Ūkininkų ūkių ir žemės ūkio valdų registravimas ir išregistravimas


Žemės ūkio valdos įregistravimas, duomenų atnaujinimas, keitimas, išregistravimas

Norėdamas įregistruoti, atnaujinti, pakeisti valdos valdytoją ar išregistruoti  žemės ūkio valdą, fizinis ar juridinis asmuo, ar įgaliotas atstovas kreipiasi į tą seniūniją, kurios teritorijoje yra ar bus valdos centras. Keičiant valdos valdytoją, į seniūniją turi kreiptis esamas ir būsimas žemės ūkio valdos perėmėjas. Seniūnijoje kartu su valdos valdytojo keitimu vykdomas valdos duomenų atnaujinimas. 

Žemės ūkio valdos įregistravimas, atnaujinimas: administracinės paslaugos teikėjas įrašo, pataiso ar papildo pateiktus valdytojo duomenis į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių administracinę programą (toliau - VŪRAP), atspausdina informacinės sistemos suformuotą ir užpildytą, valdytojo pateiktais duomenimis, prašymą registruoti žemės ūkio valdą/ atnaujinti registracijos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Fizinis ar juridinis asmuo patikrina, ar teisingai užpildytas prašymas. Prireikus klaidos ištaisomos ir prašymas atspausdinamas iš naujo, kurį pasirašo valdos valdytojas. Valdos valdytojui suteikiamas žemės ūkio valdos identifikavimo kodas. Atnaujinus žemės ūkio valdos duomenis jos identifikavimo kodas nepasikeičia.

Žemės ūkio valdos duomenų keitimas: valdos valdytojo pageidavimas pakeisti valdytoją turi būti raštiškai užfiksuotas, t. y. prašymo formą turi pasirašyti abu valdos perdavimo dalyviai – perduodantis valdą valdytojas ir valdos perėmėjas, arba prie minėto dokumento turi būti pridėtas rašytinis laisvos formos valdytojo prašymas pakeisti valdos valdytoją. Keičiant valdos valdytoją, pakeičiami valdytojo duomenys VŪRAP, prireikus pataisomi ar papildomi kiti žemės ūkio valdos duomenys, 

atspausdinamas prašymas, kurį patikrina valdos valdytojas. Prireikus klaidos ištaisomos ir prašymas atspausdinamas iš naujo, kurį pasirašo valdos valdytojas. Pasirašius prašymą, valdos valdytojo keitimas užbaigiamas.

Žemės ūkio valdos išregistravimas: VŪRAP generuojamas prašymas išregistruoti žemės ūkio valdą iš Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo registro ir pateikiamas pasirašyti valdos valdytojui. Jei valdoje yra partneris, tai privalo kartu dalyvauti išregistruojant valdą ir pasirašyti dokumentus. Prašymas persiunčiamas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau -ŽŪIKVC). Žemės ūkio valdos valdytojas gali pateikti rašytinį prašymą dėl valdos išregistravimo tiesiogiai ŽŪIKVC, kuriame nurodo valdos valdytojo asmens duomenis, žemės ūkio valdos identifikavimo kodą, korespondencijos adresą ir kontaktinį telefoną bei išdėsto prašymo esmę. Jeigu prašymą pateikia valdos valdytojo įgaliotas asmuo, pridedama įgaliojimo atstovauti valdos valdytojui kopija. Išregistravus žemės ūkio valdą, pareiškėjui paštu siunčiamas pranešimas apie valdos išregistravimą jo nurodytu korespondencijos adresu.

Pagal prašymų suvestinę Administracinės paslaugos teikėjas suformuoja ir išsiunčia ŽŪIKVC dokumentų siuntas, kurias sudaro: lydraštis, suvestinė, išvardyti suvestinėje prašymai su pridedamais dokumentais.

Paslaugos aprašymaswww.epaslaugos.lt
Ūkininko ūkio įregistravimas, ūkininko pažymėjimo, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimas, išregistravimas

Paslauga teikiama fiziniams asmenims norintiems verstis žemės ūkio veikla, miškininkyste ir kitokia įstatymų neuždrausta veikla, kuriai nereikia steigti įmonės. Ūkininkų ūkiai registruojami, išregistruojami ar keičiami ūkio duomenys savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriuje per VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro registro ir Ūkininkų ūkių registro portalą (VŪRAP). Registro duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o ūkio registravimui, išregistravimui, duomenų keitimui pateikti dokumentai - ūkininkų ūkių įregistravimo ir išregistravimo bylose. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis. Ūkis registruojamas savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Pasikeitus įregistruoto ūkio duomenims, ūkininkas privalo pranešti raštu ūkį įregistravusios savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šių pokyčių atsiradimo dienos, kartu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius duomenų pasikeitimą. Atsiimti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą asmuo turi atvykti asmeniškai, arba teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas asmuo turintis notaro patvirtintą įgaliojimą.

Registruojami fiziniai asmenys ne jaunesni kaip 18 metų.

Paslaugos aprašymas

Prašymo forma
Dėl ūkininko ūkio įregistravimo/perregistravimo

Prašyo forma
Išregistruoti ūkininko ūkį iš ūkininkų ūkių registro

Prašymo forma
Dėl ūkininko ūkio pažymėjimo dublikato išdavimowww.epaslaugos.lt
Ūkininko ūkio duomenų atnaujinimas

Ūkininkas gali atnaujinti ūkininko ūkio duomenis savivaldybėje ar seniūnijose, kurios teritorijoje yra jo valdos centras. Nuo 2018 m. sausio 1 d. ūkininkams yra numatyta prievolė atnaujinti ūkininko ūkio duomenis kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. Neatnaujinus ūkio duomenų, per registrų nuostatuose nustatytą terminą, jie bus išregistruoti.

Administracinės paslaugos teikėjas pataiso ar papildo ūkininko pateiktus duomenis VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių administracinėje programoje (toliau - VŪRAP), atspausdina informacinės sistemos suformuotą ir užpildytą, ūkininko pateiktais duomenimis, prašymą registruoti ūkininko ūkį/ atnaujinti registracijos duomenis Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registre. Ūkininkas patikrina, ar teisingai užpildytas prašymas. Prireikus klaidos ištaisomos ir prašymas atspausdinamas iš naujo, kurį pasirašo ūkininkas. Prašymai yra saugomi Ukmergės r. sav. administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriuje.

Paslaugos aprašymas

Prašyo forma dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams įvertinimo

Prašyo forma dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos miškui, hidrotechnikos įrenginiams įvertinimo

Prašyo forma dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos pasėliams įvertinimowww.epaslaugos.lt
Pažymų apie europinio dydžio vienetą (EDV) ir valdos ekonominį dydį (VED) išdavimas

Paslauga skirta žemės ūkio valdų savininkams norintiems sužinoti valdos įvertinimą ekonominio dydžio vienetais (EDV), nuo kurių priklauso visų ūkininko mokamų mokesčių dydžiai. Žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis priklauso nuo deklaruotų pasėlių rūšių bei ploto ir nuo Ūkinių gyvūnų registre registruotų gyvūnų.

Produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED) – piniginiais vienetais išreikštas rodiklis, kuriuo apibūdinamas žemės ūkio valdos dydis ir kuris yra lygus valdos visos produkcijos standartinės vertės ir valdos pajamų, gautų už paslaugas žemės ūkiui, sumai. Nuo kurio priklauso galimybė dalyvauti atitinkamose paramos programose.

Paslaugos aprašymas