Naujiena

2022 m. Lapkričio 1 d.

Kompensacijos už šildymą. Kur kreiptis

Nuo šių 2022 metų liepos mėnesio 1 dienos nepasiturintiems gyventojams už būsto šildymą kompensuojama dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp pajamų ir 2 valstybės remiamų pajamų dydžių (2 VRP – 294 Eur) kiekvienam šeimos nariui arba 3 valstybės remiamų pajamų dydžių (3 VRP – 441 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui. 

Tai reiškia, kad, apskaičiuojant būsto šildymo išlaidų kompensaciją, iš gaunamų pajamų „į rankas“ per mėnesį šeimai atimamas VRP dydis, padaugintas iš šeimos narių skaičiaus – po 2 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžius kiekvienam šeimos nariui, t. y. po 294 Eur, o iš vieno gyvenančio asmens gaunamų pajamų per mėnesį atimama  3 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžiai, t. y. 441 Eur.

KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI? Įprastai, kreipiantis dėl kompensacijos, žmonės turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą piniginei socialinei paramai gauti ir pažymą apie gaunamas pajamas už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi, jei ši informacija nėra gaunama iš valstybės registrų, žinybinių registrų ir kt. 

Kai būstas šildomas kitomis energijos rūšimis (pvz., elektra), gyventojai papildomai turi pateikti informaciją apie kuro deginimo įrenginį (t. y. dokumentą, nurodantį šilumos katilo tipą / modelį, jo naudingumo koeficientą), duomenis apie suvartotą elektros energiją (kiekį, elektros tarifus). Atkreipiame dėmesį, kad visais atvejais būsto šildymo būdas turi būti registruotas viešajame registre (Registrų centre).

Gyventojai, kurie kreipiasi būsto šildymo išlaidų kompensacijų už įsigytą kietąjį kurą, pvz., malkas, neprivalo pateikti dokumentų (sąskaitų-faktūrų), įrodančių kuro įsigijimo išlaidas. Atskirais atvejais savivaldybės, siekdamos išvengti galimo piktnaudžiavimo teikiama parama, gali paprašyti pateikti pirkimo dokumentus, pavyzdžiui, kai asmenys nuosavybės teise turi mišką ir būstui šildyti naudoja savo turimą medieną ir malkų neperka, t. y. išlaidų nepatiria.

Būsto šildymo išlaidų kompensacijai apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto (kvadratiniais metrais) normatyvas: 

·  kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) vienas gyvenantis asmuo – 50 kv. m.; 
·  kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) šeima: pirmam šeimos nariui – 38 kv. m.; antram – 12 kv. m.; trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10 kv. m.
Pavyzdžiui, nepasiturinčiai 4 asmenų šeimai būtų kompensuojamos būsto šildymo išlaidos už 70 kv. m. naudingąjį būsto plotą. 

SVARBU: Primename, kad iki 2024 m. balandžio 30 d. pratęstas terminas, kai, skiriant piniginę socialinę paramą, nevertinamas nuosavybės teise turimas asmenų turtas, tačiau, apskaičiuojant pajamas, yra įskaitomos iš privalomo registruoti turimo kilnojamo ir nekilnojamo turto gaunamos pajamos, pavyzdžiui, žemės, būsto, automobilio ir kito turimo turto nuomos ar pardavimo pajamos.

Apskaičiuojant vidutines pajamas, neįskaitoma išmoka vaikui (vaiko pinigai) ir neįskaičiuojama dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, taip pat dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus – nuo 20 iki 40 proc.).

Paprasčiausias būdas sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija ir preliminarų jos dydį – pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt esančia Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle. Taip pat dėl teisės į kompensacijas nustatymo galima kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.

Gyventojai dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos prašymus gali pateikti šiais būdais:

  • Elektroniniu būdu - per SPIS sistemą, adresu www.spis.lt.
  • Paštu - adresu Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė, atsiunčiant užpildytą ir pasirašytą prašymo formą.
  • Iš anksto internetu https://www.manoregistracija.lt/fb/socparama užsiregistravus vizitui ir atvykus į Ukmergės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrių adresu Kęstučio a. 3, Ukmergė.

SVARBU: Kompensacija skiriama visam šildymo sezono laikotarpiui. Taigi, nepriklausomai nuo to, kad šildymo sezonas prasidėjo spalį, prašymą dėl kompensacijos už šildymo skyrimo, bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, priklausomai nuo savo gaunamų pajamų ir situacijos šeimoje ar namų ūkyje, gali teikti bet kurį šildymo sezono mėnesį – lapkritį, gruodį, sausį, vasarį ar kovą. Jei minėta kompensacija priklauso, žmogus ją gaus už visą šildymo sezoną.

Išsamią informaciją apie būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijas rasite LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje.

************************************************************************

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Ar nuo šildymo būdo priklauso kompensacija šildymui?

Šildymo kompensacija galima pasinaudoti nepriklausomai nuo naudojamo šildymo būdo, t. y.  tiek būstą šildant centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru (malkomis, anglimi, dujomis ar pan.), taip pat kompensacija geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidoms.

Ar vertinamas turtas pateikiant prašymą kompensacijai gauti?

Skiriant kompensacijas, laikinai turimas turtas nevertinamas.

Ar prašymą dėl kompensacijos skyrimo turi užpildyti vienas ar visi kartu gyvenantys asmenys?

Šildymo kompensacija skiriama atsižvelgus į būste gyvenamąją vietą deklaruojančių asmenų bendras pajamas, todėl norint gauti kompensaciją, dėl jos prašymus atskirai turi pateikti visi viename būste gyvenamąją vietą deklaravę arba būstą nuomojantys vieniši asmenys arba šeimos. 

Ar darbo neturinčiai daugiavaikei mamai priklauso kompensacija?

Teisė į kompensaciją priklauso, jei vaikams nustatyta tėvystė ir mama yra sudariusi teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų materialinio išlaikymo; mama registruojasi Užimtumo tarnyboje; jei šeima nuomoja būstą - yra sudaryta  teisėta nuomos sutartis; o atveju, kai būste yra kitų deklaruotų asmenų, jie pateikia prašymus ir pan. Jeigu šeimai yra taikoma atvejo vadyba arba vienam iš šeimos narių yra nustatytas neįgalumas, o iš paminėtų sąlygų nesutvarkytas tik vaikų išlaikymo klausimas, prašymas išimties tvarka gali būti nagrinėjamas.

Dar nesulaukiau sprendimo dėl teisės į kompensaciją. Ar turiu apmokėti visą gautą sąskaitą ir laukti kompensacijos?

Sprendimas dėl teisės į kompensaciją priimamas per vieną mėnesį nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais pateikimo. Priėmus sprendimą, duomenys perduodami kompensacijas skaičiuojančiai įstaigai – UAB „Ukmergė šiluma“. Pasitaiko atvejų, kad asmenims atkeliauja visa sąskaita, tačiau kitoje sąskaitoje už priklausantį laikotarpį būna pritaikyta kompensacija.

Išaugus kreipimosi dėl kompensacijų srautams, yra rizika, kad prašymų kompensacijai gauti nagrinėjimo trukmė pailgės.

SVARBU: Vartotojams, dar negavusiems pažymų – sprendimo dėl kompensacijos skyrimo, UAB „Ukmergės šiluma“ siūlo sudaryti įmokų mokėjimo grafiką iki tol, kol bus gauta minėta pažyma. Norint sudaryti mokėjimų grafiką, reikia atvykti į UAB „Ukmergės šiluma“ (Šviesos g. 17, Ukmergė) ir jį pasirašyti. Taip pat mokėjimų grafiką galima suderinti telefonu, tuomet jis vartotojui bus išsiunčiamas el. paštu. Norintys tai padaryti gali kreiptis tel. (8 340) 65 212 arba 8 676 55 539.

 Šildymo kompensacija nepriklauso. Ar yra kitų lengvatų, kuriomis galėčiau pasinaudoti šį šildymo sezoną?

Siekdama sumažinti finansinę naštą, UAB „Ukmergės šiluma“  šildymo sezono metu neskaičiuos delspinigių įsiskolinusiems gyventojams. Esant poreikiui, vartotojo skola ar mokėjimo aplinkybės kiekvienu atveju bus vertinamos individualiai ir tik tuomet priimamas sprendimas. Kreiptis į UAB „Ukmergės šiluma“ (Šviesos g. 17, Ukmergė), tel. (8 340) 65 212 arba 8 676 55 539.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija