Naujiena

2022 m. birželio 15 d.

Parengtas ir pateiktas tvirtinti apsaugos zonų planas

Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais)), LRV 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais) ir LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu “ (TAR, 2020-10-13, Nr. 21224; su vėlesniais pakeitimais), yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el.p. info@ambergrid.lt, interneto svetainė www.ambergrid.lt. Už šio plano sprendinių rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Rūta Bastikaitienė, tel. +370 640 42 750, el.p. r.bastikaitiene@ambergrid.lt.

Plano rengėjas – UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, Vilnius LT-09120, tel. +370 5 272 8334, el.p. info@atamis.lt, interneto svetainė www.atamis.lt. Atsakingas asmuo projekto vadovė Asta Anikėnienė (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2020, išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-151), tel. +370 614 32520, el.p. a.anikeniene@atamis.lt.

Plano rengimo pagrindas – AB ,,Amber Grid“ ir UAB „Atamis“ 2022 m. sausio 3 d. paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 553093(1)/AT-22T-1875.

Plano objektas – magistralinio dujotiekio vamzdynas (atšaka į Taujėnų DSS), kurio unikalus Nr. 4199-8018 7014 (statybos pabaigos metai 1990); magistralinio dujotiekio vamzdynas (atšaka į Ukmergės DSS), kurio unikalus Nr. 4199-8019-7010 (statybos pabaigos metai 1976; rekonstravimo pabaigos metai 2011); magistralinis dujotiekis į Utenos DSS kontrolinio įtaiso paleidimo kamerą, unikalus Nr. 4400-2118-4269 (statybos pabaigos metai 1997; rekonstravimo pabaigos metai 2010); magistralinio dujotiekio vamzdynas Ivacevičiai – Vilnius-Ryga, kurio unikalus Nr. 4400-2452-4545 (statybos pabaigos metai 1962; rekonstravimo pabaigos metai 2021); magistralinio dujotiekio vamzdynas (atšaka į Anykščių DSS), kurio unikalus Nr. 4400-4852-2127 (statybos pabaigos metai 1997; rekonstravimo pabaigos metai 2019); magistralinio dujotiekio vamzdynas, kurio unikalus Nr. 4400-4837-9986 (statybos pabaigos metai 1997); dujų skirstymo stotis, kurios unikalus Nr. 8196-8004-5016 (eksploatavimo pradžios metai 1967); dujų skirstymo stotis, kurio unikalus Nr. 8198-6005-9015 (eksploatavimo pradžios metai 1990; rekonstravimo pabaigos metai 2013); naujai įrengiamos (projektinės) kontrolės matavimų kolonėlės (magistralinių dujotiekių elektrocheminės apsaugos nuo korozijos sistemos rekonstravimo projektas (projekto Nr. 2011-47) 2012 metai. Ruožas Nr. 6. magistralinių dujotiekių Panevėžys – Vilnius ir Ivacevičiai –
Vilnius – Ryga su atšakomis – naujai įrengiamos 6 kontrolės matavimų kolonėlės; magistralinių dujotiekių elektrocheminės apsaugos nuo korozijos sistemos rekonstravimo projektas (projekto Nr. 2011-47) 2012 metai. Ruožas Nr. 7. magistralinių dujotiekių Panevėžys – Vilnius ir Ivacevičiai – Vilnius – Ryga su atšakomis – naujai įrengiamos 15 kontrolės matavimų kolonėlės); kita susijusi infrastruktūra (elektros tinklai (įskaitant katodinės apsaugos), ryšių kabeliai).

Plano tikslas – parengti, tenkinant viešąjį interesą. Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje  https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai