Naujiena

2022 m. Sausio 17 d.

Informacija apie būsto pritaikymą neįgaliesiems 2021 metais

Vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2021 metais Ukmergės rajono savivaldybėje neįgaliųjų poreikiams pritaikyti 6 būstai.

Būsto pritaikymo darbai atlikti tiek būstų viduje, tiek išorėje: pritaikytos sanitarinės patalpos, pritvirtinti turėklai, paplatintos durys, įrengta nuovaža, atlikti dėl būsto pritaikymo atsiradę būtini, tiesiogiai su atliekamu būsto pritaikymu susiję apdailos ir paprastojo remonto darbai. Neįgaliųjų poreikiams įrengti du keltuvai (liftai).

2021 metais būsto pritaikymo darbams panaudota 37149,64 Eur, iš jų 21301,36 Eur valstybės biudžeto lėšų, 15848,28 Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Keltuvams (liftams) įsigyti ir montuoti panaudota 16157,30 Eur, iš jų 9694,38 Eur valstybės biudžeto lėšų, 6462,92 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

Primename, kad būstas gali būti pritaikomas neįgaliajam, kuriam nustatytas:
- specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
- specialusis techninės pagalbos priemonių – bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio – poreikis;
- specialusis techninės pagalbos priemonių – kitų, nei nurodyta Tvarkos aprašo 4.2 papunktyje, judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) – poreikis;

- specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios (Tarptautinės ligų klasifikacijos 10 versijos Australijos modifikacijos sistemos F kodas).

Kiekvienas asmuo, kuris turi judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų (ar jam atstovaujantis asmuo), kuris negali laisvai patekti į būstą ir jame judėti, gali pateikti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (Kęstučio a. 3, Ukmergė, 9 kab., tel. 8 340 60332, el.p. [email protected]) laisvos formos prašymą pritaikyti būstą. Prašymas gali būti teikiamas tiesiogiai savivaldybės administracijai raštu arba elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu pareiškėjo elektroniniu parašu arba pareiškėjo asmens tapatybė turi būti patvirtinta kitais saugiais būdais (pvz. per elektroninę bankininkystę).

Kartu su prašymu pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus ar jų kopijas:

- neįgaliojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei prašymą pateikia pats neįgalusis) arba šio dokumento kopiją (pateikiama tuo atveju, jei dokumentus teikia neįgaliojo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos seniūnijos socialinis darbuotojas);

- išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas /siuntimas“) ar jo kopiją, jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;

- laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jei neįgaliojo specialiesiems poreikiams prašoma pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų neįgaliojo specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją;

- kitą pareiškėjui svarbią informaciją. 

Rekomendacijas dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems savivaldybės administracijai teikia Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija. Komisijos funkcijas atlieka savivaldybės paskirti specialistai, o taip pat neįgaliųjų asociacijos atstovas, kurį savivaldybei deleguoja Neįgaliųjų reikalų departamentas. Savivaldybės atsakingiems specialistams įvertinus ir nustačius būsto pritaikymo poreikį (tai yra kiek ir kokius darbus reikia atlikti (būsto įėjimo pritaikymas, keltuvų įrengimas, sanitarinių mazgų pritaikymas, vidinių durų platinimas ir taip toliau), būsto pritaikymo darbus organizuoja savivaldybės administracija arba patys pareiškėjai.

Savivaldybių atsakingi specialistai įvertina būsto pritaikymo poreikį,

Šiuo metu eilėje dėl būsto pritaikymo laukia 12 žmonių su negalia.

Plačiau apie būsto pritaikymą neįgaliesiems galima sužinoti: