Naujiena

Paraiškų teikimas
2022 m. Birželio 27 d.

Kviečiame Ukmergės miesto seniūnijoje registruotas bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas teikti projektų paraiškas paramai gauti

Kviečiame Ukmergės miesto seniūnijoje registruotas bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas teikti projektų paraiškas paramai gauti.

Priemonės tikslas – skatinti Ukmergės rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinant narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, kuriose planuojamos veiklos labiausiai atitinka Ukmergės miesto seniūnijos bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus.

Paraiškas gali teikti Ukmergės miesto seniūnijoje registruotos ir veikiančios:

 • bendruomeninės organizacijos kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
 • kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
 • religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Paraiškų pateikimas:

 • Projektas aprašomas užpildant nustatytos formos paraišką (Aprašo 1 priedas). Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba pasirašyta elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. Teikiamas vienas paraiškos su priedais egzempliorius.
 • Elektronine versija el. pašto [email protected] (tik pasirašyta el.parašu).
 • Kaip popierinis dokumentas pateikiamas Savivaldybės administracijos priimamajame ar įdedama į pašto dėžutę, esančią prie centrinio įėjimo į Savivaldybės administracijos pastatą, adresu Kęstučio a. 3, Ukmergė.

Paprastu elektroniniu paštu ar faksu pateikti dokumentai neregistruojami ir laikoma, kad jie nebuvo gauti

Paraiškų pateikimo terminas – nuo 2022 m. birželio 28 d. iki 2022 m. liepos 11 d.  1630val.

Paraišką su priedais turi teisę teikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

Vienam projektui galima skirti didžiausia suma – 2 838 Eur, mažiausia – 600 Eur.

Bendra projektų atrankos konkurso suma – 2 838 Eur.

 Paraiškos rengiamos vadovaujantis:

 • Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Ukmergės rajono savivaldybėje APRAŠAS (ČIA)
 • TINKAMOS FINANSUOTI VEIKLOS (ČIA)
 • PARAIŠKOS FORMA (ČIA)
 • BENDRA PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA (ČIA)
 • PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA (ČIA)
 • PAREIŠKĖJAI KARTU SU PARAIŠKA PRIVALO PATEIKTI ŠIŲ DOKUMENTŲ KOPIJAS:
 1. Pareiškėjo (juridinio asmens) vadovo arba asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą DEKLARACIJĄ (pagal Aprašo 5 priedo formą) (pateikti privaloma);
 2. pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų), jei paraiška Priemonei įgyvendinti yra teikiama pirmą kartą arba, jei juridinis asmuo per pastaruosius dvejus metus keitė steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus) (pateikti privaloma jeigu pareiškėjas atitinka šiame punkte nustatytas sąlygas);
 3. jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą) (pateikti privaloma jeigu pareiškėjas atitinka šiame punkte nustatytas sąlygas);
 4. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus,– faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitą (pateikti privaloma jeigu pareiškėjas atitinka šiame punkte nustatytas sąlygas);
 5. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopiją (pateikti privaloma);
 6. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, kopiją (pateikti privaloma jeigu projektas atitinka šiame punkte nustatytas sąlygas);
 7. jeigu projektas numatytas vykdyti pagal Aprašo 10.7 papunktyje nurodytas veiklas, dokumento, patvirtinančio veiklų suderinamumą su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Ukmergės skyriumi; dokumento, patvirtinančio patalpų savininko sutikimą dėl veiklų suderinamumo; dokumento, patvirtinančio veiklų suderinamumą su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriumi (pateikti privaloma jeigu projektas atitinka šiame punkte nustatytas sąlygas);
 8. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais raštu ir/ar žodžiu kasdien 8.00 – 16.00 val. teikia Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus vyr. specialistė Reda Liubomirskienė, te.  8 340 68691, mob. +370 618 03671, el.p [email protected]