Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Būsto pritaikymas – būsto ir jo aplinkos pertvarkymas, keičiant erdves ir (ar) panaudojant įrangą, taip pat paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu neįgaliesiems pagal jų specialiuosius poreikius susijusius statybos darbus.

Teisę į būsto pritaikymą turi asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo ar darbingumo, ar specialiųjų poreikių lygis ir:
 • specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir asmuo turi judėjimo sutrikimų arba 
 • judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis, arba
 • specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ar proto negalios (dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos (Australijos modifikacijos sistema) F kodas).
Sudarant būsto pritaikymo eilę, prioritetas teikiamas asmenims pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:
 • vaikams su negalia iki 18 metų;
 • asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir kuriems paskirtos dializės procedūros;
 • asmenims, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 • dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančiuosius pagal savanoriškos veiklos sutartis. Prie dirbančių asmenų priskiriami ir tie, kurie vykdo individualią veiklą pagal verslo liudijimą ir (ar) pagal individualios veiklos pažymą ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki prašymo pateikimo. 
Dėl išsamesnės konsultacijos su būsto pritaikymu susijusiais klausimais prašome kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę Liną Sabaliauskienę, el.p. [email protected],  tel. 8 340 60332, mob. 8 616 35960 arba atvykus į Ukmergės rajono savivaldybės administraciją, adresu: Kęstučio a. 3, Ukmergės m. (savivaldybės priimamasis). 
Darbo laikas
I-IV 8.00 - 17.00 val.
V 8.00 - 15.45 val.
Švenčių dienų išvakarėse dirbama viena valanda trumpiau
Būsto pritaikymas neįgaliesiems organizuojamas vadovaujantis 2022 metų vasario 1 d. įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A1-37 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A1-103 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ kuriuo būsto pritaikymo tvarkos aprašas išdėstytas nauja redakcija: Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas (galiojanti redakcija)
 
keltuvas

Kaip dažnai galima kreiptis dėl būsto pritaikymo?
Pakartotinai tam pačiam asmeniui būstas gali būti pritaikomas ne ankščiau kaip po 10 metų nuo paskutinio Būsto pritaikymo komisijos (toliau – Komisija) sprendimo tenkinti būsto pritaikymo poreikį priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai:
 • pasikeičia asmens sveikatos būklė ar ugdymosi poreikiai;
 • asmuo įgyja  naują būstą, kuris nuosavybes teise priklauso jam, arba asmeniui yra išnuomotas savivaldybės būstas, jei prieš tai jam pritaikytas būstas buvo ne jo nuosavybė.
Sprendimą dėl pakartotinio būsto pritaikymo, nepraėjus 10 metų nuo paskutinio sprendimo tenkinti būsto pritaikymo poreikį priėmimo dienos, tikslingumo priima Komisija.


Prašomam pritaikyti būstui keliami šie reikalavimai:
 • būstas yra asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, nuolatinė gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejį, kai būstas yra nebaigtos statybos (jo baigtumas ne mažesnis kaip 80 procentų);
 • būstas nuosavybės teise turi priklausyti asmeniui, kuris kreipėsi dėl būsto pritaikymo, ar atstovui, ar kitam fiziniam asmeniui, ar savivaldybei (socialinis arba iš savivaldybės nuomojamas būstas);
 • būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką. Ši nuostata netaikoma, jei pritaikant būstą asmeniui yra perkami tik mobilūs keltuvai ir (ar) laiptų kopikliai ir (ar) mobilios techninės pagalbos priemonės (mobilios vonios ir mobilūs tualetai);
 • būsto savininkas arba butų ir kitų patalpų savininkai atskiru raštišku sutikimu sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai būtų pritaikyti,
arba savivaldybės vykdomoji institucija yra priėmusi sprendimą pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus asmens specialiesiems poreikiams, jei tokio pritaikymo darbai finansuojami ne iš bendrojo naudojimo objektų savininkų lėšų, jei butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas nesutikti, kad bendrojo naudojimo objektai būtų pritaikyti asmens specialiesiems poreikiams;
 • dėl daiktinės teisės į būstą, šių teisių suvaržymo nėra iškelta byla (pavyzdžiui, dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir kt.), išskyrus atvejus, kai yra patvirtinta būsto naudojimosi tvarka ir gautas kreditoriaus leidimas ir (ar) būsto bendraturčių sutikimai dėl būsto pritaikymo;
 • būstas baigtas statyti ir pripažintas tinkamu naudoti;
 • jei būstas yra nebaigtos statybos (baigtumas ne mažesnis kaip 80 procentų), būstas nuosavybės teise turi priklausyti pačiam asmeniui, kuriam prašoma pritaikyti būstą, ar atstovui. Tokiu atveju būsto pritaikymo darbus asmuo ar atstovas privalo organizuoti savarankiškai ir šie darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Savarankiško būsto pritaikymo darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo sutarties, parengtos pagal Savarankiško būsto pritaikymo darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo sutarties formą pasirašymo dienos;
 • būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
 • būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą).


Prašymo pateikimas
Prašymą (.doc) pritaikyti būstą gali pateikti neįgalusis arba jam atstovaujantis asmuo (toliau – atstovas). Prašyme nurodoma: asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, ir atstovo (jeigu kreipiasi atstovas) vardas, pavardė, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, asmens ar atstovo telefono ryšio numeris ar elektroninio pašto adresas, prašomo pritaikyti būsto adresas. Neįgalusis ar jo atstovas prašyme gali papildomai nurodyti būsto pritaikymo darbų organizavimo būdą arba šią informaciją turi pateikti Komisijai, jai atliekant prašomo pritaikyti būsto apžiūrą.
Kartu su prašymu neįgalusis ar jo atstovas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:
 • neįgaliojo asmens ir atstovo, jeigu prašymą ir dokumentus teikia atstovas, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje);
 • Išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – Forma Nr. 027/a), jei asmeniui yra paskirtos dializės procedūros arba jei kreipiamasi dėl pakartotinio būsto pritaikymo (kai asmeniui dėl pasikeitusios sveikatos būklės ar ugdymosi poreikių reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai);
 • Pažymą ar kitą dokumentą iš ugdymo įstaigos, patvirtinantį, kad asmuo mokosi pagal formaliojo švietimo programas (nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data, patvirtinimas, kad asmuo mokymosi pagal formaliojo švietimo programą), teikiama tuo atveju jeigu neįgalusis mokosi;
 • laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą, jei prašoma pritaikyti būstą neįgaliam asmeniui, kuris nėra to būsto savininkas (nurodomas būsto savininko vardas, pavardė, gimimo data, būsto adresas ir sutikimas leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą), išskyrus atvejį, kai prašoma pritaikyti socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą;
 • dokumentą, patvirtinantį neįgaliojo asmens atstovavimo pagrindą (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar atstovo raštišką sutikimą, kad būsto pritaikymo klausimais asmeniui atstovautų kitas asmuo (nurodomas atstovo ir atstovaujamojo vardas, pavardė, gimimo data), kai asmens vardu prašymą teikia atstovas
 
Prašymas ir aukščiau nurodyti dokumentai gali būti pateikti asmeniškai atvykus į Ukmergės rajono savivaldybės administraciją, adresu: Kęstučio a. 3, Ukmergė (savivaldybės priimamasis), paštu arba el.p.[email protected][email protected], per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti įrodyta dokumentu, patvirtinančiu neįgaliojo asmens atstovavimo pagrindą.
Jeigu prašymas ir dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.


Būsto pritaikymo darbų organizavimo būdai:
 • Ukmergės rajono savivaldybės administracija organizuoja visus būsto pritaikymo darbus, kai prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą;
 • asmuo ar atstovas visus ar dalį būsto pritaikymo darbų savarankiškai organizuoja pats, kai prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą. Jei asmuo ar atstovas savarankiškai organizuoja tik dalį būsto pritaikymo darbų, likusią būsto pritaikymo darbų dalį organizuoja Ukmergės rajono savivaldybės administracija;
 • asmuo ar atstovas visus ar dalį būsto pritaikymo darbų savarankiškai organizuoja pats, kai prašomas pritaikyti būstas nepatenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą. Jei asmuo ar atstovas savarankiškai organizuoja tik dalį būsto pritaikymo darbų, likusią būsto pritaikymo darbų dalį organizuoja Ukmergės rajono savivaldybės administracija, kai asmeniui prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą;
 • skiriama būsto pritaikymo išlaidų kompensacija (toliau – kompensacija), jei asmuo ar atstovas parduoda asmens specialiesiems poreikiams nepritaikytą būstą ir perka visiškai arba iš dalies asmens specialiesiems poreikiams pritaikytą būstą. Kompensacija asmeniui ar atstovui išmokama, kai asmeniui prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą.
Susiję kontaktai
Rašykite
Skambinkite

tel. 8 340 60332,
mob. 8 616 35960

Darbo laikas

I-IV 8.00 - 17.00 val.
V 8.00 - 15.45 val.