Aprūpinimas būstu (socialinis būstas, būsto nuoma)


Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, įrašymas į socialinio būsto nuomos sąrašus

Ši paslauga teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams (šeimoms), turintiems teisę į socialinio būsto nuomą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.

Teisę būti įrašytais į sąrašą socialinio būsto nuomai turi asmenys ir šeimos:

kurių duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;

kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos neviršija nustatytų pajamų ir turto dydžių: asmens be šeimos: pajamos – 32 VRP, turtas – 56 VRP; dviejų, trijų asmenų šeimos: pajamos – 63 VRP; turtas – 112 VRP; keturių ir daugiau asmenų šeimos: vienam asmeniui pajamos – 19 VRP vienam asmeniui turtas – 56VRP;

kurie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų; jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma. 

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, apskaita tvarkoma sudarant šiuos sąrašus:

1. Jaunų šeimų. Į šį sąrašą įrašoma šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų;

2. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių), sąrašas;

 3. Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų. Į šį sąrašą įrašomi ne vyresni kaip 35 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos. Į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą, įrašomi ir likę be tėvų globos asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų, tačiau parama būstui išsinuomoti jie gali pasinaudoti tik įgiję visišką civilinį veiksnumą, jeigu turi teisę į socialinio būsto nuomą.

4. Neįgaliųjų (asmenų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis), asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;

5. Bendrasis. Į šį sąrašą įrašomi visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į šios dalies 1, 2, 3, 4 ir 6 punktuose nurodytus sąrašus;

 6. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą. Į šį sąrašą įrašomi asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų jei asmuo yra neįgalus ar serga lėtine liga, įrašyta į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma, ir šeima, kurioje yra tokių asmenų.

Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją adresu Kęstučio a. 3, 11 kab., 20114 Ukmergė), paštu, elektroniniu būdu arba per įstatymų nustatyta tvarka įgaliotą atstovą. Asmenys, pateikdami prašymus elektroniniu būdu, prašymų formas pildo Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS).Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos skyrimas

Ši paslauga teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams (šeimoms), turintiems teisę į socialinio būsto nuomą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, įrašytiems į vieną iš įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąrašų bei išsinuomojusiems fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybei) priklausantį tinkamą būstą, esantį Ukmergės rajono savivaldybėje.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją adresu Kęstučio a. 3, 11 kab., 20114 Ukmergė, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.

Grįžtančių politinių kalinių ir tremtinių aprūpinimas būstu

Ši paslauga teikiama grįžtantiems nuolat gyventi į Lietuvą politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimos nariams, įrašytiems į sąrašą Reabilituotų politinių kalinių, tremtinių ir jų šeimos narių, pageidaujančių grįžti į Lietuvą ir gauti gyvenamąsias patalpas Ukmergės rajone.


Prašymai įtraukti į sąrašą nuo 2009 m. gruodžio 31 d. nepriimami. 

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių sudarymas, pakeitimas ir pratęsimas

Ši paslauga apima:

- socialinio būsto nuomos sutarčių sudarymą asmenims (šeimoms), turintiems teisę į socialinio būsto nuomą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą;

- savivaldybės būsto nuomos sutarčių sudarymą;

- savivaldybei priklausančiuose būstuose arba jų dalyje gyvenančių asmenų nuomos sutarčių pratęsimą,  pakeitimą ir atnaujinimą LR civiliniame kodekse bei kt. teisės aktuose numatytais atvejais. 

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją adresu Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.

Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų ir jų dalių pardavimas

Ši paslauga teikiama Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkams ar būstų savininkams, teisėtai naudojantiems pagalbinio ūkio paskirties pastatus ar jų dalis, kurie pateikia prašymą leisti įsigyti jų nuomojamas Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas, naudojamus pagalbinio ūkio paskirties pastatus ar jų dalis.

Teise pirkti gyvenamąsias patalpas, pagalbinio ūkio paskirties pastatus nustatoma pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnį.

Pirkimo-pardavimo sutartis sudaromos ir tais atvejais, jeigu gyventojai pagal Butų privatizavimo įstatymą nustatytu laiku buvo pateikę prašymus privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas ir įstatymo nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl privatizavimo, ir jeigu jie yra sumokėję nustatyto dydžio įmokas, tačiau nesudarę pirkimo-pardavimo sutarties.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas gali būti parduodamas:

1. laikantis nuostatos, kad jo pardavimo kaina nebus didesnė negu kaina, kuri Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatyme nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998 m. liepos 1 d. ir patikslinta atsižvelgiant į infliaciją;

2. už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas.

Pagalbinio ūkio paskirties pastatai ir jų dalys parduodami už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas.

Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją adresu Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė), paštu arba per įstatymų nustatyta tvarka įgaliotą atstovą. Pažymos, patvirtinančios teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas

Ši paslauga teikiama jaunoms šeimoms, kurios kiekvienas iš šeimos narių yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka: Lietuvos Respublikos piliečiams ir jų šeimos nariams, Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, turintiems teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms pagal Lietuvos Respublikos Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą.

Jauna šeima taip pat turi atitikti visus šiuos reikalavimus:

1. Prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms pateikimo metu atitinka jaunos šeimos apibrėžimą, t. y. šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų. 

2. Iki kreipimosi į savivaldybės, kurios teritorijoje ketina įsigyti pirmąjį būstą, administraciją, dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms dienos neturėjo ir kreipimosi bei pažymos išdavimo metu nė vienas šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto.

3. Ketinamas įsigyti pirmasis būstas yra Lietuvos Respublikos regionuose ir negali būti įsigyjamas iš giminaičių.

4. Įsigyja pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė, kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose.

5. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turimą turtą Lietuvoje ir užsienio valstybėse.