Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2020 m. visi į savivaldybės biudžetą gauti mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai, sudarė 50149,8 tūkst. Eur arba 98,2 proc. planuotų patikslintų pajamų. Neįskaitant dotacijų ir ES finansinės paramos lėšų, į savivaldybės biudžetą buvo gauta 23565 tūkst. Eur pajamų. 

Ukmergės rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane patvirtintų investicijų projektų įgyvendinimui į savivaldybės biudžetą gauta 6204,1 tūkst. Eur iš  Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bei 452,2 tūkst. Eur dotacijų iš valstybės biudžeto pagal pasirašytas sutartis su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra. Neformaliam vaikų švietimui finansuoti ir administruoti iš ES buvo gauta 111,3 tūkst. Eur.

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (einamiesiems tikslams) savivaldybės biudžetui (įskaitant patikslinimą metų eigoje) buvo skirta 3752,1 tūkst. Eur, ugdymo reikmėms finansuoti – 9420,4 tūkst. Eur, skaitmeninio ugdymo plėtrai – 34,7 tūkst. Eur, iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti  - 558,6 tūkst. Eur, Valstybės investicijų programoje numatytų projektų finansavimui  – 1637,4 tūkst. Eur.

Įvertinus papildomus lėšų skyrimus metų eigoje iš Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų mažinimo priemonių plano, kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimui panaudota – 3519,5 tūkst. Eur.

2020 m. savivaldybės biudžeto mokesčių surinkimo planas – 21036,0 tūkst. Eur, gauta  20427,1 tūkst. Eur, t. y. pajamų planas įvykdytas 97,1 proc. Didžiausią surenkamų mokesčių dalį savivaldybės biudžete sudaro gyventojų pajamų mokestis – 18916,2 tūkst. Eur.

Turto mokesčių gauta 1469,8 tūkst. Eur. Šioje pajamų grupėje geriausiai buvo renkamas žemės mokestis – į biudžetą gauta 849,2 tūkst. Eur bei nekilnojamojo turto mokestis, kurio gauta 600,4  tūkst. Eur 


Ukmergės rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto pajamos
Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija


2020 m. savivaldybės biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją sudarė 50628,1 tūkst. Eur. Įskaitant finansinių įsipareigojimų vykdymui (paskolų grąžinimui) skirtus 1407,2 tūkst. Eur bei finansinio turto įsigijimo išlaidoms skirtus 33,7 tūkst. Eur, iš viso savivaldybės biudžeto išlaidos 2020 m. sudarė 52069,0 tūkst. Eur.


Ukmergės rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto asignavimai

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2020 m. skyrė 130 tūkst. Eur verslo plėtros sąlygoms gerinti. Lėšos skirtos Pramonės gatvės su autobusų stotele ir įvažiavimo ties Deltuvos g. 39R, Ukmergės mieste, asfaltbetonio dangos atstatymo darbams. Šioje teritorijoje įsikūrusios arba turi nuomojamų patalpų šios įmonės: UAB „SILVER DREAM, UAB „OMITA, UAB „ESO“ (transformatorinė), UAB „Ukrė“, UAB „GIVIBELA“, UAB „VS TRADE“, UAB „Litagra“, AB ,,Rokiškio pieno gamyba“, UAB „ULIVITA“, AB „Rokiškio sūris“, UAB „VAILENA“, K. Cecevičiaus individuali plastmasinių gaminių įmonė, UAB ,,BLASTERA“, UAB ..Dorvina“, AB ,,VILMA“, UAB ,,ALJUVA“.

115 tūkst. Eur buvo skirta iš valstybės biudžetui tenkančio 0,5 proc. gyventojų pajamų mokesčio ir paskirstyta savivaldybėms, atsižvelgiant į Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintą Savivaldybių priskyrimo grupėms pagal keliamus ekonominio augimo tikslus metodiką bei atsižvelgiant į darbo užmokesčio fondo savivaldybėje pokytį. Dar 15 tūkst. Eur šiems darbams buvo skirta iš savivaldybės biudžeto pajamų.

Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos

2013-03-31(PDF)2013-06-30(PDF)2013-09-30(PDF)2013-12-31(PDF);

2014-03-31(PDF)2014-06-30(PDF)2014-09-30(PDF)2014-12-31(PDF);

2015-03-31(PDF)2015-06-30(PDF)2015-09-30(PDF); 2015-12-31(PDF);

2016-03-31(PDF)2016-06-30(PDF)2016-09-30(PDF)2016-12-31(PDF);

2017-03-31(PDF)2017-06-30(PDF); 2017-09-30(PDF)2017-12-31(PDF);

2018-03-31(PDF); 2018-06-30(PDF)2018-09-30(PDF)2018-12-31(PDF);

2019-03-31(PDF)2019-06-30(PDF)2019-09-30(PDF)2019-12-31(PDF);

2020-03-31(PDF)2020-06-30(PDF); 2020-09-30(PDF); 2020-12-31(PDF);

2021-03-31(PDF); 2021-06-30 (PDF)2021-09-30 (.PDF);