Priėmimas į darbą


Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto (A2 lygio) pareigas

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) – 8,8.

Pareigybė (darbų pobūdis):

Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti viešųjų ryšių funkcijų įgyvendinimą Ukmergės rajono savivaldybės administracijoje; informuoti visuomenę apie savivaldybės institucijų darbą; kuruoti bendradarbiavimą su užsienio partneriais, formuoti savivaldybės įvaizdį (pareigybės aprašymas pridedamas).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą filologijos, komunikacijos ar žurnalistikos krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių srityje;

3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, būti susipažinęs su interneto svetainių turinio valdymo sistemų pagrindais;

4. mokėti anglų ir vokiečių arba rusų kalbas B2 lygiu;

5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldos institucijų veiklą;

6. išmanyti bendrinės lietuvių kalbos normas ir su kalbos dalykais susijusius teisės aktus;

7. išmanyti viešuosius ryšius, informacijos teikimo žiniasklaidai tvarką ir taisykles;

8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, labai gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir įforminimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

9. mokėti analizuoti, kaupti, apibendrinti, sisteminti  informaciją, rengti ir pateikti išvadas. 

Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (forma pridedama);

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

4. užpildytą pretendento anketą (forma pridedama).

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį; www.vtd.lt).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos (iki 2021 m. kovo 10 d. imtinai).

Pretendentų atrankos būdas testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus bei neigiamai atsakė į pretendento anketos 4-10 klausimus, per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčiamas pranešimas apie pretendentų atrankos datą, laiką ir vietą.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. (8 340) 60304, el. p. zina.kurmeliene@ukmerge.lt.

Administracijos direktorius Darius VarnasUkmergės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Želvos seniūnijos specialisto (B lygio), 0,5 pareigybės, pareigas

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) – 5,5.

Pareigybė (darbų pobūdis):

Seniūnijos specialisto pareigybė reikalinga padėti spręsti klausimus, susijusius su seniūnijos veiklos funkcijų vykdymu (pareigybės aprašymas pridedamas).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir archyvavimą, asmens duomenų apsaugą;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, savivaldybės administracijos ir seniūnijos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitais teisės aktais, reikalingais  pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymui;

4. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, teisės aktų ir kitomis duomenų paieškos sistemomis;

 5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai žinoti bendruosius dokumentų rengimo reikalavimus, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, efektyviai taikyti juos praktikoje.

Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (forma pridedama);

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

4. užpildytą pretendento anketą (forma pridedama).

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį; www.vtd.lt).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos (iki 2021 m. kovo 10 d. imtinai).

Pretendentų atrankos būdas testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus bei neigiamai atsakė į pretendento anketos 4-10 klausimus, per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčiamas pranešimas apie pretendentų atrankos datą, laiką ir vietą.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. (8 340) 60304, el. p. zina.kurmeliene@ukmerge.lt.

Administracijos direktorius Darius VarnasUkmergės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Žemaitkiemio seniūnijos specialisto (B lygio), 0,5 pareigybės, pareigas

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) – 5,5.

Pareigybė (darbų pobūdis):

Seniūnijos specialisto pareigybė reikalinga padėti spręsti klausimus, susijusius su seniūnijos veiklos funkcijų vykdymu (pareigybės aprašymas pridedamas).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Specialistas turi turėti ne žemesnį, kaip aukštesnįjį  arba specialųjį vidurinį išsilavinimą.

2. Specialistas turi būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, susijusiais su seniūnijos veiklos funkcijų vykdymu, žinoti pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybės administracijos darbą.

3. Specialistas turi sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai žinoti bendruosius raštvedybos reikalavimus, efektyviai taikyti juos praktikoje, būti darbštus ir komunikabilus.

4. Būtini kompiuterinio raštingumo pagrindai MS Word, MS Outlook, Internet Explorer. 

Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (forma pridedama);

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

4. užpildytą pretendento anketą (forma pridedama).

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį; www.vtd.lt).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos (iki 2021 m. kovo 10 d. imtinai).

Pretendentų atrankos būdas testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus bei neigiamai atsakė į pretendento anketos 4-10 klausimus, per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčiamas pranešimas apie pretendentų atrankos datą, laiką ir vietą.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. (8 340) 60304, el. p. zina.kurmeliene@ukmerge.lt

Administracijos direktorius Darius VarnasUkmergės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Lyduokių seniūnijos socialinio darbuotojo (A2 lygio) pareigas

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) – 6,36.

Pareigybė (darbų pobūdis):

Seniūnijos socialinis darbuotojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Darbų pobūdis – analizuoti bendruomenės narių socialinę padėtį, vertinti vienų gyvenančių asmenų ar šeimų gyvenimo sąlygas, užtikrinti socialinių paslaugų ir socialinių išmokų teikimą įvairioms asmenų grupėms. (pareigybės aprašymas pridedamas).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą: socialinio darbo arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgytą kitą kvalifikacinį laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigtą socialinio darbo studijų programą;

2. gebėti organizuoti socialinių paslaugų teikimą;

3. gerai išmanyti savivaldos įstatymą, socialinę apsaugą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, žinoti socialinių darbuotojų etikos kodeksą;

4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti surinktą informaciją, daryti išvadas;

5. sugebėti savarankiškai ir operatyviai planuoti savo veiklą, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, mokėti analizuoti situaciją;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programų paketu, teisės aktų ir kitomis duomenų paieškos sistemomis;

8. gebėti bendrauti su įvairių socialinių grupių asmenimis;

9. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 

Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (forma pridedama);

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

4. užpildytą pretendento anketą (forma pridedama).

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį; www.vtd.lt).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos (iki 2021 m. kovo 8 d. imtinai).

Pretendentų atrankos būdas testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus bei neigiamai atsakė į pretendento anketos 4-10 klausimus, per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčiamas pranešimas apie pretendentų atrankos datą, laiką ir vietą.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. (8 340) 60304, el. p. zina.kurmeliene@ukmerge.lt.

Administracijos direktorius Darius VarnasUkmergės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto (A2 lygio) pareigas

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) – 8,0.

Pareigybė (darbų pobūdis):

Apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga savivaldybės administracijos seniūnijų apskaitai tvarkyti, užtikrinti ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka ir tinkamą apskaitos dokumentų įforminimą apskaitos programoje, kad apskaitos informacija būtų teisinga, objektyvi, palyginama ir pateikiama laiku (pareigybės aprašymas pridedamas).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu socialinių mokslo studijų srities vadybos arba verslo administravimo krypties (buhalterio arba finansininko profesinė kvalifikacija) arba ekonomikos mokslo studijų krypties (ekonomisto profesinė kvalifikacija);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, finansinių ūkinių operacijų teisėtumą, taip pat rajono Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, susijusiais su pavestų funkcijų atlikimu, valstybės, savivaldybės, Europos Sąjungos ir kitų fondų asignavimais bei šiuo pareigybės aprašymu;

4. gerai išmanyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir biudžetinių įstaigų įstatymą bei kitus su apskaita ir finansų valdymu, susijusius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiniame darbe;

5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu (Word, Excel, Outlook Express) arba lygiavertėmis programomis, interneto naršyklėmis bei finansų valdymo ir apskaitos informacinėmis sistemomis;

6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, raštus, sugebėti dirbti savarankiškai, planuoti ir organizuoti savo veiklą, kelti kvalifikaciją;

7. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, žinoti teisės aktų rengimo tvarką, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (forma pridedama);

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

4. užpildytą pretendento anketą (forma pridedama)

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį; www.vtd.lt).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos (iki 2021 m. kovo 8 d. imtinai).

Pretendentų atrankos būdas testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus bei neigiamai atsakė į pretendento anketos 4-10 klausimus, per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčiamas pranešimas apie pretendentų atrankos datą, laiką ir vietą.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. (8 340) 60304, el. p. zina.kurmeliene@ukmerge.lt.

Administracijos direktorius Darius VarnasUkmergės rajono savivaldybė skelbia konkursą Ukmergės r. Siesikų gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės mero
2021 m. sausio 19 d. potvarkiu Nr. 10-27

SKELBIMAS
DĖL KONKURSO UKMERGĖS R. SIESIKŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI 

Ukmergės rajono savivaldybė skelbia konkursą Ukmergės r. Siesikų gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) – 10,71.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);

2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas), 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;

3. turėti Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;

7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;

4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos,  į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų apraše. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, kopiją;

6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją. Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;

8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

Pretendentai dokumentus pateikia Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Personalo ir dokumentų valdymo skyriui adresu Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė, (22 kab.) tiesiogiai, elektroniniu paštu kristina.bagdonaviciene@ukmerge.lt arba registruotu laišku iki     2021 m. gegužės 14 d. (įskaitytinai).

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Iki atrankos posėdžio likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Pasiteirauti galima tel. (8 340) 60346, el.p. kristina.bagdonaviciene@ukmerge.lt.

 

Kita informacija:

Pretendentai, kurie yra pateikę konkurso organizatoriui dokumentus dalyvauti konkurse, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, iki atrankos: turi susipažinti su švietimo įstaigos veikla, poreikiais ir gali pristatyti tiesiogiai arba nuotoliniu būdu švietimo įstaigos bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires; gali lankytis švietimo įstaigoje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), tiesiogiai arba nuotoliniu būdu bendrauti su darbuotojais, mokiniais (dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams) netrikdydami švietimo įstaigos veiklos. Nesilankymas švietimo įstaigoje nelaikomas nustatytos tvarkos pažeidimu ir pretendento vertinimui įtakos neturi.

Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą atlieka Nacionalinė švietimo agentūra Informacija apie vertinimą skelbiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt. Skirdama pretendentų kompetencijų vertinimo laiką, agentūra pirmenybę teikia pretendentui, kuris jau yra pateikęs Savivaldybei prašymą dalyvauti konkurse. Pretendentas, pateikęs Savivaldybei prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijoms vertinti turi registruotis Nacionalinėje švietimo agentūroje per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

Pareigybės aprašymas

Konkurso paskelbimo data –2021 m. sausio 27 d.

Atrankos data – 2021 m. gegužės 26 d.

 

_______________________Ukmergės rajono savivaldybė skelbia konkursą Ukmergės „Ryto“ specialiosios mokyklos direktoriaus pareigoms eiti

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės mero
2021 m. sausio 20 d. potvarkiu Nr. 10-28

SKELBIMAS
DĖL KONKURSO UKMERGĖS „RYTO“ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI 

Ukmergės rajono savivaldybė skelbia konkursą Ukmergės „Ryto“ specialiosios mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) – 10,71.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);

2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas), 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;

3. turėti Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;

7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;

4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos,  į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų apraše. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, kopiją;

6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją. Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;

8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pateikia Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Personalo ir dokumentų valdymo skyriui adresu Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė, (22 kab.) tiesiogiai, elektroniniu paštu kristina.bagdonaviciene@ukmerge.lt arba registruotu laišku iki 2021 m. gegužės 14 d. (įskaitytinai).

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Iki atrankos posėdžio likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Pasiteirauti galima tel. (8 340) 60346, el.p. kristina.bagdonaviciene@ukmerge.lt.

Kita informacija:

Pretendentai, kurie yra pateikę konkurso organizatoriui dokumentus dalyvauti konkurse, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, iki atrankos: turi susipažinti su švietimo įstaigos veikla, poreikiais ir gali pristatyti tiesiogiai arba nuotoliniu būdu švietimo įstaigos bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires; gali lankytis švietimo įstaigoje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), tiesiogiai arba nuotoliniu būdu bendrauti su darbuotojais, mokiniais (dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams) netrikdydami švietimo įstaigos veiklos. Nesilankymas švietimo įstaigoje nelaikomas nustatytos tvarkos pažeidimu ir pretendento vertinimui įtakos neturi.

Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą atlieka Nacionalinė švietimo agentūra Informacija apie vertinimą skelbiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt. Skirdama pretendentų kompetencijų vertinimo laiką, agentūra pirmenybę teikia pretendentui, kuris jau yra pateikęs Savivaldybei prašymą dalyvauti konkurse. Pretendentas, pateikęs Savivaldybei prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijoms vertinti turi registruotis Nacionalinėje švietimo agentūroje per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

Pareigybės aprašymas

Konkurso paskelbimo data –2021 m. sausio 27 d.

Atrankos data – 2021 m. gegužės 26 d.Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbią konkursą į pakaitinio valstybės tarnautojo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti (karjeros valstybės tarnautojas)

PAKAITINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATRANKOS APRAŠYMAS

Skelbimo Nr.:

9543

Skelbimo data:

2021-01-25

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos:

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas

Pareiginės algos koeficientas:

7.90

Darbo vieta (miestas):

Ukmergė

Pareigybės aprašymas

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą  (el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį) (www.vtd.lt).

Dokumentai per VATIS priimami iki 2021 m. vasario 1 d. imtinai.
 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus vyriausiasis specialistas

Vardas, pavardė: Raimonda Usovienė

Telefonas: (8 5) 2196828

El. paštas: raimonda.usoviene@vtd.lt

Adresas: Šventaragio g. 2 Vilniaus m. Vilniaus m. sav.