Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje

Nevyriausybinės organizacijos įgyvendinančios Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektus 2022 metais teikia socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkuria ir (ar) palaiko neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didina jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje.
2022 metais Ukmergės rajone vykdomi 4 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektai. Projektams įgyvendinti skirta 74019,00 Eur valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų. Projektų įgyvendinimo metu nevyriausybinės organizacijos teikia neįgaliesiems paslaugas šiose veiklos srityse:
  • Neįgaliųjų dienos užimtumo, kuris apima neįgaliojo kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymą ir (ar) palaikymą ir (ar) atkūrimą; socialinių įgūdžių ugdymą ir (ar) palaikymą ir (ar) atkūrimą individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse; pažintinių funkcijų formavimą – bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimą ar lavinimą; saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimą ir (ar) palaikymą; užimtumą amatų būreliuose ar klubuose, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, tinkamumą užsiimti amatu;
  • Individualios paslaugos neįgaliajam, kurią sudaro: palydėjimas ir (ar) pagalba lankantis įstaigose (pvz., užimtumo, ugdymo, sveikatos ir pan.), ir (ar) pavėžėjimo organizavimas; pagalba asmenims su proto ir (ar) psichine negalia priimant sprendimus (informavimas, konsultavimas ir socialinis darbas); informacijos suteikimas prieinama forma, būdu ir priemonėmis, asmeniui, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, mokymas spręsti dėl jo negalios buityje kylančias problemas (mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ir (ar) negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas);
  • Pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius. Pagalbą atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius sudaro: profesinis konsultavimas ir orientavimas (profesinių interesų, polinkių, lūkesčių, individualių savybių bei privalumų įvertinimas, informacijos apie darbo rinką suteikimas, supažindinimas su mokymosi, užimtumo ar įsidarbinimo galimybėmis, informavimas darbo paieškos bei motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje didinimo klausimais ir pan.); bendrųjų darbo įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas (bendradarbiavimas, darbas komandoje, darbo saugos instrukcijų laikymasis, gebėjimas planuoti savo darbo krūvį ir organizuoti darbo laiką, darbo užduoties atlikimas iki pabaigos, planavimas, problemų sprendimas ir pan.); pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus;
  • Pagalbos neįgaliųjų šeimos nariams. Pagalbą neįgaliojo šeimos nariams sudaro: individuali emocinė, informacinė pagalba šeimos nariams; pagalbos sau ir šeimos paramos grupių organizavimas (mokymas pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti neįgaliųjų ligą ir (ar) negalią, sprendžiant kylančias neįgaliųjų šeimos narių emocines, kitas problemas).
 
Neįgalieji ar jų šeimos nariai pageidaujantys gauti socialinės reabilitacijos paslaugas 2022 m., gali kreiptis į paslaugas teikiančias nevyriausybines organizacijas.

 

Organizacija vykdanti projektą 2022 m.

Buveinės adresas

Kontaktiniai duomenys

Teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugos

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras

Staniūnų g. 66, Panevėžys

Tel. 8 45 433292
el. paštas [email protected]

fb LASS

Neįgaliųjų dienos užimtumas

Individuali paslauga neįgaliajam

Ukmergės rajono gyventojams paslaugos teikiamos

VšĮ LASS Šiaurės rytų centro Ukmergės rajono filiale, Deltuvos g. 20-41 Ukmergė,
tel. 8340 56633, mob. tel. 867452953
el. paštas [email protected]

Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga

Vasario 16-osios g. 15, Ukmergė

Tel. 8 340 63715
el. paštas [email protected]

fb Ukmerges KNS

Neįgaliųjų dienos užimtumas

Individuali paslauga neįgaliajam

Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius

Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija

Klaipėdos g. 24, Ukmergė

Tel. 8 340 63059
el. paštas [email protected]

fb Ukmerges ND

Neįgaliųjų dienos užimtumas

Individuali paslauga neįgaliajam

Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams

VšĮ ,,Socialinis taksi“

Gedimino pr. 1, Vilnius

Mob. tel. 8 699 15484
el. paštas [email protected]

Individuali paslauga neįgaliajam

Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams

Ukmergės rajono gyventojams ,,Socialinio taksi“ paslaugos teikiamos jas užsisakius mob. tel. 8687 44001 arba www.socialinistaksi.lt

fb Socialinis taksi