Mokesčiai ir mokesčių permokos


Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir (ar) užskaitymas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, pageidaujantiems susigrąžinti neteisingai sumokėtą arba permokėtą žemės nuomos mokestį, vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą ir (ar) užskaityti jį vėlesniems mokestiniams laikotarpiams arba pateikiamas atsakymas, jei lėšų grąžinti nėra pagrindo.

Asmenų prašymai gali būti pateikti tiesiogiai arba atsiųsti paštu, per pasiuntinį adresu Kęstučio a. 3, 1 kab., 20114 Ukmergė,  faksu 8 340 63370, el. p. savivaldybe@ukmerge.lt ar elektroniniu būdu pagal atitinkamą administracinę paslaugą sąraše www.epaslaugos.lt.

Paslaugos aprašymasJuridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

Juridiniai asmenys, sudarę valstybinės žemės nuomos sutartis, išsinuomoję valstybinę žemę aukciono būdu, taip pat visi valstybinės žemės naudotojai juridiniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso pastatai, statiniai ar patalpos, bet nėra sudarę valstybinės žemės nuomos sutarčių naudojamai valstybinei  žemei,  užpildo  valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaraciją ir   pateikia Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus Rinkliavų poskyriui. Deklaracija  gali būti pateikta tiesiogiai, atsiųsta paštu ar el. paštu, per pasiuntinį adresu Kęstučio a. 3, 1 kab., 20114 Ukmergė,  faksu 8 340 63370, el. p. savivaldybe@ukmerge.lt ar elektroniniu būdu pagal atitinkamą administracinę paslaugą sąraše www.epaslaugos.lt.

Atsakingo darbuotojo patvirtintos deklaracijos 1 egz. grąžinamas juridiniam asmeniui tiesiogiai, paštu, el. paštu arba elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt.

Paslaugos aprašymasDeklaracijos forma
Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą ir vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą išdavimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikus prašymą išduoti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą ir vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Asmenų prašymai gali būti pateikti raštu, žodžiu, el. paštu, atsiųsti paštu, per pasiuntinį adresu Kęstučio a. 3, 1 kab., 20114 Ukmergė, faksu 8 340 63370, el. p. savivaldybe@ukmerge.lt ar elektroniniu būdu pagal atitinkamą administracinę paslaugą sąraše www.epaslaugos.lt.

Paslaugos aprašymasSavivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas

Ši paslauga apima Savivaldybės turto suteikimą pagal panaudos sutartis.

1.Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas (išskyrus savivaldybės būsto fondą) gali būti perduotas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti:

1.1. biudžetinėms įstaigoms;

1.2. viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybės institucija, taip pat viešosioms švietimo įstaigoms, turinčioms Švietimo ir mokslo ministerijos leidimus (licencijas) mokyti, ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje;

1.3. socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims;

1.4. asociacijoms;

1.5. politinėms partijoms;

1.6. Juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams;

1.7. kitiems subjektams, tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.

2. Sprendimą dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais priima savivaldybės Tarybos įgaliota institucija - Savivaldybės administracijos direktorius. 

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją adresu Kęstučio a. 3, 1 kab., 20114 Ukmergė, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@ukmerge.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.

Paslaugos aprašymasSavivaldybės turto panaudos sutarties pratęsimas

Ši paslauga apima Savivaldybės turto panaudos sutarties pratęsimą (sutarties atnaujinimas naujam terminui).

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją adresu Kęstučio a. 3, 1 kab., 20114 Ukmergė, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@ukmerge.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.

Paslaugos aprašymas