Vaiko laikinoji globa (rūpyba) be tėvų globos likusiems vaikams

Paslaugos aprašymas

VAIKO LAIKINOJI GLOBA (RŪPYBA) BE TĖVŲ GLOBOS LIKUSIEMS VAIKAMS – laikinai be tėvų globos (rūpybos) likusio vaiko priežiūra, auklėjimas šeimoje, šeimynoje ar vaikų socialinės globos įstaigoje, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams, bei jų gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose. Laikinosios globos (rūpybos) tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą.  

Paslaugos teikimo trukmė

30 dienų

Paslaugos kaina

Nemokama

Paslaugos gavėjas

Fizinis asmuo

Paslaugas teikianti įstaiga

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Aistė Naruševičiūtė, Kęstučio a. 3, Ukmergė, 4 kab., tel. (8-340) 60 341, el. paštas a.naruseviciute@ukmerge.lt.

Prašymo forma (-os)

Prašymas laikinai globai (.docx)
Kartu gyvenančių sutikimas (.docx)

Aprašymas klientui

Pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas, kuriame nurodomi duomenys apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, šeiminė padėtis, kartu gyvenantys asmenys (nurodant jų vardą, pavardę, gimimo datą), globos (rūpybos) motyvai, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičius, jų amžius, lytis, globos (rūpybos) rūšis;
  2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
  3. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 046/a);
  4. kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų amžiaus šeimos narių rašytinis sutikimas, kad šeimoje būtų globojamas (rūpinamas) vaikas.

Reglamentuojantys teisės aktai

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-12-20 įsakymas Nr. A1-790 ,,Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“;
  2. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002-03-27 nutarimas Nr. 405 ,,Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“.