Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrimas


Vienkartinės išmokos gimusiam ar įvaikintam vaikui skyrimas

Kiekvienam gimusiam ar įvaikintam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų (418 Eur) dydžio vienkartinė išmoka.

Asmuo kreipiasi į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrį arba seniūniją pagal gyvenamąją vietą.

Prašymas pateikiamas per elektroninės paslaugos sistemą www.spis.lt,  raštu asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, globėją (rūpintoją).

Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).

Paslaugos aprašymas

Prašymo forma (.docx)
www.spis.lt
Išmokos vaikui skyrimas

Teisę gauti universalią  išmoką vaikui turi visi vaikai nuo gimimo iki jam sukaks 18 metų ir vyresnis, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo programą kartu su profesinio ugdymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, yra skiriama ir mokama 1,32 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

Paslaugos aprašymas (.docx)Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas

Asmuo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių arba seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus.

Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.

Socialinės paramos skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus.

Sprendimas priimamas  ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.

Besikreipiančiam asmeniui  skirtos  piniginės lėšos jo pageidavimu pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą.

Paslaugos aprašymas (.docx)Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas

Asmuo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių arba seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus.

Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.

Socialinės paramos skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus.

Sprendimas priimamas  ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.

Besikreipiančiam asmeniui  skirtos  piniginės lėšos jo pageidavimu pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą.

Paslaugos aprašymas (.docx)Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

Kiekvienam vaikui, globojamam šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) globos (rūpybos) išmoka. Kai globojamam vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka jam išlaikyti, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp 4 bazinių socialinių išmokų dydžio ir šių išmokų dydžio.

Globos (rūpybos) išmoka neskiriama ir nemokama:

  1. jeigu vaikas (asmuo)  yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam LR baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu;
  2. jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.

Paslaugos aprašymas (.docx)Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

Nėščiai moteriai, kuri pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės pašalpos, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos skiriama 2 bazinių socialinių išmokų (76 Eur) dydžio vienkartinė išmoka.

Asmens prašymas pateikiamas raštu elektroniniu būdu arba atvykus į seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrį.

Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu).

Paslaugos aprašymas (.docx)Išmokos auginantiems vaikus iki 18 m. (besimokančius – iki 24 m.) neįgaliesiems, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų skyrimas

Asmuo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių arba seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus.

Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.

Socialinės paramos skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus.

Sprendimas priimamas  ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.

Besikreipiančiam asmeniui  skirtos  piniginės lėšos jo pageidavimu pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą. Išmoka mokama auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius Lietuvos Respublikoje įregistruotose bendrojo lavinimo ar profesinėse mokyklose pagal dieninę mokymo formą arba aukštosiose mokyklose pagal dieninę ar nuolatinę studijų formą – iki 24 metų), neįgaliesiems, kurie yra kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos yra pripažinti nedarbingi (iki 2005 m. liepos 1 d. – I ir II grupės invalidai, kurie invalidumą nustatančių komisijų buvo pripažinti nedarbingi) ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų. Šios išmokos yra mokamos  nurodytiems asmenims komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti. Asmenims mokama kas mėnesį 20 procentų bazinės socialinės išmokos (BSI *) dydžio. *1 BSI – 38 Eur.

Paslaugos aprašymas (.docx)Tikslinės kompensacijos pagal paveldėjimą skyrimas

Tikslinė kompensacijos pagal paveldėjimą skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymu pagal asmenų turėjusių teisę gauti šias išmokas, buvusią gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

Tikslinės kompensacijos gavėjo mirties atveju apskaičiuotos tikslinės kompensacijos sumos, kurios jam priklausė ir kurių jis dėl mirties negavo, išmokamos mirusiojo įpėdiniams, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio tikslinės kompensacijos gavėjo turtas, kai jie pateikia paveldėjimo teisės liudijimą, ir (arba) mirusįjį pergyvenusiam sutuoktiniui, pateikusiam nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimą. Esant keliems paveldėtojams, išmokos išmokamos lygiomis dalimis. 

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo įgaliotam atstovui atvykus į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrio 10 kabinetą, telefonas (8 340) 60334, el. paštas, z.burlegiene@ukmerge.lt; a.fedaravicius@ukmerge.lt 
Adresas Kęstučio a. 3, Ukmergė,  jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu suradus atitinkamą administracinę paslaugą sąraše elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos), naudojantis Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), https://www.spis.lt/

Paslaugos aprašymas (.docx)Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Tikslinė kompensacija - mėnesinė piniginė išmoka, skiriama ir mokama įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka neįgaliems vaikams, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijos skiriamos  asmenims, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos)poreikis.

 Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijos yra šių dydžių:

1.asmenims, kuriems yra nustatytas pirmo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, - 1,1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

2.asmenims, kuriems yra nustatytas antro lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, - 0,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrio 10 kabinetą. Adresas Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergės m.  

Prašymą ir dokumentus priima Socialinių išmokų poskyrio vyr. specialistai Zita Burlėgienė ir Albinas Fedaravičius, tel. (8 340) 60334,

el. paštas, z.burlegiene@ukmerge.lt; a.fedaravicius@ukmerge.lt
 Jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu suradus atitinkamą administracinę paslaugą sąraše elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos), naudojantis Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), https://www.spis.lt/

Paslaugos aprašymas (.docx)Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Tikslinė kompensacija – mėnesinė piniginė išmoka, skiriama ir mokama įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka neįgaliems vaikams, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims.

Slaugos  išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos  asmenims , kuriems nustatytas specialusis nuolatinės specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:

1.asmenims, kuriems nustatytas pirmo lygio specialusis  nuolatinės slaugos poreikis, - 2,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

2.asmenims, kuriems nustatytas antro lygio specialusis nuolatinės specialusis nuolatinės slaugos poreikis, - 1,9 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

 

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrio 10 kabinetą. Adresas Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergės m.

Prašymą ir dokumentus priima Socialinių išmokų poskyrio vyr. specialistai Zita Burlėgienė ir Albinas Fedaravičius. telefonas (8 340) 60334, el. paštas, z.burlegiene@ukmerge.lt; a.fedaravicius@ukmerge.lt 
Jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu suradus atitinkamą administracinę paslaugą sąraše elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos), naudojantis Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), https://www.spis.lt/

Paslaugos aprašymas (.docx)Socialinės pašalpos skyrimas

Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus:

1. bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;

2. bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas (toliau – VRP) (122 Eur);

3. kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka kitas Įstatyme nustatytas sąlygas.

Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui ar pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui sudaro 100 procentų skirtumo tarp VRP ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų ar bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam asmeniui per mėnesį; antram asmeniui – 80 procentų skirtumo tarp VRP vienam asmeniui ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam asmeniui per mėnesį; trečiam ir paskesniems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp VRP vienam asmeniui ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam asmeniui per mėnesį.

Įsidarbinus ilgalaikiam bedarbiui už kiekvieną jo su darbo ar tarnybos santykiais susijusį mėnesį dar 6 mėnesius papildomai mokama socialinė pašalpa, kurios dydis lygus 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesių iki įsidarbinimo.

Asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą nuo 36 mėnesių iki 48 mėnesių, socialinės pašalpos dydis mažinamas 20 procentų, gaunantiems socialinę pašalpą nuo 48 mėnesių iki 60 mėnesių – 30 procentų, o gaunantiems socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių – socialinės pašalpos dydis auginantiems vaiką ar 

vaikus mažinamas 40 procentų, vienam gyvenančiam asmeniui ir vaikų neauginantiems asmenims šiuo atveju socialinė pašalpa bendra įstatyme nustatyta tvarka neskiriama.

Prašymas-paraiška pateikiamas seniūnijai pagal gyvenamąją vietą raštu asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, rūpintoją, globėją). Jei prašymas-paraiška pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu).

Praėjus 3 mėnesiams nuo sprendimo priėmimo asmuo turi pakartotinai kreiptis į instituciją dėl socialinės pašalpos skyrimo

Paslaugos aprašymas (.docx)Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas

Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijas (toliau – kompensacijos), jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau –   Įstatymas) nustatytus reikalavimus:

  1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija  nustatyto turto vertės normatyvo.

  2. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka Įstatyme nustatytas sąlygas.

  3. Įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo, arba teismas yra priteisęs sumokėti skolą.

       Būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi būti su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre.

  Asmuo, turintis teisę į kompensacijas deklaruotos gyvenamosios vietos ir nuomojame būste, ar bendrai gyvenantys asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą skirtinguose būstuose, privalo pasirinkti vieną iš būstų, už kurį teikiamos kompensacijos.

  Daugiabučio namo butų  savininkai, kurie kreipiasi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, turi dalyvauti svarstant ir priimant sprendimą susirinkime dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, jeigu toks sprendimas svarstomas ir priimamas, ir dalyvauti įgyvendinant šį projektą.

       Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui kompensuojama:

 - išlaidų už būsto naudingojo ploto, bet ne didesnio už nustatytą normatyvą, šildymą, atsižvelgiant į energijos ar kuro sąnaudas, bet ne didesnes už normatyvą, dalis, viršijanti 10 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų 

ir valstybės remiamų pajamų ( toliau – VRP) bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio;

 - išlaidų už geriamojo vandens kiekį, bet ne didesnį už normatyvą, dalis, viršijanti 2 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų;

 - išlaidų už karštą vandenį, kurio kiekis bei atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni už normatyvus, dalis, viršijanti 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų.

Jeigu daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo svarstant ir priimant sprendimą susirinkime dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą, ir daugiabutis namas nebus atnaujinamas (modernizuojamas), nuo kito mėnesio bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui būsto šildymo išlaidų kompensacija neskiriama.

Prašymas pateikiamas raštu.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas  prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).

Paslaugos aprašymas (.docx)Paramos mokinio reikmenims skyrimas

Socialinė parama teikiama mokiniams, jeigu vidutinės pajamos 1 šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (toliau-VRP), ir kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose ar pas kitą švietimo tiekėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) toliau vadinama mokykla) pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) ar priešmokyklinio ugdymo programas.

Asmuo  kreipiasi į  Socialinės paramos skyrių arba seniūniją, pagal deklaruotą arba faktinę gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui  atvykus į Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrį, adresu Kęstučio a. 3, Ukmergės m., atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį (kreipiantis į seniūniją- atitinkamos seniūnijos adresu), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu z.burlegiene@ukmerge.lt, kreipiantis į seniūniją - seniūnijos teikiančio paslaugą specialisto el. adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu suradus atitinkamą paslaugą sąraše elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos), naudojantis Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), https://www.spis.lt/

Paslaugos aprašymas (.docx)Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas

Socialinė parama teikiama mokiniams, jeigu vidutinės pajamos 1 šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (toliau-VRP), ir kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose ar pas kitą švietimo tiekėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) toliau vadinama mokykla) pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) ar priešmokyklinio ugdymo programas.

Asmuo  kreipiasi į  Socialinės paramos skyrių arba seniūniją, pagal deklaruotą ar faktinę gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui  atvykus į  Socialinės paramos skyrių, adresu Kęstučio a. 3, Ukmergė, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį (kreipiantis į seniūniją- atitinkamos seniūnijos adresu), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu z.burlegiene@ukmerge.lt, kreipiantis į seniūniją - seniūnijos teikiančio paslaugą specialisto el. adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu suradus atitinkamą paslaugą sąraše elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos), naudojantis Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), https://www.spis.lt/

Paslaugos aprašymas (.docx)Laidojimo pašalpos skyrimas

Teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo diena yra asmens mirties data, kurios faktą registruoja gydymo įstaiga išduodant medicininį mirties liudijimą.
Laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos gavimo turi kreiptis į savivaldybę pagal mirusio asmens buvusią gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos.
Laidojimo pašalpa išmokama mirusiojo asmens šeimos nariui ar kitam laidojančiam asmeniui.
Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrio 10 kabinetą, telefonas (8 340) 60334, el. paštas, z.burlegiene@ukmerge.lt; a.fedaravicius@ukmerge.lt 
Adresas Kęstučio a. 3, Ukmergė,  jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu suradus atitinkamą administracinę paslaugą sąraše elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos), naudojantis Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), https://www.spis.lt/

Paslaugos aprašymas (.docx)Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo skiriama vienkartinė 75 bazinių socialinių išmokų (2850 Eur) dydžio išmoka įsikurti.

Vienkartinė išmoka įsikurti gali būti panaudota:

1. būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti;

2. sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti;

3. būsto nuomai;

4. mokesčiams už nuomojamo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas;

5. būstui remontuoti arba rekonstruoti;

6. baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui įsigyti;

7. studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi priemonėms įsigyti;

8. žemės sklypui įsigyti;

9. mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti.

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per įgaliotą asmenį.

Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).

Paslaugos aprašymas (.docx)Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas

Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje nuo 2017 m. sausio 1 d. – 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas neskiriamas ir nemokamas:

1.  jeigu vaikas (asmuo)  yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam LR baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu;

2.  jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.

Paslaugos aprašymas (.docx)Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas

Kiekvienam privalomosios tarnybos kario vaikui jo tėvo tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos (57 Eur) dydžio išmoka per mėnesį. Išmoka mokama vaiko motinai.

Prašymas pateikiamas seniūnijai pagal gyvenamąją vietą raštu asmeniškai, paštu arba per įgaliotą asmenį.

Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).

Paslaugos aprašymas (.docx)Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos bei jų šeimoms skyrimas

Kompensacijos skiriamos ir mokamos:

1. Žuvusių nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusiųjų nuo 1991 m. sausio įvykių šeimoms tėvams (įtėviams), sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei vyresniems negu 18 metų aukštųjų mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems studentams, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems moksleiviams, pirmą kartą įgyjantiems profesiją, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai;

2. Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio įvykių, kurie buvo sunkiai ar apysunkiai sužaloti;

3. Nepriklausomybės gynėjų, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl 1991 m. sausio  įvykių šeimoms (kartu gyvenantiems sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei vyresniems negu 18 metų aukštųjų mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems studentams, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems moksleiviams, pirmą kartą 

įgyjantiems profesiją bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrio 5 kab., Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė), atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį.

Kompensacijų gavėjams kompensuojama 50 procentų išlaidų už:

Būsto šildymą; karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir nuotekas; dujas; kietą ir skystą kurą; elektros energiją; laidinio telefono abonentinį mokestį; kitas paslaugas (namo ir šilumos tinklų eksploatacijos išlaidas, laiptinių ir rūsių apšvietimą, bendrų patalpų valymą, šiukšlių ir skystųjų nešvarumų išvežimą, liftą, laidinį radijo imtuvą, kolektyvinę TV anteną, žemę esančią po daugiaaukščių gyvenamuoju namu ir priskirtą šiems asmenims)

Besikreipiančiam asmeniui skirtos piniginės lėšos jo pageidavimu pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą.

Paslaugos aprašymas (.docx)Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti skyrimas

Vienkartinė pašalpa mokama ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu.

 Vienkartinės pašalpos mokamos kariams savanoriams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) dėl ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu.

Vienkartinė pašalpa, mirus kariui savanoriui, mokama jį laidojusiam asmeniui.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrį  Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu danguole.daruliene@ukmerge.lt ,  jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu suradus atitinkamą administracinę paslaugą sąraše elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos), naudojantis Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), https://www.spis.lt/

Paslaugos aprašymas (.docx)Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas

Vienkartinės pašalpos skiriamos žuvusių ar mirusių tardymo įkalinimo ar tremties pasibaigus įkalinimui metu 1940–1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių žuvusiųjų tėvams (įtėviams), kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams), taip pat broliams ir seserims, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę). 

Kad gautų vienkartinę pašalpą, kiekvienas šeimos narys tiesiogiai atvykęs (ar paštu) turi pateikti savivaldybės, kurios teritorijoje buvo paskutinė žuvusio pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio  nuolatinė gyvenamoji vieta, prašymą bei kitus reikalingus dokumentus. 

Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).

Paslaugos aprašymas (.docx)Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, skyrimas

1. Asmenų, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ir karinių mokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, šeimų nariams lygiomis dalimis išmokama 4171 Eur vienkartinė kompensacija.

2. Asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine  tarnyba ar kariniais mokymais, išmokamos vienkartinės kompensacijos: 

- pripažintiems netekusiais 75–100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidai) – 2086 Eur; 

- pripažintiems netekusiais 60–70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidai) – 1669 Eur; 

- pripažintiems netekusiais 45–55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - III grupės invalidai) – 1252 Eur; 

- pripažintiems netekusiais 20–40 procentų darbingumo – 835 Eur.

Vienkartinės kompensacijos išmokamos iš valstybės biudžeto asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, jeigu sužaloti ar žuvę asmenys į būtinąją karinę tarnybą ar karinius mokymus sovietinėje armijoje buvo pašaukti iš Lietuvos teritorijos.

Kad gautų vienkartinę kompensaciją, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ir karinių mokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau  dėl ligų, susijusių su tarnyba, kiekvienas šeimos narys, tiesiogiai atvykęs (ar paštu) turi pateikti savivaldybės, kurios teritorijoje buvo paskutinė žuvusiojo nuolatinė gyvenamoji vieta, administracijai prašymą bei kitus reikalingus dokumentus. 

Kad gautų vienkartinę kompensaciją asmuo, pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais, kartu su prašymu pateikia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą, galiojančią kreipimosi su prašymu išmokėti kompensaciją dieną. 

Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).

Paslaugos aprašymas (.docx)Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas

Ši paslauga apima paramos skyrimą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti. Užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas valstybė padengia, jeigu miręs (žuvęs) asmuo nebuvo apsidraudęs, arba, kai asmuo buvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudiminis įvykis, ir jo šeimos arba jo artimojo giminaičio šeimos pajamos per mėnesį vienam asmeniui neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių.

Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių,  įgaliotas darbuotojas įsitikina pareiškėjo asmens tapatybe, įvertina ir priima pateiktus dokumentus.

Pareiškėjai, kurie kreipiasi dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką, pateikia 6 punkte nurodytų dokumentų originalus (atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją),  skyriaus atsakingi darbuotojai padaro pateiktų dokumentų kopijas, jas patvirtina ir originalus grąžina pareiškėjams.

Dokumentas, įrodantis palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas lieka paramos skyrimo ir mokėjimo byloje.          

Suma, skiriama piliečių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms padengti, neturi viršyti 54 minimalių gyvenimo lygio dydžių. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrio 10 kab., Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė), atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį. Besikreipiančiam asmeniui skirtos piniginės lėšos pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą.

Paslaugos aprašymas (.docx)Pagalbos pinigų asmenims, auginantiems (rūpinantiems) be tėvų globos likusius vaikus, skyrimas

Tai piniginė išmoka vaiko globėjui (rūpintojui), kurio deklaruota ir gyvenamoji vieta kartu su globojamu (rūpinamu) vaiku yra Ukmergės rajono savivaldybėje. Pagalbos pinigai globėjui (rūpintojui) skiriami globos (rūpybos) laikotarpiu ir už vyresnį negu 18 metų buvusį globotinį (rūpintinį), gyvenantį buvusio globėjo (rūpintojo) šeimoje, besimokantį bendrojo ugdymo mokykloje, bet ne ilgiau kaip iki 21 metų.

Pagalbos pinigų dydis yra 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka globėjui (rūpintojui) už vieno globojamo vaiko globą (rūpybą).

Prašymas iš naujo pateikiamas kiekvienų kalendorinių metų pradžioje arba pasikeitus faktinėms aplinkybėms.

Išmoka neskiriama ir nemokama:

  1. Pasibaigus globai (rūpybai);
  2. Apgyvendinus globotinį (rūpintinį) socialinės globos įstaigoje ar kito globėjo (rūpintojo) šeimoje;
  3. Kai nustatoma, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį;
  4. Mirus globotiniui (rūpintiniui);
  5. Globėjui (rūpintojui) deklaravus savo gyvenamąją vietą kitoje savivaldybėje ar valstybėje arba išvykus gyventi svetur;

Globėjui (rūpintojui) atsisakius teikti informaciją apie pagalbos pinigų panaudojimą.

Paslaugos aprašymas (.docx)Formų E001, E401, E411, susijusių su asmenimis, gaunančiais išmokas už vaikus užsienio šalyse, pildymas

2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, Lietuvoje įsigaliojo Europos Tarybos reglamentas Nr. 1408/71/EEB „Dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, persikeliantiems Bendrijoje“ ir reglamentas Nr. 574/72/EEB, nustatantis reglamento Nr. 1408/71/EEB įgyvendinimo tvarką. Šių reglamentų nuostatos taikomos Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems ir dirbantiems kitose Europos Sąjungos (ES), Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėse ir Šveicarijoje, bei ES, EEE ir Šveicarijos piliečiams ar asmenims be pilietybės, gyvenantiems ir dirbantiems Lietuvos Respublikoje, arba trečiųjų šalių piliečiams ir asmenims be pilietybės, legaliai esantiems ES, kurie atitinka migracijos kriterijus (dirba ir gyvena skirtingose valstybėse), bei jų šeimų nariams.

Lietuvos Respublikos piliečiams, legaliai pradėjus dirbti ES ar EEE valstybėse, taikoma tos šalies, kurioje dirba, socialinės apsaugos sistema, t. y. asmuo toje šalyje turi teisę gauti socialines išmokas, taip pat ir išmokas vaikams. Dėl šių išmokų skyrimo ir mokėjimo asmuo turi kreiptis į tos šalies kompetentingą įstaigą bei informuoti Socialinės paramos skyrių.

Prašymas suteikti informaciją Europos Sąjungos kompetentingai įstaigai teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus) į Ukmergės rajono savivaldybės administraciją.

Paslaugos aprašymas (.docx)Pažymų kreditui ir palūkanoms apmokėti išdavimas

Teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turi daugiabučio namo buto savininkas, kuris atitinka visus šiuos reikalavimus:

1) turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam  plotui, bet ne didesniam už Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti;

2) su kitais daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą..

Teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma tokiam laikotarpiui, kuriam nustatoma teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Išduotą pažymą dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą daugiabučio namo savininkas pateikia bendrojo naudojimo objektų valdytojui.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrį  Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergės m., atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu.

Paslaugos aprašymas (.docx)Kreditų ir palūkanų apmokėjimas pagal pateiktą bendrojo naudojimo objekto valdytojo paraišką

Bendrojo naudojimo objektų valdytojas Ukmergės miesto savivaldybės administracijai teikia Paraišką kreditui, paimtam daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti (toliau – paraiška). Savivaldybės administracija, gavusi paraišką bei reikiamus dokumentus, patikrina paraiškoje nurodytų asmenų teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, įvertina apskaičiuotų mokėtinų kredito ir palūkanų sumų teisingumą ir priklausančią apmokėti kredito ir palūkanų sumą perveda į bendrojo naudojimo objektų valdytojo nurodytą butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrį  Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), (kreipiantis į seniūniją – atitinkamos seniūnijos adresu), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu.

Paslaugos aprašymas (.docx)Pažymų apie gyventojų gaunamą socialinę paramą išdavimas

Paslauga teikiama asmenims norintiems gauti pažymas apie gautas socialines išmokas Socialinės paramos skyriuje.

Išduodamos pažymos:

• pažyma apie paskirtą piniginę socialinę paramą;

• pažyma apie paskirtas šalpos išmokas;

• pažyma  apie paskirtas išmokos vaikui;

• pažyma apie paskirtą socialinę paramą mokiniams;

• pažyma apie asmens negautas išmokas.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrį, Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergės m., atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), (kreipiantis į seniūniją – atitinkamos seniūnijos adresu), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu danguole.daruliene@ukmerge.lt , rimante.kalvelyte@ukmerge.lt , justina.burokaite@ukmerge.lt , zita.burlegiene@ukmerge.lt  , albinas.fedaravicius@ukmerge.lt , kreipiantis į seniūniją – seniūnijos teikiančio paslaugą specialisto el. adresu,  jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu suradus atitinkamą administracinę paslaugą sąraše elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos), naudojantis Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), https://www.spis.lt/

Paslaugos aprašymas (.docx)Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas

Teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turi daugiabučio namo buto savininkas, kuris atitinka visus šiuos reikalavimus:

1) turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam  plotui, bet ne didesniam už Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti;

2) su kitais daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą..

Teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma tokiam laikotarpiui, kuriam nustatoma teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Išduotą pažymą dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą daugiabučio namo savininkas pateikia bendrojo naudojimo objektų valdytojui.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrį  Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergės m., atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu.

Paslaugos aprašymas (.docx)Dokumentų parengimas antrojo laipsnio valstybinei pensijai skirti

Teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją turi  Lietuvos Respublikos piliečiai - motinos, pagimdžiusios (įvaikinusios) 5 ir daugiau vaikų, išauginusios juos iki 8 metų ir gerai išauklėjusios
       Antrojo laipsnio valstybinė pensija skiriama asmenims, jeigu jie yra sukakę Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių arba yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ar II grupės invalidais).
       Asmenys  kreipiasi į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrio 10 kabinetą, adresas Kęstučio a. 3, Ukmergės m.,  telefonas (8 340) 60334,

el. paštas, z.burlegiene@ukmerge.lta.fedaravicius@ukmerge.lt

Adresas Kęstučio a. 3, Ukmergės m.,  ir pateikia 6 lentelės punkte nurodytus  dokumentus.
       Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.
       Socialinių išmokų poskyrio atsakingi specialistai registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo būdus.
       Dokumentai  išsiunčiami  Valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Paslaugos aprašymas (.docx)