Naujiena

2020 m. gruodžio 23 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 21 d. posėdyje priimti sprendimai

 

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-284

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo 7-188 „Dėl viešųjų vietų, skirtų prekiauti ar teikti paslaugas Ukmergės rajono teritorijoje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-285

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-286

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo.

7-287

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 7-213 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokymo lėšų, skirtų Ukmergės rajono savivaldybei ugdymo reikmėms tenkinti, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-288

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 7-239 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo.

7-289

Dėl Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.

7-290

Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

7-291

Dėl pritarimo projekto „Švietėjiškos edukacinės programos „Miško broliai. Kultūra, istorija, likimai“ kompleksinė plėtra“ įgyvendinimui.

7-292

Dėl pritarimo 2014–2020 m. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos Ukmergės rajono dalies pakeitimui.

7-293

Dėl pritarimo „Ukmergės rajono švietimo įstaigų energetinio efektyvumo didinimas“ projekto įgyvendinimui.

7-294

Dėl Ukmergės rajono daugiabučių namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašo papildymo.

7-295

Dėl finansavimo lėšų, skirtų Ukmergės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo bei objektų eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-296

Dėl Ukmergės rajono šilumos ūkio specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo.

7-297

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo.

7-298

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimo.

7-299

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžio nustatymo metodikos pakeitimo.

7-300

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 7-294 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

7-301

Dėl Ukmergės rajono smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2021–2025 metų programos ir jos priemonių plano patvirtinimo.

7-302

Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-303

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

7-304

Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Ukmergės rajono savivaldybė, vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-305

Dėl socialinės globos kainos Ukmergės globos centre nustatymo.

7-306

Dėl Ukmergės globos centro mitybos, medikamentų, asmens higienos priemonių, aprangos ir avalynės išlaidų finansinių normatyvų patvirtinimo.

7-307

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės vandenys“ 2021–2023 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos plano patvirtinimo.

7-308

Dėl nekilnojamojo turto Ukmergės globos centro veiklai užtikrinti įsigijimo.

7-309

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Ukmergės ligoninei.

7-310

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo Ukmergės kraštotyros muziejui.

7-311

Dėl turto perėmimo iš Ukmergės kraštotyros muziejaus ir jo perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijai.

7-312

Dėl Ukmergės rajono Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro turto vertės padidinimo.

7-313

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos turto vertės padidinimo.

7-314

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.

7-315

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės Senamiesčio progimnazijos panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.

7-316

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės rajono Vidiškių pagrindinės mokyklos panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.

7-317

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 7-57 „Dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.

7-318

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo.

7-319

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 7-92 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

7-320

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.

7-321

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo.

7-322

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. I pusmečio darbo plano patvirtinimo.

7-323

Dėl abonementinio mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose infekcijų plitimą ribojančio režimo laikotarpiu.

7-324

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai.

7-325

Dėl Pietinio Ukmergės aplinkkelio su tiltu per Šventosios upę specialiojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo.

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisės aktai).

________________________