauja su globos centru ir paskirtu vaiko globėju.

Asmens skyrimas vaiko globėju (rūpintoju)

Vaiko globa (rūpyba) laikinai ar nuolatinai be tėvų globos (rūpybos) likusio vaiko priežiūra, auklėjimas šeimoje, šeimynoje ar vaikų socialinės globos įstaigoje, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams, bei jų gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose.

Laikinosios globos (rūpybos) tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą.

Laikinoji globa (rūpyba) nustatoma Ukmergės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymu.

Paslauga teikiama fiziniams asmenims, norintiems tapti vaiko globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju, socialiniu globėju ar šeimynos steigėju.

Tik dalyvavusiam mokymuose ir gavusiam teigiamas išvadas fiziniam asmeniui parenkamas likęs be tėvų globos vaikas. Ši nuostata negalioja artimiesiems giminaičiams.

Atliekamas fizinio asmens pradinis įvertinimas, parengiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo konkrečiam vaikui (-ams) bei globėjo (rūpintojo) paskyrimo.

Į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrius) gali kreiptis asmuo, pageidaujantis globoti (rūpintis) be tėvų globos (rūpybos) likusiu vaiku.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Socialinės paramos skyrių Kęstučio a. 3, 4 kab., Ukmergė, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu aiste.naruseviciute@ukmerge.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.

Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymas tėvų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu

Paslauga skirta vaiko tėvams jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu, paliekant savo vaiką prižiūrėti ir atstovauti jo teisėms ir teisėtiems interesams pasirinktam fiziniam asmeniui.

Tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo iš Lietuvos Respublikos Ukmergės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyrius) privalo pateikti prašymą dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo tėvų prašymu. Socialinės paramos skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos juos persiunčia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui (toliau – Tarnybos teritorinis skyrius), kad jis atliktų fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) tėvų prašymu, pradinį vertinimą (ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos). Socialinės paramos skyriui gavus Tarnybos teritorinio skyriaus teigiamą pradinį įvertinimą, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nuo tėvų rašytiniame prašyme nurodytos jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dienos iki jų grįžimo į Lietuvos Respubliką, nustatoma vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu. Pareiškėjui ir paskirtam laikinajam globėjui (rūpintojui) įteikiamas arba išsiunčiamas paštu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių Kęstučio a. 3, 4 kab., Ukmergė, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu aiste.naruseviciute@ukmerge.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.