Naujiena

2021 m. spalio 04 d.

Informacija dėl Ukmergės miesto bendrojo plano keitimo SPAV atrankos

Atliekant Ukmergės miesto bendrojo plano keitimą (toliau – Bendrasis planas), pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą (žr. 2004-08-21, Nr. 130-4650) bei Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų užsienio valstybių informavimo tvarkos aprašą (žr. 2004-08-27 Nr. D 1-455 bei 2015-03-09 Nr. D 1-208 redakcija), parengtas Bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV) atrankos dokumentas. Bendrojo plano SPAV atrankos dokumentas įvertintas vertinimo subjektų.

Informuojame, kad atsižvelgdamas į vertinimo subjektų išvadas, planavimo organizatorius priima sprendimą – keičiamo Ukmergės miesto bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimą atlikti. 

Šio sprendimo priėmimo motyvas: apibendrinus vertinimo subjektų išvadas – SPAV yra privalomas.

Planavimo organizavimo pagrindas – Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. 7-112 „Dėl Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo“ bei Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 13-2057 ,,Dėl Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo organizavimo ir darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Darius Varnas, Kęstučio a. 3, LT – 20114 Ukmergė, tel. (8 340) 60302, faks. (8 340) 63370, el. paštas savivaldybe@ukmerge.lt , puslapis internete www.ukmerge.lt. Informaciją teikia Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistė Aldona Tijūnelienė, tel. +370 340 60322+370 618 47040, el. p. a.tijuneliene@ukmerge.lt.

Plano rengėjas – VšĮ Kauno technologijos universitetas (KTU), Tunelio g. 60, Lt-44405 Kaunas, tel. 8 37 451351. Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12549, el. paštas evaldas.ramanauskas@ktu.lt

Planuojama teritorija – Ukmergės miesto teritorija ir jai gretimos bei funkciškai susietos priemiestinės teritorijos, plotas apie 3089 ha. Nagrinėjamos teritorijos ribos gali būti tikslinamos bendrojo plano rengimo esamos būklės stadijos metu

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas – savivaldybės dalies bendrasis planas.

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės lygmuo.

Bendrojo plano keitimo rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka: bendroji.

Teritorijų planavimo terminai: 2020-2022 metai.

Bendrojo planavimo pagrindiniai tikslai:

1. sudaryti sąlygas darniai miesto teritorijos raidai, įgyvendinti nuoseklią erdvinės ir funkcinės integracijos politiką, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius ir ekologinius uždavinius;

2. patikslinti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, įvertinti esamas ir nustatyti naujas plėtrai reikalingas teritorijas;

3. išsaugoti ir patikslinti kraštovaizdžio arealų plėtrą ir jų ekologinį potencialą užtikrinant tinkamą jų planavimą, tvarkymą, naudojimą bei darnų vystymąsi;

4. nustatyti miesto teritorijas, kurioms privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus, nustatyti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos juose apribojimus;

5. papildyti miesto bendrąjį planą ilgalaikiais darnaus miesto plėtros kriterijais ir rodikliais;

6. panaikinti miesto bendrojo plano sprendinių prieštaravimus pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Susipažinimo informacija:

susipažinti su Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadomis dėl Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentais ir pasiūlymų dėl vertinimo atlikimo įvertinimo pažyma, patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 1 d. raštu Nr. (6.11)18-4345, galima planavimo organizatoriaus buveinėje Kęstučio a. 3, LT – 20114 Ukmergė ir planavimo organizatoriaus interneto svetainėje –  www.ukmerge.lt 

Informaciniai pranešimas taip pat patalpintas Ukmergės rajono savivaldybės patalpose skelbimų lentoje (III aukšte šalia 25 kab.), Ukmergės miesto, Deltuvos, Vidiškių, Pabaisko ir Lyduokių seniūnijų skelbimų lentose

PRIDEDAMA. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 1 d. rašto Nr. (6.11)18-4345 nuorašas (.pdf)