Naujiena

Rugiai
2022 m. Liepos 11 d.

Aktualūs Ekologinės gamybos taisyklių pakeitimai

Š. m. birželio 27 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos Ekologinės gamybos taisyklės, kuriose nurodyta data, po kurios draudžiama dirbti žemę, bei nustatytos poveikio priemonių taikymo išimtys.

 
Pakeistose taisyklėse nurodyta, jog 2022 metais po gruodžio 1 d. žemę dirbti draudžiama. Anksčiau galiojo nuostata, jog nuo bendro įdirbamos žemės ploto nuo lapkričio 15 d. iki kovo 1 d. ne mažesnis nei 50 proc. plotas turi būti užimtas žemės ūkio augalų arba paliekamos nesuartos ražienos arba kitos augalų liekanos, o žemę įdirbti laukuose su palikta augaline danga ar augalų liekanomis buvo draudžiama.
 
Primename, jog ekologiškai auginant augalus turi būti naudojama įdirbamos žemės įdirbimo ir kultivavimo praktika, kuri padeda išlaikyti dirvožemio organinę medžiagą arba ją didina, svarbu didinti dirvožemio stabilumą bei jo biologinę įvairovę ir užkirsti kelią dirvožemio tankinimui bei dirvožemio erozijai.
 
Kontrolės institucija, t. y. VšĮ „Ekoagros“, 2022 m. taiko poveikio priemones, naudodama neatitikčių klasifikaciją, skirstydama neatitiktis į šias kategorijas: mažareikšmė, reikšminga arba kritinė, atsižvelgdama į neatitikties kategorijai išvardytas sąlygas ir priemones. Pakeistose taisyklėse nurodytos dvi išimtys:
  • kai ūkyje tvartiniu laikotarpiu bus laikomi rišami gyvuliai ir ūkyje bus daugiau kaip 50 suaugusių galvijų, reikalavimo nesilaikymą 2022 m. „Ekoagros“ laikys mažareikšme neatitiktimi, o veiklos vykdytojas, sudaręs neatitikties pašalinimo planą, galės jį įgyvendinti iki 2023 m. spalio 1 d. užtikrindamas, kad jo valdomame ūkyje nebus rišamų galvijų tvartiniu laikotarpiu arba bus laikoma ne daugiau kaip 50 suaugusių galvijų;
  • veiklos vykdytojams iki 2022 m. liepos 1 d. pasėjus neatestuotą augalų dauginamąją medžiagą, gautą ne jų pačių ekologinės gamybos ūkyje arba jų pačių pirmųjų metų perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu ekologinės gamybos ūkyje, nepriklausomai nuo to, kokios kokybės ir kokio kiekio siūlomos augalų dauginamosios medžiagos yra Ekologiškos ir pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos duomenų bazėje, tai 2022 m. „Ekoagros“ laikys mažareikšme neatitiktimi.
Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklėse yra numatyta, jog, jei kontrolės institucija fiksuoja pažeidimus, susijusius su bendros dirvožemio būklės gerinimu (taikoma nuo 2023 m.), antrus metus iš eilės (atsižvelgiant į praėjusius metus) ir nustato, jog pažeidžiami ekologinėje gamyboje dauginamajai medžiagai keliami reikalavimai, parama einamaisiais metais už laukus nebus skiriama.
 
Naudinga informacija