Naujiena

Pagerbti Ukmergės rajono mokytojai
2021 m. spalio 06 d.

Pagerbti Ukmergės rajono mokytojai

Spalio 5-ąją minint Tarptautinę mokytojų dieną tradiciškai pagerbti geriausi iš geriausių šios profesijos atstovų Ukmergės rajone. Šių apdovanojimų tikslas - įvertinti mokytojo veiklos pasiekimus, profesionalumą ir atkreipti ukmergiškių dėmesį į Mokytojo profesinės veiklos svarbą ir įvairovę. 2021 metų geriausias mokytojo vardas suteiktas Ramutei Sakalauskienei Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos tikybos mokytojai, Aušrai Danielienei, Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir Virginijai Savickienei Ukmergės sporto centro šachmatų sporto mokytojai.

Ramutė Sakalauskienė- Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė yra aktyvi Ukmergės dekanato tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, kūrybinga mokytoja, iniciatyvi skautų būrelio organizatorė, nuoširdi klasės auklėtoja, veikli gimnazijos bendruomenės narė. Mokytojos nuopelnai ugdant jaunąją kartą yra įvertinti Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštais, Ukmergės rajono savivaldybės mero, Ukmergės dekanato dekano, Kauno arkivyskupijos Šeimos centro, Lietuvos skautijos, Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos bei Kauno arkivyskupijos katechetikos centro vadovų padėkomis, Ukmergės Antano Smetonos gimnazija direktoriaus, Kauno arkivyskupijos kurijos metropolito Sigito Tamkevičiaus ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyrius vedėjo padėkos raštais.
Kaip tikybos mokytoja yra parengusi  integruotų pamokų su istorijos, dailės, etikos dalykų mokytojais. Veda parodomąsias pamokas įvairiose miesto erdvėse. 2021 m. mokytojai Ramutei Sakalauskienei sukanka 40 metų pedagoginio darbo stažo.
Aušra Danielienė –Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja yra aktyvi, atsakinga bendruomenės narė, kuriai rūpi kitas žmogus, aplinka, kurioje jis gyvena ir Lietuvos ateitis. 
Mokinių pažanga ir pasiekimai įrodo mokytojos gebėjimą lanksčiai priimti ugdymo iššūkius organizuojant  ugdymo procesą kintančiomis sąlygomis.
Mokytoja kelia savo kvalifikaciją  mokydamasi ilgalaikėse programose ir noriai dalijasi gerąja patirtimi seminaruose, Ukmergės metodinės grupės posėdžiuose, respublikinėse ar tarptautinėse konferencijose. Pastaruosius du  metus mokytoja savo pedagoginiam tobulėjimui skiria ne mažiau kaip 100 akademinių valandų. Aušra Danielienė aktyviai dalyvauja respublikiniuose projektuose, taiko naujus išmokimo, kūrybingumo ugdymo metodus, rengia atviras pamokas, konsultuoja kolegas. Pedagogė aktyviai dalyvauja savivaldybės, šalies pedagoginėje, visuomeninėje, kultūrinėje, tyrimų, eksperimentinėje ar kitoje veiklose. Ji siekia sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis asmeninį santykį su kalba ir literatūra, kultūra, lavinti meninį skonį, plėsti patirtį. Aušros Danielienės metodinę kompetenciją liudija 35 pedagoginio darbo metai.
Virginija Savickienė- Ukmergės sporto centro šachmatų sporto mokytoja yra iniciatyvi, imli ir iššūkių nebijanti pedagogė. Geri komunikaciniai gebėjimai, savo dalyko išmanymas leidžia ne tik palaikyti puikius santykius su esamais moksleiviais, bet ir pasiekti aukštų sportinių rezultatų ne tik Lietuvoje.
Aktyviai dalyvauja ir bendradarbiauja Ukmergės rajono organizuojamose šventėse, parodomosiose varžybose. Virginija Savickienė veda atviras treniruotes, kuriose dalinasi savo darbo patirtimi, įgyta tarptautiniuose seminaruose bei varžybose. Sporto mokytoja aktyviai dalyvauja tobulinimosi ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, dalinasi patirtimi apie netradicinių varžybų bei renginių organizavimą. Ji- Sporto centro individualių sporto šakų metodinio būrelio pirmininkė.
Už iniciatyvią ir kūrybingą pedagoginę veiklą, šaškių ir šachmatų turnyrų organizavimą, dalyvavimą juose, už profesionalų darbą, nuoširdumą, atsakingumą ir atsidavimą savo profesijai pedagogei įteiktos Lietuvos Respublikos Seimo Ukmergės rajono savivaldybės Mero, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo, Ukmergės sporto centro direktoriaus, Antano Smetonos gimnazijos direktoriaus, Anykščių R. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės padėkos, Ukmergės lopšelių-darželių padėkos raštai.

       Šią rudenišką dieną pagerbti ne tik geriausi metų mokytojai, bet visi Ukmergės rajono pedagogai, kurie verti pačių gražiausių mūsų sveikinimų. Tarptautinės Mokytojų dienos minėjimo proga Ukmergės rajono savivaldybės meras už kūrybišką ir inovatyvų vadybinį darbą, žmogiškumą ir meilę švietimui pareiškė padėką  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Vaidotui Kalinui, o už iniciatyvią ir kūrybingą pedagoginę veiklą padėkos raštais apdovanojo Audrą Bernadišienę, Ukmergės meno mokyklos mokytoją, Skaidrę Gaidamavičienę, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mokytoją, Dianą Girnienę, Ukmergės rajono Vidiškių pagrindinės mokyklos mokytoją, Astą Žibutę Gotovtienę, Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Vaikystė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogę, Vidą Dalę Jankūnienę, Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoją ugdymui, Alvydą Jurkėnienę, Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos mokytoją, Ritą Maculevičienę, Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ direktoriaus pavaduotoją ugdymui, Liną Matakanskienę, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos mokytoją, Nijolę Minkevičienę, Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos mokytoją, Astą Kaplūnienę, Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos specialiąją pedagogę ir logopedę,  Rasą Kolesnikovienę, Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, Justiną Kuodienę, Ukmergės „Šilo“ progimnazijos ir Ukmergės r. Želvos gimnazijos mokytoją,  Vidą Ramanauskienę Ukmergės r. Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro mokytoją, Ligitą Sipavičienę, Ukmergės r. Siesikų gimnazijos specialiąją pedagogę, Jurgitą Stankevičienę, Ukmergės Senamiesčio progimnazijos mokytoją, Genovaitę Stuknienę, Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos mokytoją, Ritą Troškienę, Ukmergės sporto centro mokytoją, Laimą Zarankienę, Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinės mokyklos mokytoją, direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams.

Šis ilgas sąrašas yra geriausias įrodymas, kad mūsų rajono švietimo ir ugdymo įstaigos turi kuo didžiuotis! Didžiausias menas ir sunkiausias darbas – tai ugdyti žmogų kaip asmenybę. Džiugu žinoti, kad Ukmergės rajono vaikai gali drąsiai žengti į ateitį, nes juos lydi  puikūs profesionalai, nuoširdžiai dirbantys savo darbą.

Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus informacija

Dainiaus Vyto nuotraukos