Kitos žemės ūkio paslaugos


Melioracijos statinių techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Pareiškėjui pateikus prašymą išduodamos techninių dokumentų kopijos ir kita informacija apie jo žemėje esančius melioracijos statinius.

Paslaugos aprašymasPrašymo forma
www.epaslaugos.lt
Techninių sąlygų projektavimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Technines sąlygas privalo gauti visi juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoja kelius, geležinkelius, požemines komunikacijas, dujotiekius, elektros tiekimo, ryšių linijas, tiltus, vandens pralaidas ir kitus įrenginius bei statinius Lietuvos Respublikoje melioruotoje žemėje ir  kaimo vietovėje.

Techninių sąlygų galiojimo laikas – 5 metai, jei statybą leidžiantis dokumentas negautas.

Gavus statybą leidžiantį dokumentą, techninės sąlygos galioja iki statybos užbaigimo procedūrų užbaigimo dienos.

Paslaugos aprašymasPrašymo forma
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) remontas ir rekonstrukcija

Melioruotos žemės savininkai ar kiti jos naudotojai gali teikti prašymus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto. Sudaryta komisija įvertina melioracijos tinklų gedimus, surašo apžiūros aktus.

Privačioje žemėje esančių drenažo rinktuvų remontas atliekamas, kai rinktuvų skersmuo yra lygus ar didesnis kaip 12,5 cm.

Avarinių gedimų nustatymai suderinami su VĮ Valstybės žemės fondu. Drenažo remonto darbai atliekami gavus finansavimą iš valstybės biudžeto. Tik gavus finansavimą užsakoma techninė dokumentacija, atliekami remonto darbai, užtikrinama darbų vykdymo kokybė. Įvykdžius darbus, objektas priimamas eksploatuoti. Pagerėja melioracijos tinklų veikimas ir žemės ūkio naudmenų našumas.

Paslaugos aprašymasPrašymo forma
Techninių sąlygų miško įveisimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Savininkas pageidaujantis įveisti mišką žemės sklypo plotuose, įtrauktuose į melioruotos žemės apskaitą, pateikia prašymą Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui.

Išnagrinėjama ir įvertinama miško įveisimo galimybė šiame plote, nepažeidžiant gretimų nusausintų ar drėkinamų žemės sklypų naudotojų interesų. Esant galimybei melioruotą plotą apsodinti mišku, išduodama drenažu arba grioviais nusausinto ploto plano M 1:2000 ištrauka ir techninės sąlygos dėl šio ploto apsodinimo arba motyvuotai atsisakoma jas išduoti.

Techninės sąlygos išduodamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją ar gavėjo nurodymu tiesiogiai perduodamos Nacionalinės žemėtvarkos tarnybos prie žemės ūkio ministerijos skyriui

Mišką leidžiama sodinti paliekant neapsodintus ruožus 15 m nuo griovio briaunos ir po 15 m į abi puses nuo valstybei nuosavybės teise priklausančių arba į juos įsijungiančių kito naudotojo drenažo rinktuvų.

Paslaugos aprašymasPrašymo forma
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams, miškui, hidrotechnikos įrenginiams įvertinimas

Ukmergės rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisija vertina medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos pasėliams, ūkiniams gyvūnams, miškui ir hidrotechnikos įrenginiams dydį vietoje, surašo nustatytos formos Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apžiūros aktą, apskaičiuoja žalos dydį, priima sprendimą dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos piniginės išraiškos įvertinimo.

Paslaugos aprašymaswww.epaslaugos.lt
Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos priėmimas

Savivaldybė administracija:

Atsakingas savivaldybės darbuotojas prisijungia prie Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau - PAIS) ir užpildo deklaracijos elektroninę formą (įveda nurodytus elektroninius deklaracijos duomenis bei sutikrina gamintojo pateiktus duomenis).

Užpildžius ir sutikrinus deklaraciją PAIS, savivaldybės darbuotojas atspausdina du deklaracijos egzempliorius.

Gamintojas ir savivaldybės darbuotojas patikrina deklaracijos duomenis ir patvirtina jų teisingumą pasirašydami deklaracijoje.

Gamintojo ir savivaldybės darbuotojo parašais patvirtintas vienas deklaracijos egzempliorius lieka gamintojui, kitas savivaldybei.

Gamintojui parašu patvirtinus deklaracijos teisingumą, savivaldybės darbuotojas PAIS patvirtina deklaracijos pateikimą.

Savivaldybės darbuotojas, gavęs informaciją iš Centro apie PAIS užregistruotas, bet nepatvirtintas deklaracijas ir atmestas deklaracijas, per 10 darbo dienų perduoda informaciją gamintojams.

Paslaugos aprašymasParamos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų priėmimas

Norėdamas pateikti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką, pareiškėjas arba jo įgaliotas atstovas kreipiasi į savivaldybę ar seniūniją, kurios teritorijoje yra valdos centras.

Administracinės paslaugos teikėjas įveda į paraiškų priėmimo informacinę sistemą (toliau - PPIS) pateiktus pareiškėjo duomenis, įbraižo deklaruojamus žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus, išspausdina paraišką, pateikia pareiškėjui susipažinti. Esant reikalui duomenys patikslinami ir pakartotinai atspausdinama paraiška. Paraišką pasirašo pareiškėjas, o administracinės paslaugos teikėjas ją patvirtina, užregistruoja bei pateikia per PPIS VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.

Pateikta paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiška gali būti tikslinama. Pareiškėjo prašymu patikslinami, papildomi duomenys, įbraižomi ar perbraižomi deklaruojami žemės ūkio naudmenų ir kiti plotai, atspausdinamas prašymas pakeisti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų duomenis. Prašymą pasirašo pareiškėjas, o administracinės paslaugos teikėjas ją patvirtina, užregistruoja bei pateikia per PPIS VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.

Paslaugos aprašymasDalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimas

Kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, paėmusiems iš kredito įstaigų kreditus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos investiciniams projektams, skirtiems pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti (toliau – subjektai), kompensuojama dalis kredito palūkanų.

Prašymą ir kitus dokumentus dalies palūkanų kompensacijai gauti subjektas pateikia savivaldybei prieš patirdamas investiciniame projekte, kuriam teikiamas kreditas, numatytas išlaidas.

Savivaldybė įvertina per 5 darbo dienas subjekto ir jo pateiktų dokumentų tinkamumą daliai palūkanų kompensuoti ir apie priimtą sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo subjektą informuoja raštu.

Pagal subjektų pateiktas kreditų įstaigų pažymas apie sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus savivaldybė apskaičiuoja kompensacijos dydį ir įveda duomenis apie lėšų poreikį daliai palūkanų kompensuoti į Žemės ūkio ministerijos (toliau– ŽŪMIS) informacinę sistemą.

Paslaugos aprašymas

Prašymo forma  Priedas 2

Prašymo forma  Priedas 3Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų priėmimas

Paslauga teikiama asmenims, laikantiems ne daugiau 150 bičių šeimų. Kompensuojamos cukraus/ sirupo, skirto papildomam bičių maitinimui, įsigijimo išlaidos. Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojai turi atnaujinti kasmet prieš teikdami paramos paraišką. Jeigu po paramos paraiškos pateikimo pasikeitė laikomų bičių šeimų skaičius, per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą jie privalo pranešti teritoriniam Valstybinės maisto ir veterinarijos skyriui pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą.

Administracinės paslaugos teikėjas, patikrinęs užpildytą išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašą (esant netikslumams, bičių laikytojas pateiktus duomenis ištaiso), suveda duomenis į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro sistemą „Ūkinių gyvūnų registro ataskaitos“ ir išspausdina 2 paramos paraiškos egzempliorius. Pareiškėjas ir administracinės paslaugos teikėjas parašais patvirtina išspausdintos paramos paraišką ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašą. Pasirašyta paramos paraiška laikoma pateikta. Vienas paramos paraiškos egzempliorius atiduodamas pareiškėjui, kitas saugomas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriuje. Taip pat paramos paraiška teikiama internetu VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui per Ūkinių gyvūnų registro ataskaitas.

Paslaugos aprašymasPrašymų grąžinti dalį draudimo įmokų už ūkinius gyvūnus bei pasėlius ir augalus priėmimas ir administravimas

Ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas:

pagal priemonės veiklos sritį remiami gyvulininkyste užsiimančių ūkio subjektų veikla, susijusi su ūkinių gyvūnų draudimu nuo ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų.

Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas:

kompensuojama dalis draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams, kurie užsiima pirmine žemės ūkio produktų gamyba, atskiru draudimo liudijimu (polisu) yra apdraudę nuosavybės teise priklausančius ir Lietuvos Respublikoje auginamus augalus nuo nuostolių, kuriuos sukelia stichinėms nelaimėms prilyginamos nepalankioms oro sąlygos (šalna, speigas, kruša, ledas, lietus, audra, sausra).

- Nustatomas žemės ūkio veiklos subjektų tinkamumas kompensacijai gauti ir apskaičiuojamas kompensuojamų draudimo įmokų dydis.

- Duomenys suvedami į Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą - ŽŪMIS.

Paslaugos aprašymas

Paramos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities ,,Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles forma

Paramos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities ,,Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles formaMedžioklės plotų vienetų sudarymas ir jų ribų pakeitimas

Fiziniai ar juridiniai asmenys gali teikti prašymus sudaryti medžioklės plotų vienetus ir pakeisti jų ribas savivaldybės teritorijoje. Prašymus priima savivaldybės administracija. Užregistruotas prašymas teikiamas Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo komisijai (toliau - Komisija), kuri priima ir nagrinėja pasiūlymus dėl medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo. Komisija  priima sprendimą dėl medžioklės plotų vieneto ribų nustatymo, parengia preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų keitimo projektą. Patvirtintą projektą Komisija pateikia savivaldybės administracijai, Aplinkos apsaugos departamentui prie aplinkos  apsaugos departamentui ir medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų keitimo iniciatoriui.

Paslaugos aprašymas