Priėmimas į darbą

dirbk ukmergei

Skelbiamas konkursas į Želvos seniūnijos socialinio darbuotojo (A2 lygio) pareigas.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Želvos seniūnijos socialinio darbuotojo (A2 lygio) pareigas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) – nuo 5,5 iki 8,0 (atsižvelgiant į profesinę darbo patirtį).

Pareigybė (darbų pobūdis):

                      Seniūnijos socialinis darbuotojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Darbų pobūdis – analizuoti bendruomenės narių socialinę padėtį, vertinti vienų gyvenančių asmenų ar šeimų gyvenimo sąlygas, užtikrinti socialinių paslaugų ir socialinių išmokų teikimą įvairioms asmenų grupėms (pareigybės aprašymas pridedamas).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą: socialinio darbo arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgytą kitą kvalifikacinį laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigtą socialinio darbo studijų programą;
 2. gebėti organizuoti socialinių paslaugų teikimą;
 3. gerai išmanyti savivaldos įstatymą, socialinę apsaugą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, žinoti socialinių darbuotojų etikos kodeksą;
 4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti surinktą informaciją, daryti išvadas;
 5. sugebėti savarankiškai ir operatyviai planuoti savo veiklą, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, mokėti analizuoti situaciją;
 6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programų paketu, teisės aktų ir kitomis duomenų paieškos sistemomis;
 8. gebėti bendrauti su įvairių socialinių grupių asmenimis;
 9. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (forma pridedama);
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 4. užpildytą pretendento anketą (forma pridedama).

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį; www.vtd.lt).

Dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje. Kilus pagrįstų abejonių  dėl pretendento atitikties  konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms.

Pretendentų atrankos būdas testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus bei neigiamai atsakė į pretendento anketos 4-10 klausimus, per 5 darbo dienų pasibaigus pretendentų dokumentų priėmimo laikui terminą per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčiamas pranešimas apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, kuriame nurodoma data, laikas ir vieta.

Konkurso paskelbimo data 2022 m. birželio 16 d.

Dokumentai priimami iki 2022 m. liepos 1 d.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. (8 340) 60304, el. p. [email protected].

Administracijos direktorius Darius VarnasSkelbiamas konkursas į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo –Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms (pareiginės algos koeficientas – 9,0 bazinio dydžio).

Skelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje data – 2022-07-01.

Skelbimas galioja iki 2022-07-18.

Skelbimo Nr.: 52268.

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą  (el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį) (www.vtd.lt).

Skelbimą galima rasti adresu:  https://portalas.vtd.lt/lt/zemes-ukio-ir-kaimo-pletros-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;50003.html

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Čekolytė 

Telefonas: 8 5 219 6830; 8 672 86453

El. paštas: [email protected]

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2