Asmens duomenų apsauga

Ukmergės rajono savivaldybės administracija siekia užtikrinti kiekvieno žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą, taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame užtikrinti Reglamente nustatytų veiklos skaidrumo ir atskaitomybės principų įgyvendinimo. Atsižvelgiant į tai, kviečiame susipažinti su informacija apie asmens duomenų tvarkymą, paskirtą duomenų apsaugos pareigūną, duomenų subjektų teises ir kita informacija.

Jūsų asmens duomenų valdytojas – Ukmergės rajono savivaldybės administracija (asmens kodas - 188752174), Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė, tel. Nr. 8 340 60302, el. p. savivaldybe@ukmerge.lt.


Dažniausiai pasitaikantys klausimai
Kokiais tikslais tvarkome jūsų asmens duomenis?

Administracija tvarko Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais:

 • paslaugų užsakymo apdorojimui ir administravimui,
 • skundams, pranešimams, paklausimams ir atsiliepimams administruoti;
 • identifikavimui Administracijos informacinėse sistemose;
 • su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui,
 • komunikavimui su Jumis;
 • kandidatų į laisvas darbo vietas atrankai;
 • konsultacijoms teikti;
 • viešosioms ir administracinėms paslaugoms teikti;
 • kitoms funkcijoms vykdyti.


Kokiais pagrindais tvarkome jūsų asmens duomenis?

Administracija tvarko Jūsų duomenis, laikydamasi Reglamento nuostatų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir remdamasi šiais teisiniais pagrindais:

 • remdamasi Jūsų duotu sutikimu (Reglamento 6 str. 1 d. a) punktas);
 • vykdydama sudarytas sutartis (Reglamento 6 str. 1 d. b) punktas);
 • vykdydama Administracijai taikomas teisines prievoles (Reglamento 6 str. 1 d. c) punktas);
 • įgyvendindama viešąjį interesą arba vykdydama duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (Reglamento 6 str. 1 d., e) punktas);
 • siekdama teisėtų Administracijos ir (ar) trečiųjų šalių, kurioms teikiami Jūsų duomenys, interesų (Reglamento 6 str. 1 d. f) punktas).


Kaip tvarkome jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

Iš kur gauname jūsų asmens duomenis?
 • Administracija Jūsų asmens duomenis gauna iš Jūsų tiesiogiai, kai pateikiate prašymą, skundą ar pranešimą;
 • Administracija asmens duomenis gali gauti iš Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Administracija gali gauti Jūsų asmens duomenis ir iš kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.


Kam teikiame jūsų asmens duomenis?
 • Administracijos darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
 • Administracija gali pateikti Jūsų asmens duomenis: paslaugų teikėjams ir kitiems duomenų tvarkytojams, kurie Administracijai teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Administracijos vardu ir Administracijos ar Jūsų naudai (pavyzdžiui IT, pašto, skolų išieškojimo paslaugų teikėjams);
 • Kitoms savivaldybėms, valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas;
 • Informacinių sistemų ir registrų valdytojams;
 • Teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms.


Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?
Asmens duomenis Administracija saugo ne ilgiau, nei to reikia asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, arba tokį laikotarpį, kurį nurodo teisės aktai. Administracijos tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminai yra numatyti Administracijos Dokumentacijos plane.

Kur pateikiame nuorodas interneto svetainėje?
Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (Facebook ). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos interneto svetainėje, yra taikoma tų interneto svetainių privatumo politika, ir Administracija neprisiima atsakomybės už šių interneto svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą ir jų privatumo politikos nuostatas.

Duomenų apsaugos pareigūnas
Savivaldybėje duomenų apsaugos pareigūno pareigas eina Kristina Bagdonavičienė

Visais klausimais, susijusiais asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais galite kreiptis šiais kontaktais: tel. 8 340 60346, el.p. kristina.bagdonaviciene@ukmerge.lt, adresas – Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė.Duomenų subjekto teisės
Informuojame, kad Reglamentas taikomas tik fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymui

Reglamente numatytos asmenų teisės:

 • gauti informaciją (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
 1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 2. Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
 3. Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.
 • prašyti apriboti duomenų tvarkymą, jei:
 1. asmens duomenys yra netikslūs;
 2. asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
 3. duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų  tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 4. Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.
 • gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui „teisė į duomenų perkeliamumą“, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
 • Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Ukmergės rajono savivaldybės administracija neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių.

Įgyvendinti duomenų subjekto teises galite:

✔ ASMENIŠKAI ATVYKĘ į Savivaldybės ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei užpildę nustatytos formos prašymą. Pastaba. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

✔ SIŲSDAMI PAŠTU prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, kuri turi būti patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.ELEKTRONINIU 

✔ PAŠTU, kai pasirašytas elektroniniu parašu.

Prašymai įgyvendinti Jūsų kaip duomenų subjektų teises nagrinėjami vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 13-1773 patvirtinta tvarka „Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“ (prašymo formą)
 


Prašymo forma (parsisiųsti)


Susiję kontaktai
Rašykite
kristina.bagdonaviciene@ukmerge.lt
Skambinkite
8 340 60346
Darbo laikas

I-IV 8:00 - 17:00 val.
V 8:00 - 15:45 val.
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45 val.