Naujiena

Senjorai
2021 m. Lapkričio 24 d.

Akredituotos socialinės priežiūros paslaugos

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, nuo 2022 m. sausio 1 d. galės būti teikiama tik akredituota socialinė priežiūra ir  tik akredituotos socialinės priežiūros paslaugos, teikiamos asmenims, galės būti finansuojamos valstybės bei savivaldybių biudžetų lėšomis. Akredituoti socialinės priežiūros paslaugas pavesta savivaldybėms.  

Akredituojamoms socialinės priežiūros paslaugoms priskiriamos šios paslaugos:

 • pagalba į namus;
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
 • apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
 • laikinas apnakvindinimas;
 • intensyvi krizių įveikimo pagalba;
 • psichosocialinė pagalba;
 • apgyvendinimas nakvynės namuose;
 • laikinas atokvėpis;
 • pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti;
 • apgyvendinimas apsaugotame būste;
 • vaikų dienos socialinė priežiūra;
 • palydėjimo paslauga jaunuoliams.

Socialinės priežiūros paslaugų rūšys yra apibrėžtos Socialinių paslaugų kataloge.

Vadovaujantis Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais ir rekomendacijomis (toliau – VDC reikalavimai ir rekomendacijos) ir (ar) Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais (toliau - Socialinės priežiūros reikalavimai), Socialinių paslaugų įstaigos, nurodytos Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje (tarp jų ir socialines paslaugas teikiančios asociacijos, bendruomenės, viešosios įstaigos), pageidaujančios nuo 2022 m. sausio 1 d. Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje teikti  akredituotą socialinę priežiūrą, iki š. m. gruodžio 20 d. Ukmergės rajono savivaldybės  administracijos Socialinės paramos skyriui pateikia nustatytos formos lietuvių kalba užpildytus prašymus leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą  Tvarkos aprašo 1 priedas (.docx) bei šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

 • įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą);
 • jei įstaigai atstovauja ne jos vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją Tvarkos aprašo 2 priedas (.docx);
jei paslaugoms teikti, vadovaujantis Socialinės priežiūros reikalavimais, būtinos patalpos:

Prašymai leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą bei privalomi pateikti dokumentai gali būti pateikiami  vienu elektroniniu laišku (naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete) elektroninio pašto adresu[email protected] (prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus) arba pristatomi adresu: Kęstučio a. 3, Ukmergės m. (savivaldybės priimamasis) (prašymas turi būti pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens).

Teikiant dokumentus privalomas lydraštis.

Teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikiama 3 metų laikotarpiui.

Kilus klausimams informaciją teikia Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Lina Sabaliauskienė, el.p. [email protected]t, tel. 8 340 60332 ir vyriausioji specialistė Vaida Kačkutė, el.p. [email protected], tel. 8 340 60332.