Naujiena

2021 m. gegužės 18 d.

Informacija apie parengto teritorijų planavimo dokumento pakartotiną viešinimą

Informuojame, kad parengtas Ukmergės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planas (specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – inžinerinės infrastruktūros vystymo planas).

Specialiojo plano rengimo pagrindas: Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. 7-156 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo“.

Planavimo organizatorius: Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė, tel. (8 340) 60333, 8 611 40110, faksas 8-34063370, el. p. direktorius@ukmerge.lt.

Plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. p. daugela@daugela.lt, interneto svetainės adresas: www.daugela.lt.

Planavimo tikslas: nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtrai reikalingas teritorijas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Planavimo uždaviniai: 1) patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijas; 2) patikslinti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis; 3) patikslinti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas; 4) nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijų teritorijos ribas; 5) numatyti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas; 6) numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas; 7) esant poreikiui, numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams; 8) numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus; 9) nurodyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir parengti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų teritorijų planus su žemės sklypų ribomis, kurie patenka į šias teritorijas; 10) išnagrinėti esamas ir numatyti naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas, jei joms būtina nustatyti sanitarinę apsaugos zoną, parengti sanitarinių apsaugos zonų teritorijų planus su žemės sklypų ribomis, kurie patenka į šias teritorijas; 11) siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas, išnagrinėti ir parengti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sprendinių alternatyvas; 12) nurodyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), apskaičiuoti sprendinių įgyvendinimui reikalingas investicijas, numatyti finansavimo šaltinius, parengti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymo ekonominį ir aplinkosauginį pagrindimą.

Planuojama teritorija: Ukmergės rajono savivaldybės teritorija.

Pasiūlymų teikimo ir susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: parengto specialiojo plano sprendiniai (brėžiniai ir aiškinamasis raštas) viešinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, specialiojo plano numeris TPDRIS sistemoje: S-RJ-81-20-215 (ieškoti TPDRIS interneto svetainės rubrikoje „Planuojamų teritorijų paieška“ arba „Rengiami TP dokumentai“). 

Susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu skiriama 10 darbo dienų, t. y. nuo 2021 metų gegužės 18 d. iki 2021 metų gegužės 31 d.

Pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar TPDRIS sistemoje iki specialiojo plano viešinimo pabaigos, t. y. iki 2021 metų gegužės 31 d.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių bus išnagrinėti ir raštu atsakoma pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.