Naujiena

Informacija dėl pietinio Ukmergės aplinkkelio su tiltu per Šventosios upę specialiojo plano koregavimo SPAV atrankos
2021 m. gegužės 13 d.

Informacija dėl pietinio Ukmergės aplinkkelio su tiltu per Šventosios upę specialiojo plano koregavimo SPAV atrankos

Atliekant Pietinio Ukmergės aplinkkelio su tiltu per Šventosios upę specialiojo plano (toliau -Specialiojo plano) koregavimą, pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą (Žin. 2004-08-21, Nr. 130-4650), parengtas specialiojo plano koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV) atrankos dokumentas. Specialiojo plano SPAV atrankos dokumentas įvertintas vertinimo subjektų.

Informuojame, kad atsižvelgdamas į vertinimo subjektų išvadas, planavimo organizatorius priima sprendimą – Pietinio Ukmergės aplinkkelio su tiltu per Šventosios upę specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo neatlikti. 

Šio sprendimo priėmimo motyvas: visų vertinimo subjektų išvada – SPAV nėra privalomas.

Planavimo organizavimo pagrindas – Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. 7-325 „Dėl pietinio Ukmergės aplinkkelio su tiltu per Šventosios upę specialiojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planavimo organizatorius Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Darius Varnas, Kęstučio a. 3, LT – 20114 Ukmergė, tel. (8 340) 60302, faks. (8 340) 63370, el. paštas savivaldybe@ukmerge.lt , puslapis internete www.ukmerge.lt. Informaciją teikia Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistė Aldona Tijūnelienė, tel. +370 340 60322+370 618 47040, el. p. a.tijuneliene@ukmerge.lt.

Plano rengėjas –  VšĮ Kauno technologijos universitetas (KTU), Tunelio g. 60, Lt-44405 Kaunas, tel. 8 37 451351. Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12549, el. paštas evaldas.ramanauskas@ktu.lt

Planuojama teritorija – pietinė Ukmergės miesto teritorija ir funkciškai susietos priemiestinės Pabaisko kadastro vietovės teritorijos, plotas apie 30 ha. Nagrinėjamos teritorijos ribos tikslinamos Specialiojo plano rengimo esamos būklės stadijos metu.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės lygmuo.

Specialiojo plano koregavimo rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka: supaprastinta.

Teritorijų planavimo terminai: 2021 metai.

Specialiojo planavimo tikslai ir uždaviniai

Specialiojo planavimo tikslai:

1. plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;

2. numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

3. numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti.

Specialiojo planavimo uždaviniai:

1. įvertinti optimalius Specialiojo plano rengimo teritorijoje esančius susisiekimo sistemos infrastruktūros parametrus ir jos pajėgumus, atsižvelgiant į juos numatomus planuoti susisiekimo komunikacijų pertvarkymo ir plėtros sprendinius;

2. suplanuoti susisiekimo sistemos ir esamos miesto transporto sistemos jungtis, kurios leistų optimizuoti transporto srautų pasiskirstymą miesto teritorijoje;

3. numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrai ir jos plėtrai reikalingų

teritorijų apsaugos zonos, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

4. numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus;

5. planuoti susisiekimo sistemos elementus vadovaujantis racionalumo, ekonomiškumo ir operatyvaus eismo organizavimo principais, atsižvelgiant į esamą užstatymą, vengiant neigiamo poveikio gamtinei aplinkai ir žmonių gyvenimo kokybei;

6. numatyti tinkamą kitų transporto statinių išdėstymą;

7. spęsti kitus teisės aktais pagrįstus uždavinius.

 

Susipažinimo informacija:

susipažinti su Pietinio Ukmergės aplinkkelio su tiltu per Šventosios upę specialiojo plano koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentu ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl Pietinio Ukmergės aplinkkelio su tiltu per Šventosios upę specialiojo plano koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento ir pasiūlymų dėl vertinimo atlikimo įvertinimo pažyma, patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 12 d. raštu Nr. (6.11)18-2042, galima planavimo organizatoriaus buveinėje Kęstučio a. 3, LT – 20114 Ukmergė ir planavimo organizatoriaus interneto svetainėje – -  www.ukmerge.lt 

Informacinis pranešimas taip pat patalpintas Ukmergės rajono savivaldybės patalpose skelbimų lentoje (III aukšte šalia 25 kab.), Ukmergės miesto ir Pabaisko seniūnijų skelbimų lentose

PRIDEDAMA:

  1. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 12 d. rašto Nr. (6.11)18-2042 nuorašas. ↓
  2. Pietinio Ukmergės aplinkkelio su tiltu per Šventosios upę specialiojo plano koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas.  ↓