Vaiko laikinoji priežiūra vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu

Paslaugos aprašymas

VAIKO LAIKINOJI PRIEŽIŪRA TĖVŲ AR KITŲ VAIKO ATSTOVŲ PAGAL ĮSTATYMĄ PRAŠYMU – nustatoma tik esant svarbioms priežastims ir ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Prašymas pateikiamas vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos. Esant objektyvioms priežastims (pvz. netikėtai pablogėjus vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą sveikatai, dėl skubaus gydymo paskyrimo, skubaus išvykimo ir pan.), prašymas gali būti pareiktas likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki laikinosios priežiūros nustatymo dienos.  

Paslaugos teikimo trukmė

6 mėnesiai

Paslaugos kaina

Nemokama

Paslaugos gavėjas

Fizinis asmuo

Paslaugas teikianti įstaiga

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Aistė Naruševičiūtė, Kęstučio a. 3, Ukmergė, 4 kab., tel. (8-340) 60 341, el. paštas a.naruseviciute@ukmerge.lt.

Prašymo forma (-os)

Prašymas nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą (.docx) ↓

Aprašymas klientui

Pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą;
  2. išrašas iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
  4. asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams));
  5. dokumentai, įrodantys priežastis, dėl kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą (pvz.: gydymo įstaigos pažyma, įdarbinimo ar profesinės veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentai (darbo sutarties, paslaugų teikimo sutarties kopijos, laiškas, patvirtinantis įdarbinimą, komandiruotę, stažuotę arba dalyvavimą profesinėje ar savanoriškoje programoje ir jos trukmę patvirtinančio įsakymo kopijos, potvarkio, kvietimo kopijos ar kt.);
  6. jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti ne jo tėvai, o kiti jo atstovai pagal įstatymą – teismo sprendimo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopija arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopija;
  7. jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti vienas iš jo tėvų, ar vienas iš kelių paskirtų atstovų pagal įstatymą – dokumentai, įrodantys objektyvias priežastis, kodėl kitas iš tėvų ar įstatyminių atstovų negali atstovauti vaiko (pvz.: vienas iš tėvų yra laikinai išvykęs, vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą ir ryšio tarp vaiko ir kito iš tėvų ar vaiko atstovų pagal įstatymą nėra, vienas iš tėvų yra nusišalinęs nuo vaiko auginimo, nežinoma kito vaiko tėvo ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą gyvenamoji vieta ir pan.).

Reglamentuojantys teisės aktai

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-12-20 įsakymas Nr. A1-794 „Dėl Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.