Naujiena

Informacija dėl pietinio Ukmergės aplinkelio su tiltu per Šventosios upę specialiojo plano koregavimo sprendinių
2021 m. gegužės 18 d.

Informacija dėl pietinio Ukmergės aplinkelio su tiltu per Šventosios upę specialiojo plano koregavimo sprendinių

Informuojame apie parengtus Pietinio Ukmergės aplinkkelio su tiltu per Šventosios upę specialiojo plano koregavimo sprendinius.

Planavimo organizavimo pagrindas – Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. 7-325 „Dėl pietinio Ukmergės aplinkkelio su tiltu per Šventosios upę specialiojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planavimo organizatorius Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Darius Varnas, Kęstučio a. 3, LT – 20114 Ukmergė, tel. (8 340) 60302, faks. (8 340) 63370, el. paštas savivaldybe@ukmerge.lt , puslapis internete www.ukmerge.lt. Informaciją teikia Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistė Aldona Tijūnelienė, tel. +370 340 60322+370 618 47040, el. p. a.tijuneliene@ukmerge.lt.

Plano rengėjas –  VšĮ Kauno technologijos universitetas (KTU), Tunelio g. 60, Lt-44405 Kaunas, tel. 8 37 451351. Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12549, el. paštas evaldas.ramanauskas@ktu.lt

Planuojama teritorija – pietinė Ukmergės miesto teritorija ir funkciškai susietos priemiestinės Pabaisko kadastro vietovės teritorijos, plotas apie 30 ha. Nagrinėjamos teritorijos ribos tikslinamos Specialiojo plano rengimo esamos būklės stadijos metu.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės lygmuo.

Specialiojo plano koregavimo rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka: supaprastinta.

 Teritorijų planavimo terminai: 2021 metai.

Specialiojo planavimo tikslai ir uždaviniai

Specialiojo planavimo tikslai:

1. plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;

2. numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

3. numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti.

Specialiojo planavimo uždaviniai:

1. įvertinti optimalius Specialiojo plano rengimo teritorijoje esančius susisiekimo sistemos infrastruktūros parametrus ir jos pajėgumus, atsižvelgiant į juos numatomus planuoti susisiekimo komunikacijų pertvarkymo ir plėtros sprendinius;

2. suplanuoti susisiekimo sistemos ir esamos miesto transporto sistemos jungtis, kurios leistų optimizuoti transporto srautų pasiskirstymą miesto teritorijoje;

3. numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrai ir jos plėtrai reikalingų

teritorijų apsaugos zonos, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

4. numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus;

5. planuoti susisiekimo sistemos elementus vadovaujantis racionalumo, ekonomiškumo ir operatyvaus eismo organizavimo principais, atsižvelgiant į esamą užstatymą, vengiant neigiamo poveikio gamtinei aplinkai ir žmonių gyvenimo kokybei;

6. numatyti tinkamą kitų transporto statinių išdėstymą;

7. spęsti kitus teisės aktais pagrįstus uždavinius.

Susipažinimo informacija: Susipažinti su specialiojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2021-05-18 iki 2021-05-31 planavimo organizatoriaus buveinėje adresu Kęstučio a. 3, LT – 20114 Ukmergė, planavimo organizatoriaus interneto svetainėje – www.ukmerge.lt, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 
(teritorijų planavimo dokumento Nr. S-RJ-81-21-30).