Naujiena

2021 m. Gruodžio 7 d.

Gruodžio 8 d. 16:00 val. vyks Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymas

Transliacija vyks Ukmergės rajono savivaldybės Youtube kanale. Gruodžio 8 d. 16:00 val. 

Planavimo pagrindas: Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimas atliekamas vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu  Nr. 7-112 „Dėl Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo“ bei Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 13-2057 „Dėl Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo organizavimo ir darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo darbų programa: patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 13-2057, susipažinti su visa darbų programa galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt  (teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-81-20-598).

Planuojama teritorija: Ukmergės miesto teritorija ir jai gretimos bei funkciškai susietos priemiestinės teritorijos, plotas apie 3089 ha.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės lygmuo.

Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka: bendroji.

 Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo tikslai:

1. sudaryti sąlygas tvariai miesto teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;

2. keisti veiklų reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, patikslinti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą, miesto teritorijoje išskirti zonas, už kurių infrastruktūros kūrimą ir įrengimą atsakomybę prisiima plėtotojai, detalizuoti aktualiausių teritorijų sprendinius tikslesniu masteliu;

3. suformuoti sąlygas atsirasti integruotai transporto sistemai, leidžiančiai pasiekti užsibrėžtus tvaraus judumo tikslus, transporto būdams pirmenybę teikti atsižvelgiant į konkrečią miesto zoną, atitinkamai įvertinti magistralinių gatvių kategorijas, plėsti inžinerinę infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferijos zonose;

4. sudaryti sąlygas racionaliam miesto teritorijai svarbių gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;

5. numatyti miesto teritorijos gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;

6. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;

7. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; 

8. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;

9. Bendrąjį planą papildyti ilgalaikiais tvaraus miesto plėtros kriterijais ir rodikliais.

Teritorijų planavimo dokumento keitimo terminai: 2021 m. I ketv. – 2022 m. III ketv.

Su bendrojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima susipažinti  nuo 2021 m lapkričio 8 d. iki 2021 m. gruodžio 8 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-81-20-598), Ukmergės rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.ukmerge.lt, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyriuje, kab. Nr. 26 (Kęstučio a. 3, LT – 20114 Ukmergė)

Viešas susirinkimas dėl bendrojo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos įvyks 2021 m. gruodžio 8 d. 16.00 val. Ukmergės rajono savivaldybės II aukšto posėdžių salėje (Kęstučio a. 3, LT – 20114 Ukmergė).

Planavimo organizatorius: Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Kęstučio a. 3, LT – 20114 Ukmergė, tel. (8 340) 60302, faks. (8 340) 63370, el. paštas  [email protected]internetinė svetainė www.ukmerge.lt

Plano rengėjas: VšĮ Kauno technologijos universitetas (KTU), Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, tel. (8 698) 47908, el. paštas [email protected] Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12 549, el. p. [email protected] 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirto termino pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Planavimo organizatorius

Sužinokite daugiau: 
Parengta Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita